«به نام آفریننده»
يكشنبه, 06 اسفند 1396
sms: +98 30005377777753
شما اینجا هستید: صفحه اول پیشخوان افکار سنجی تعداد سدهای ساخته شده و در دست اجرا در کشور را چگونه ارزیابی می کنید؟
ظاهر سایت

نظر شما در خصوص «ظاهر» سایت چیست؟


سرعت بارگذاری سایت

سرعت فراخوانی صفحات مختلف سایت چگونه است؟


بهترین بانک

کدام بانک را به دیگران توصیه می کنید؟

تجارت - 7.5%
پارسیان - 9.6%
سامان - 5%
سپه - 2.1%
صادرات - 6.7%
کشاورزی - 7.9%
ملت - 23.8%
ملی - 17.6%
سایر - 19.2%
در صورتی که بانک مورد علاقه شما در فهرست وجود ندارد، پس از انتخاب گزینه سایر و شرکت در نظر سنجی از طریق سامانه نظرات نام بانک را ذیل نظر سنجی وارد کنید.

شمار آراء: 239
این نظرسنجی به پایان رسیده است. on: 05 اسفند 1396 - 11:13
تعداد سدهای کشور

تعداد سدهای ساخته شده و در دست اجرا در کشور را چگونه ارزیابی می کنید؟

بیش از حد نیاز کشور است - 26.9%
متناسب است اما تعدادی از سدها نباید احداث می شدند - 24.2%
هنوز با نیاز کشور فاصله دارد - 48.7%

شمار آراء: 661
این نظرسنجی به پایان رسیده است. on: 05 اسفند 1396 - 11:33
سدهای بی حاصل

مهم ترین عامل ساخت سدهای بی حاصل در کشور کدام است؟

فشارهای سیاسی بر دستگاه های اجرایی از سوی (مثلاً) نمایندگان مجلس - 37.9%
مفید جلوه دادن طرح از سوی شرکت های مشاور - 14.2%
تلاش دستگاه های اجرایی برای هزینه کردن اعتبارات حتی به شکل غلط - 18.5%
فشارهای اجتماعی مردم - 3.7%
تعداد سدهای بی حاصل بسیار اندک است (نباید چنین پرسشی مطرح شود) - 25.6%
می توانید نظر مشروح خود را ذیل نظر سنجی وارد کنید.

شمار آراء: 520
این نظرسنجی به پایان رسیده است. on: 05 اسفند 1396 - 11:23

شما اینجا هستید: صفحه اول پیشخوان افکار سنجی تعداد سدهای ساخته شده و در دست اجرا در کشور را چگونه ارزیابی می کنید؟