«به نام آفریننده»
يكشنبه, 01 اسفند 1395
sms: +98 30005377777753
پیمانکاران 92
برای خرید اطلاعات شرکت ها به صورت محدود (استانی) این صفحه را ملاحظه فرمایید.
شما اینجا هستید: صفحه اول مهندسی عمران شرکت ها و پیمانکاران ◄ فهرست پیمانکاران کل کشور (1395) ◄ بزرگ ترین شرکت های پیمانکاری 99 شرکت برتر پیمانکاری کشور بر حسب امتیاز

99 شرکت برتر پیمانکاری کشور بر حسب امتیاز

 
توضیح در مورد نحوه امتیازدهی:

این امتیاز را نرم افزار پیمانکاران 95 بر اساس رتبه هایی که پیمانکار اخذ کرده و بر مبنای حداکثر ظرفیت ریالی محاسبه می کند و ارتباطی با امتیاز قراردادهای تأیید شده ندارد. گفتنی است، حداکثر ممکن امتیاز شرکت های پیمانکاری 631 و کم ترین آن برابر با «یک» می باشد. طبق آنالیز نرم افزار پیمانکاران 95 تعداد 501 شرکت از بین بیش از 30000 شرکت دارای کم ترین امتیازند.
ردیفنام شرکتصلاحیت هاامتیاز
1 جندی شاپور رتبه یک ساختمان و ابنیهرتبه یک نیرورتبه یک صنعت و معدنرتبه یک نفت و گازرتبه یک آبرتبه یک راه و ترابریرتبه یک تأسیسات و تجهیزات 523
2 کیسون رتبه یک ساختمان و ابنیهرتبه یک کاوش های زمینیرتبه یک صنعت و معدنرتبه یک نفت و گازرتبه یک آبرتبه یک راه و ترابریرتبه یک تأسیسات و تجهیزاترتبه سه نیرو 482
3 بلندپایه رتبه یک ساختمان و ابنیهرتبه یک نیرورتبه یک صنعت و معدنرتبه یک آبرتبه یک راه و ترابریرتبه یک تأسیسات و تجهیزاترتبه دو نفت و گاز 481
4 مهندسی وساختمانی جهانپارس رتبه یک ساختمان و ابنیهرتبه یک نیرورتبه یک نفت و گازرتبه یک آبرتبه یک راه و ترابریرتبه یک تأسیسات و تجهیزاترتبه سه صنعت و معدن 459
5 عمرانی و صنعتی پارس گرما رتبه یک ساختمان و ابنیهرتبه یک صنعت و معدنرتبه یک آبرتبه یک راه و ترابریرتبه یک تأسیسات و تجهیزاترتبه دو نفت و گازرتبه سه نیرو 417
6 ماشین سازی اراک رتبه یک نیرورتبه یک نفت و گازرتبه یک آبرتبه یک راه و ترابریرتبه یک تأسیسات و تجهیزاترتبه سه صنعت و معدن 402
7 کانرود سازه رتبه یک ساختمان و ابنیهرتبه یک صنعت و معدنرتبه یک آبرتبه یک راه و ترابریرتبه یک تأسیسات و تجهیزاترتبه چهار نفت و گازرتبه پنج نیرو 367
8 مهندسی نصب و نگهداری کارخانجات صنایع پتروشیمی رتبه یک ساختمان و ابنیهرتبه یک صنعت و معدنرتبه یک نفت و گازرتبه یک آبرتبه یک تأسیسات و تجهیزاترتبه چهار نیرو 363
9 تناوب رتبه یک ساختمان و ابنیهرتبه یک نیرورتبه یک صنعت و معدنرتبه یک نفت و گازرتبه یک تأسیسات و تجهیزاترتبه پنج آب 356
10 راه و ساختمان بلند طبقه رتبه یک ساختمان و ابنیهرتبه یک نفت و گازرتبه یک آبرتبه یک راه و ترابریرتبه یک تأسیسات و تجهیزات 353
11 تام ایران خودرو رتبه یک ساختمان و ابنیهرتبه یک نیرورتبه یک صنعت و معدنرتبه یک تأسیسات و تجهیزاترتبه دو نفت و گازرتبه دو راه و ترابری 353
12 ساختمان سد و تاسیسات آبیاری (سابیر) رتبه یک ساختمان و ابنیهرتبه یک نفت و گازرتبه یک آبرتبه یک راه و ترابریرتبه دو کاوش های زمینیرتبه دو تأسیسات و تجهیزاترتبه پنج نیرورتبه پنج صنعت و معدن 352
13 جهاد نصر کرمانشاه رتبه یک ساختمان و ابنیهرتبه یک آبرتبه یک راه و ترابریرتبه یک تأسیسات و تجهیزاترتبه دو نفت و گازرتبه دو کشاورزیرتبه پنج نیرورتبه پنج صنعت و معدن 329
14 بام راه رتبه یک ساختمان و ابنیهرتبه یک صنعت و معدنرتبه یک آبرتبه یک راه و ترابری 313
15 مهندسی و توسعه نفت و گاز محمدیان رتبه یک ساختمان و ابنیهرتبه یک نفت و گازرتبه یک آبرتبه یک راه و ترابری 313
16 آذرسیماب رتبه یک ساختمان و ابنیهرتبه یک آبرتبه یک راه و ترابریرتبه یک تأسیسات و تجهیزاترتبه دو نفت و گاز 310
17 سالار سحاب رتبه یک ساختمان و ابنیهرتبه یک آبرتبه یک راه و ترابریرتبه یک تأسیسات و تجهیزاترتبه دو نفت و گاز 310
18 بین المللی پیمانکاری استراتوس رتبه یک ساختمان و ابنیهرتبه یک کاوش های زمینیرتبه یک آبرتبه یک راه و ترابریرتبه یک تأسیسات و تجهیزاترتبه چهار صنعت و معدنرتبه چهار ارتباطاترتبه پنج نفت و گاز 309
19 تکنیک رتبه یک ساختمان و ابنیهرتبه یک آبرتبه یک راه و ترابریرتبه یک تأسیسات و تجهیزاترتبه سه نفت و گازرتبه چهار صنعت و معدن 299
20 آسفالت طوس رتبه یک ساختمان و ابنیهرتبه یک کاوش های زمینیرتبه یک صنعت و معدنرتبه یک نفت و گازرتبه دو آبرتبه پنج نیرورتبه پنج تأسیسات و تجهیزات 298
21 آرمان نصر آذربایجان رتبه یک نفت و گازرتبه یک آبرتبه یک راه و ترابریرتبه دو ساختمان و ابنیهرتبه چهار تأسیسات و تجهیزاترتبه چهار کشاورزیرتبه پنج کاوش های زمینیرتبه پنج صنعت و معدن 297
22 ملی ساختمان رتبه یک ساختمان و ابنیهرتبه یک آبرتبه یک راه و ترابریرتبه یک تأسیسات و تجهیزاترتبه سه صنعت و معدنرتبه پنج نیرورتبه پنج نفت و گاز 296
23 نصر میثاق اهواز رتبه یک نفت و گازرتبه یک آبرتبه یک راه و ترابریرتبه یک کشاورزیرتبه سه تأسیسات و تجهیزاترتبه پنج ساختمان و ابنیهرتبه پنج صنعت و معدن 295
24 ساختمانی سکاف رتبه یک ساختمان و ابنیهرتبه یک نفت و گازرتبه یک راه و ترابریرتبه دو صنعت و معدنرتبه دو تأسیسات و تجهیزاترتبه پنج آب 294
25 مشیران رتبه یک ساختمان و ابنیهرتبه یک صنعت و معدنرتبه یک آبرتبه یک تأسیسات و تجهیزاترتبه سه راه و ترابریرتبه پنج نفت و گاز 292
26 ناورود رتبه یک ساختمان و ابنیهرتبه یک نفت و گازرتبه یک راه و ترابریرتبه یک تأسیسات و تجهیزاترتبه سه آبرتبه پنج صنعت و معدن 292
27 گاما رتبه یک ساختمان و ابنیهرتبه یک نفت و گازرتبه یک آبرتبه یک تأسیسات و تجهیزاترتبه سه صنعت و معدن 289
28 جنوب سازه رتبه یک ساختمان و ابنیهرتبه یک نفت و گازرتبه یک آبرتبه یک تأسیسات و تجهیزاترتبه سه راه و ترابری 289
29 بین المللی پتروتک سان رتبه یک نیرورتبه یک نفت و گازرتبه یک تأسیسات و تجهیزاترتبه دو ساختمان و ابنیهرتبه سه صنعت و معدنرتبه سه آب 282
30 جهاد نصر کرمان رتبه یک کاوش های زمینیرتبه یک نفت و گازرتبه یک آبرتبه یک راه و ترابری 279
31 مهندسی ایران ارتباط رتبه یک نفت و گازرتبه یک آبرتبه یک راه و ترابریرتبه سه ساختمان و ابنیهرتبه چهار تأسیسات و تجهیزاترتبه پنج صنعت و معدن 279
32 پرلیت رتبه یک ساختمان و ابنیهرتبه یک آبرتبه یک راه و ترابریرتبه یک تأسیسات و تجهیزاترتبه پنج نیرورتبه پنج صنعت و معدن 275
33 سازه های صنعتی آذران رتبه یک ساختمان و ابنیهرتبه یک صنعت و معدنرتبه یک راه و ترابریرتبه دو تأسیسات و تجهیزاترتبه سه آبرتبه پنج نیرو 273
34 ژرف کار جم رتبه یک آبرتبه یک راه و ترابریرتبه یک تأسیسات و تجهیزاترتبه دو نفت و گازرتبه سه ساختمان و ابنیهرتبه پنج صنعت و معدنرتبه پنج کشاورزی 272
35 اوکسین صنعت رتبه یک ساختمان و ابنیهرتبه یک صنعت و معدنرتبه یک نفت و گازرتبه یک تأسیسات و تجهیزاترتبه پنج نیرو 271
36 ساختمانی ژیان رتبه یک کاوش های زمینیرتبه یک آبرتبه یک راه و ترابریرتبه یک تأسیسات و تجهیزاترتبه دو ساختمان و ابنیهرتبه پنج نیرورتبه پنج صنعت و معدن 269
37 ساختمانی و مهندسی میسان رتبه یک صنعت و معدنرتبه یک نفت و گازرتبه یک تأسیسات و تجهیزاترتبه دو ساختمان و ابنیهرتبه سه نیرورتبه پنج آبرتبه پنج راه و ترابری 268
38 صدور خدمات فنی ومهندسی سابیربین الملل رتبه یک ساختمان و ابنیهرتبه یک آبرتبه یک راه و ترابریرتبه یک تأسیسات و تجهیزاترتبه پنج کاوش های زمینی 268
39 انرژی گستر نصیر رتبه یک ساختمان و ابنیهرتبه یک صنعت و معدنرتبه یک نفت و گازرتبه یک تأسیسات و تجهیزات 267
40 ساختمانی تابلیه رتبه یک ساختمان و ابنیهرتبه یک آبرتبه یک راه و ترابریرتبه یک تأسیسات و تجهیزات 267
41 توسعه و عمران باتیس رتبه یک ساختمان و ابنیهرتبه یک صنعت و معدنرتبه یک تأسیسات و تجهیزاترتبه دو آبرتبه دو راه و ترابری 267
42 مهندسی درریز رتبه یک ساختمان و ابنیهرتبه یک صنعت و معدنرتبه یک نفت و گازرتبه یک تأسیسات و تجهیزات 267
43 مهندسی عمران وتولیدی نیرو رتبه یک ساختمان و ابنیهرتبه یک آبرتبه یک راه و ترابریرتبه یک تأسیسات و تجهیزات 267
44 نصب نیرو رتبه یک ساختمان و ابنیهرتبه یک نیرورتبه یک نفت و گازرتبه یک تأسیسات و تجهیزات 267
45 مهندسی و ساختمان شمس عمران رتبه یک ساختمان و ابنیهرتبه یک آبرتبه یک راه و ترابریرتبه یک تأسیسات و تجهیزات 267
46 گروه بین المللی آبادراهان پارس رتبه یک ساختمان و ابنیهرتبه یک نفت و گازرتبه یک راه و ترابریرتبه سه آبرتبه سه تأسیسات و تجهیزاترتبه پنج نیرو 263
47 سازه پاد تهران رتبه یک ساختمان و ابنیهرتبه یک صنعت و معدنرتبه یک نفت و گازرتبه سه نیرورتبه چهار تأسیسات و تجهیزاترتبه پنج آبرتبه پنج راه و ترابری 261
48 نصر اصفهان رتبه یک آبرتبه یک راه و ترابریرتبه یک تأسیسات و تجهیزاترتبه دو ساختمان و ابنیهرتبه دو کشاورزیرتبه پنج صنعت و معدنرتبه پنج نفت و گاز 258
49 دیداس رتبه یک ساختمان و ابنیهرتبه یک آبرتبه یک راه و ترابریرتبه دو تأسیسات و تجهیزاترتبه چهار نفت و گاز 258
50 جهان کوثر رتبه یک ساختمان و ابنیهرتبه یک آبرتبه یک راه و ترابریرتبه دو تأسیسات و تجهیزاترتبه پنج نفت و گازرتبه پنج کشاورزی 252
51 ساختمانی کشش رتبه یک ساختمان و ابنیهرتبه یک آبرتبه یک راه و ترابریرتبه دو تأسیسات و تجهیزاترتبه پنج نفت و گاز 251
52 دی رتبه یک ساختمان و ابنیهرتبه یک آبرتبه یک راه و ترابریرتبه دو تأسیسات و تجهیزاترتبه پنج صنعت و معدن 251
53 ساختمانی کولهام رتبه یک کاوش های زمینیرتبه یک آبرتبه یک راه و ترابریرتبه یک تأسیسات و تجهیزاترتبه سه ساختمان و ابنیهرتبه پنج صنعت و معدن 251
54 مهندسی آب و خاک رتبه یک ساختمان و ابنیهرتبه یک آبرتبه یک راه و ترابریرتبه دو تأسیسات و تجهیزاترتبه پنج کشاورزی 248
55 توسعه منابع آب و انرژی رتبه یک ساختمان و ابنیهرتبه یک آبرتبه یک راه و ترابریرتبه دو تأسیسات و تجهیزاترتبه پنج کشاورزی 248
56 ساختمانی پاوان رتبه یک ساختمان و ابنیهرتبه یک آبرتبه یک راه و ترابریرتبه دو تأسیسات و تجهیزات 247
57 مهندسین عمران مارون رتبه یک ساختمان و ابنیهرتبه یک آبرتبه یک راه و ترابریرتبه دو تأسیسات و تجهیزات 247
58 ساختمانی گسترش و نوسازی صنایع ایرانیان مانا رتبه یک ساختمان و ابنیهرتبه یک صنعت و معدنرتبه یک تأسیسات و تجهیزاترتبه دو آبرتبه سه راه و ترابری 246
59 سدوعمران پارس گستر رتبه یک ساختمان و ابنیهرتبه یک آبرتبه یک راه و ترابریرتبه سه تأسیسات و تجهیزاترتبه پنج نیرورتبه پنج صنعت و معدن 245
60 راهسازی و عمران ایران رتبه یک ساختمان و ابنیهرتبه یک آبرتبه یک راه و ترابریرتبه سه تأسیسات و تجهیزاترتبه پنج نیرورتبه پنج صنعت و معدن 245
61 جهادنصرزنجان رتبه یک ساختمان و ابنیهرتبه یک آبرتبه یک راه و ترابریرتبه سه تأسیسات و تجهیزاترتبه پنج نفت و گازرتبه پنج کشاورزی 242
62 جهادنصریزد رتبه یک کاوش های زمینیرتبه یک آبرتبه یک راه و ترابریرتبه دو ساختمان و ابنیهرتبه سه کشاورزیرتبه چهار تأسیسات و تجهیزاترتبه پنج صنعت و معدنرتبه پنج نفت و گاز 240
63 جهاد نصر خراسان رتبه یک ساختمان و ابنیهرتبه یک آبرتبه یک راه و ترابریرتبه چهار تأسیسات و تجهیزاترتبه پنج نفت و گازرتبه پنج کشاورزی 237
64 احداث و توسعه نیروگاه های مپنا(توسعه یک) رتبه یک نیرورتبه یک تأسیسات و تجهیزاترتبه دو ساختمان و ابنیهرتبه دو نفت و گازرتبه سه آبرتبه چهار ارتباطاترتبه چهار راه و ترابریرتبه پنج صنعت و معدن 237
65 جهاد نصر لرستان رتبه یک نفت و گازرتبه یک راه و ترابریرتبه دو آبرتبه سه ساختمان و ابنیهرتبه چهار تأسیسات و تجهیزاترتبه پنج صنعت و معدنرتبه پنج کشاورزی 237
66 سازه های آبی رتبه یک ساختمان و ابنیهرتبه یک آبرتبه یک تأسیسات و تجهیزاترتبه دو راه و ترابریرتبه پنج صنعت و معدنرتبه پنج نفت و گاز 232
67 پیشگامان فن اندیش تهران رتبه یک ساختمان و ابنیهرتبه یک نفت و گازرتبه یک تأسیسات و تجهیزاترتبه سه صنعت و معدنرتبه سه آبرتبه پنج نیرورتبه پنج راه و ترابری 232
68 بین المللی ارسا ساختمان رتبه یک ساختمان و ابنیهرتبه یک آبرتبه یک راه و ترابریرتبه پنج تأسیسات و تجهیزات 229
69 نیمرخ رتبه یک ساختمان و ابنیهرتبه یک آبرتبه یک راه و ترابری 228
70 توسعه ساختمان و راه رتبه یک ساختمان و ابنیهرتبه یک آبرتبه یک راه و ترابری 228
71 جنرال مکانیک رتبه یک ساختمان و ابنیهرتبه یک آبرتبه یک راه و ترابری 228
72 ساختمانی حران راه رتبه یک ساختمان و ابنیهرتبه یک آبرتبه یک راه و ترابری 228
73 آهاب رتبه یک ساختمان و ابنیهرتبه یک آبرتبه یک راه و ترابری 228
74 فنی و مهندسی طرح و بازرسی رتبه یک ساختمان و ابنیهرتبه یک نفت و گازرتبه یک تأسیسات و تجهیزاترتبه دو نیرو 225
75 مهندسی و ساختمان تیو انرژی رتبه یک صنعت و معدنرتبه یک نفت و گازرتبه یک تأسیسات و تجهیزاترتبه چهار آب 221
76 ساختمانی اویول رتبه یک آبرتبه یک راه و ترابریرتبه سه ساختمان و ابنیهرتبه سه تأسیسات و تجهیزاترتبه چهار نیرورتبه چهار صنعت و معدنرتبه پنج کاوش های زمینیرتبه پنج نفت و گاز 221
77 پورنام رتبه یک آبرتبه یک راه و ترابریرتبه سه ساختمان و ابنیهرتبه سه نیرورتبه سه تأسیسات و تجهیزاترتبه پنج صنعت و معدن 220
78 مهندسی پل و ساختمان الموت رتبه یک آبرتبه یک راه و ترابریرتبه دو ساختمان و ابنیهرتبه دو تأسیسات و تجهیزات 219
79 صنعتی و بازرگانی صنام رتبه یک ساختمان و ابنیهرتبه یک ارتباطاترتبه یک تأسیسات و تجهیزاترتبه دو نیرورتبه سه نفت و گازرتبه چهار راه و ترابریرتبه پنج صنعت و معدنرتبه پنج آب 219
80 مهندسی تارا رتبه یک آبرتبه یک راه و ترابریرتبه یک تأسیسات و تجهیزاترتبه پنج ساختمان و ابنیهرتبه پنج نفت و گاز 217
81 چکاد جنوب رتبه یک نفت و گازرتبه یک آبرتبه یک تأسیسات و تجهیزاترتبه پنج ساختمان و ابنیهرتبه پنج راه و ترابری 217
82 صنایع آذرآب رتبه یک صنعت و معدنرتبه یک نفت و گازرتبه یک تأسیسات و تجهیزاترتبه پنج نیرو 214
83 ساختمانی ماگما رتبه یک ساختمان و ابنیهرتبه یک آبرتبه دو راه و ترابریرتبه دو تأسیسات و تجهیزاترتبه پنج نیرورتبه پنج نفت و گاز 212
84 ساختمانی و مهندسی گوپله رتبه یک ساختمان و ابنیهرتبه یک آبرتبه یک تأسیسات و تجهیزاترتبه سه راه و ترابریرتبه پنج نیرورتبه پنج نفت و گاز 211
85 گروه مپنا رتبه یک نیرورتبه یک نفت و گازرتبه یک تأسیسات و تجهیزات 210
86 فاطر کوثران جنوب رتبه یک ساختمان و ابنیهرتبه یک راه و ترابریرتبه دو صنعت و معدنرتبه سه تأسیسات و تجهیزاترتبه چهار نفت و گازرتبه پنج آب 209
87 جهاد نصر حمزه رتبه یک آبرتبه یک راه و ترابریرتبه سه ساختمان و ابنیهرتبه سه تأسیسات و تجهیزاترتبه سه کشاورزیرتبه پنج نیرورتبه پنج نفت و گاز 208
88 مجتمع عمرانی ایرانشهر رتبه یک ساختمان و ابنیهرتبه یک راه و ترابریرتبه یک تأسیسات و تجهیزاترتبه سه صنعت و معدنرتبه پنج آب 207
89 مهندسی و ساختمانی بونیز سازه رتبه یک ساختمان و ابنیهرتبه یک نفت و گازرتبه یک تأسیسات و تجهیزاترتبه سه نیرورتبه پنج صنعت و معدن 207
90 مجتمع صنایع قائم رضا رتبه یک ساختمان و ابنیهرتبه یک صنعت و معدنرتبه یک تأسیسات و تجهیزاترتبه سه نفت و گازرتبه پنج نیرو 207
91 تضامنی محمد عطاردیان و همکاران رتبه یک ساختمان و ابنیهرتبه یک راه و ترابریرتبه دو آبرتبه دو تأسیسات و تجهیزات 205
92 بین المللی خلخال دشت رتبه یک نفت و گازرتبه یک راه و ترابریرتبه دو ساختمان و ابنیهرتبه پنج آبرتبه پنج تأسیسات و تجهیزات 205
93 پایاب کوثر رتبه یک آبرتبه یک راه و ترابریرتبه دو ساختمان و ابنیهرتبه پنج نفت و گازرتبه پنج تأسیسات و تجهیزات 205
94 مهندسی راه و ساختمان حشمت رود رتبه یک آبرتبه یک راه و ترابریرتبه دو ساختمان و ابنیهرتبه چهار تأسیسات و تجهیزات 204
95 ساختمان و نصب صنایع پتروشیمی رتبه یک ساختمان و ابنیهرتبه یک نفت و گازرتبه یک تأسیسات و تجهیزاترتبه سه راه و ترابری 203
96 احداث رتبه یک ساختمان و ابنیهرتبه یک نفت و گازرتبه یک تأسیسات و تجهیزاترتبه سه صنعت و معدن 203
97 ریگ بتن رتبه یک آبرتبه یک تأسیسات و تجهیزاترتبه دو نفت و گازرتبه سه ساختمان و ابنیهرتبه سه راه و ترابری 203
98 معدنی آهن آجین رتبه یک کاوش های زمینیرتبه یک صنعت و معدنرتبه یک آبرتبه پنج ساختمان و ابنیهرتبه پنج راه و ترابری 200
99 مهندسی گرانسا پارس رتبه یک ساختمان و ابنیهرتبه یک آبرتبه دو راه و ترابریرتبه سه تأسیسات و تجهیزاترتبه پنج نفت و گاز 199
 

درج یک دیدگاه جدید در این زمینه ...

لطفاً از قلم فارسی استفاده نموده و به منظور درج آگهی رایگان به بخش «آگهی های عمرانی» مراجعه فرمایید. خواهشمندیم از درج یادداشت تقاضای کار و یا تبلیغ محصولات، مشاغل، خدمات، شرکت ها و ... خودداری کنید.

فهرست جدید شرکت های پیمانکاری دارای رتبه پنج (1395)
(بدون نیاز به ثبت نام در سایت)  (بدون نیاز به ثبت نام در سایت)
تبلیغات شرکت های عمرانی :: تبلیغات محصولات مصرفی در مهندسی عمران :: دعوت به همکاری :: فهرست متخصصان و متقاضیان کار :: تدریس خصوصی
جدیدترین آگهی ها
برنامه مدیریت جامع محیط کار ویژه پیمانکاران
برنامه مدیریت جامع محیط کار ویژه پیمانکاران
( / محصولات و صنایع مورد استفاده در مهندسی عمران)
يكشنبه, 01 اسفند 1395
noimage
آموزش ایمنی ، بهداشت ومحیط زیست در عملیات عمرانی
(تدریس خصوصی برای دانشجویان عمران / سایر دروس)
شنبه, 30 بهمن 1395
طراحی و ساخت دستگاه امحای رنگ دوجزئی برای اولین بار در ایران
طراحی و ساخت دستگاه امحای رنگ دوجزئی برای اولین بار در ایران
( / تبلیغات شرکت های عمرانی و مرتبط با مهندسی عمران)
شنبه, 30 بهمن 1395
گروه مهندسان هدیش
گروه مهندسان هدیش
( / تبلیغات شرکت های عمرانی و مرتبط با مهندسی عمران)
دوشنبه, 25 بهمن 1395
noimage
جویای کار
(امور اجرایی / مدیریت ساخت، مدیریت و کنترل پروژه)
شنبه, 23 بهمن 1395
اجرای پروژه های راهسازی واجاره دهنده تراش آسفالت2000 وفنیشرفوگل
اجرای پروژه های راهسازی واجاره دهنده تراش آسفالت2000 وفنیشرفوگل
( / تبلیغات شرکت های عمرانی و مرتبط با مهندسی عمران)
جمعه, 22 بهمن 1395
بتن ریزی لیسه ای
بتن ریزی لیسه ای
( / تبلیغات شرکت های عمرانی و مرتبط با مهندسی عمران)
جمعه, 15 بهمن 1395
noimage
تهیه کلیه صورت وضعیت ادعاها و اجرایی پروژه ها
( / تبلیغات شرکت های عمرانی و مرتبط با مهندسی عمران)
پنجشنبه, 14 بهمن 1395

بانک اطلاعات شرکت های عمرانی , لیست شرکت های ساختمانی , فهرست شرکت های راهسازی , شماره تلفن شرکت های راهسازی , شماره تلفن شرکت های ساختمانی , شماره تلفن شرکت های عمرانی , شماره تلفن شرکت های پیمانکار , شماره تلفن شرکت های پیمانکاری , دانلود نرم افزار شرکت های عمرانی , دانلود لیست شرکت های ساختمانی , دانلود فهرست شرکت های راهسازی , دانلود شماره تلفن شرکت های عمرانی , دانلود آدرس شرکتهای عمرانی , شرکت های راهسازی , پیمانکاران , شرکت های ساختمانی , رتبه , صلاحیت , پایه , رسته , پیمانکاران , اسامی پیمانکاران ارتباطات , اسامی پیمانکاران آب , اسامی پیمانکاران تأسیسات و تجهیزات , اسامی پیمانکاران راه و ترابری , اسامی پیمانکاران ساختمان و ابنیه , اسامی پیمانکاران صنعت و معدن , اسامی پیمانکاران کاوش های زمینی , اسامی پیمانکاران کشاورزی , اسامی پیمانکاران مرمت آثار باستانی , اسامی پیمانکاران نفت و گاز , اسامی پیمانکاران نیرو , شرکت های ارتباطات , شرکت های آب , شرکت های تأسیسات و تجهیزات , شرکت های راه و ترابری , شرکت های ساختمان و ابنیه , شرکت های صنعت و معدن , شرکت های کاوش های زمینی , شرکت های کشاورزی , شرکت های مرمت آثار باستانی , شرکت های نفت و گاز , شرکت های نیرو , شماره تلفن شرکت های پیمانکار ارتباطات , شماره تلفن شرکت های پیمانکار آب , شماره تلفن شرکت های پیمانکار تأسیسات و تجهیزات , شماره تلفن شرکت های پیمانکار راه و ترابری , شماره تلفن شرکت های پیمانکار ساختمان و ابنیه , شماره تلفن شرکت های پیمانکار صنعت و معدن , شماره تلفن شرکت های پیمانکار کاوش های زمینی , شماره تلفن شرکت های پیمانکار کشاورزی , شماره تلفن شرکت های پیمانکار مرمت آثار باستانی , شماره تلفن شرکت های پیمانکار نفت و گاز , شماره تلفن شرکت های پیمانکار نیرو , لیست شرکت های پیمانکاری رسته ارتباطات , لیست شرکت های پیمانکاری رسته آب , لیست شرکت های پیمانکاری رسته تأسیسات و تجهیزات , لیست شرکت های پیمانکاری رسته راه و ترابری , لیست شرکت های پیمانکاری رسته ساختمان و ابنیه , لیست شرکت های پیمانکاری رسته صنعت و معدن , لیست شرکت های پیمانکاری رسته کاوش های زمینی , لیست شرکت های پیمانکاری رسته کشاورزی , لیست شرکت های پیمانکاری رسته مرمت آثار باستانی , لیست شرکت های پیمانکاری رسته نفت و گاز , لیست شرکت های پیمانکاری رسته نیرو , رتبه بندی , تشخیص صلاحیت , تشخیص صلاحیت شده , گرید , ساجات , سامانه ساجات , برنامه و بودجه , سایت ساجات


شما اینجا هستید: صفحه اول مهندسی عمران شرکت ها و پیمانکاران ◄ فهرست پیمانکاران کل کشور (1395) ◄ بزرگ ترین شرکت های پیمانکاری 99 شرکت برتر پیمانکاری کشور بر حسب امتیاز
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             


  
خرید اطلاعات شرکت ها
نرم افزار پیمانکاران 95
قیمت+مراحل راه اندازی
دانلود راه انداز پیمانکاران 95
خرید محدود اطلاعات