«به نام آفریننده»
چهارشنبه, 22 آذر 1396
sms: +98 30005377777753
شما اینجا هستید: صفحه اول نرم افزارهای ما راهنمای آنلاین نرم افزارها ◄ راهنمای آنلاین نرم افزار کارون منطق محاسبه مقادیر تراز - دبی سرریز اوجی

منطق محاسبه مقادیر تراز - دبی سرریز اوجی

  
- ابتدا مقادیر Q، L، P، N، Kp و Ka از کاربر دریافت می شود.
- سپس با تخصیص مقدار اولیه Cd=2 و He=0 مقدار معادله:
Cd(L-2(Np.Kp + Ka)He)He^1.5
محاسبه می گردد.
 - اگر حاصل معادله فوق از Q کمتر باشد یک واحد یک واحد به He افزوده می شود تا سر انجام مقدار معادله از Q بیشتر شود. در این حالت یک واحد از He کم شده و گام تقسیم بر ده می شود. تکرار این چرخه موجب می شود تا در نهایت He محاسبه گردد.
- پس از تعیین He مقدار Cd از رابطه:
Cd=(2.185(P/He)^2+0.6578(P/He)+0.106)/((P/He)^2+0.3118(P/He)+0.06275                      0=<(P/He)<3
 Cd=2.1085                                                                                                                                          (P/He)>=3
محاسبه می گردد. اگر این مقدار با Cd اولیه مساوی باشد مطلوب حاصل است. در غیر این صورت محاسبات فوق برای Cd جدید تا زمانی که Cd دور قبل با دور جدید برابر گردد ادامه می یابد.
- پس از تعیین He برای هر H'e دلخواه خواهیم داشت:
C'd=0.2689(H'e/He)^(0.4971)+0.7304
Q'=C'd(L-2(Np.Kp+Ka)H'e)H'e^1.5
یعنی به ازای هر دبی، هد انرژی و به ازای هر هد انرژی، دبی مشخص است. 
- این نرم افزار فقط تأثیر سرریز اوجی را در روندیابی سیلاب بررسی کرده و طرح هیدرولیکی آن را در دستور کار ندارد.
- در محاسبات مربوط به سرریز اوجی و مقادیر تراز - دبی آن، اثر رقوم پایاب، رقوم کف پایین دست و شیب وجه بالادست سرریز در نظر گرفته نمی شود.
- در صورتی که اولین معادله دارای مقداری منفی گردد، به مفهوم عدم عبور طبیعی سیلاب از مقطع بوده و به اعلام خطا محاسبات متوقف می شود. (در دبی های بزرگ نسبت به طول تاج، مقدار L-2(Np.Kp + Ka)He منفی می شود)
- در برخی کتب از نماد W به جای P و نیز از اندیس های متفاوتی برای هد انرژی و ضریب تخلیه در شرایط طراحی و غیر از آن استفاده می شود.
- معادلات محاسبه Cd و C'd منطبق با نمودارهای متعارف، با استفاده از برازش Matlab و با R2~1 بدست آمده است. با توجه به این که در نمودار تعیین C'd حداکثر تا H'e/He=1.6 ترسیم شده، ممکن است رفتار تابع برای مقادیر بزرگتر از آن اندکی با معادله بدست آمده متفاوت باشد. اما به هر حال برای H'e/He>1.6 در مراجع مطلبی ارائه نشده است.
تذکرات: 
- این نرم افزار فقط تأثیر سرریز اوجی را در روندیابی سیلاب بررسی کرده و طرح هیدرولیکی آن را در دستور کار ندارد. 
- در محاسبات مربوط به سرریز اوجی و مقادیر تراز - دبی آن، اثر رقوم پایاب، رقوم کف پایین دست و شیب وجه بالادست سرریز در نظر گرفته نمی شود. 
 - در صورتی که اولین معادله دارای مقداری منفی گردد، به مفهوم عدم عبور طبیعی سیلاب از مقطع بوده و به اعلام خطا محاسبات متوقف می شود. (در دبی های بزرگ نسبت به طول تاج، مقدار L-2(Np.Kp + Ka)He منفی می شود) 
- در برخی کتب از نماد W به جای P و نیز از اندیس های متفاوتی برای هد انرژی و ضریب تخلیه در شرایط طراحی و غیر از آن استفاده می شود. 
- معادلات محاسبه Cd و C'd منطبق با نمودارهای متعارف، با استفاده از برازش Matlab و با R2~1 بدست آمده است. با توجه به این که در نمودار تعیین C'd حداکثر تا H'e/He=1.6 ترسیم شده، ممکن است رفتار تابع برای مقادیر بزرگتر از آن اندکی با معادله بدست آمده متفاوت باشد. اما به هر حال برای H'e/He>1.6 در مراجع مطلبی ارائه نشده است.
 

درج یک دیدگاه جدید در این زمینه ...

لطفاً از قلم فارسی استفاده نموده و به منظور درج آگهی رایگان به بخش «آگهی های عمرانی» مراجعه فرمایید. خواهشمندیم از درج یادداشت تقاضای کار و یا تبلیغ محصولات، مشاغل، خدمات، شرکت ها و ... خودداری کنید.

 خاطرتان
همیشه آسوده است!

گروه ثانیه نرم افزارهای خود را پشتیبانی می کند مطمئن
تصمیم می گیرید!

 در صورت نیاز به تماس تلفنی در هر ساعت از شبانه روز می توانید از طریق شماره های مندرج در فرم تماس با ما اقدام فرمایید. 
تخفیف ویژه چند خرید همزمان
تخفیف ویژه گروه های دانشجویی

شما اینجا هستید: صفحه اول نرم افزارهای ما راهنمای آنلاین نرم افزارها ◄ راهنمای آنلاین نرم افزار کارون منطق محاسبه مقادیر تراز - دبی سرریز اوجی