«به نام آفریننده»
يكشنبه, 02 ارديبهشت 1397
sms: +98 30005377777753
پیمانکاران
برای خرید اطلاعات شرکت ها به صورت محدود (استانی) این صفحه را ملاحظه فرمایید.
شما اینجا هستید: صفحه اول مهندسی عمران شرکت ها و پیمانکاران ◄ فهرست پیمانکاران کل کشور ◄ بزرگ ترین شرکت های پیمانکاری 88 شرکت برتر پیمانکاری کشور بر حسب امتیاز

88 شرکت برتر پیمانکاری کشور بر حسب امتیاز

 
حداکثر ظرفیت ریالی مجاز برای هر رشته و هر پایه متفاوت است. نرم افزار پیمانکاران با مقایسه حداکثر ظرفیت ریالی مجموع صلاحیت های یک شرکت با کوچک ترین مقدار ممکن، عدد «مقیاس» را به آن تخصیص می دهد. حداکثر ممکن عدد مقیاس 631 و حداقل ممکن آن یک است.
ردیفنام شرکتصلاحیت هامقیاس
1 جندي شاپور پايه يک ساختمان و ابنيهپايه يک نيروپايه يک صنعت و معدنپايه يک نفت و گازپايه يک آبپايه يک راه و ترابريپايه يک تأسيسات و تجهيزات 549
2 کيسون پايه يک ساختمان و ابنيهپايه يک کاوش هاي زمينيپايه يک صنعت و معدنپايه يک نفت و گازپايه يک آبپايه يک راه و ترابريپايه يک تأسيسات و تجهيزاتپايه سه نيرو 506
3 گازهاي صنعتي دلوارافزار پايه يک ساختمان و ابنيهپايه يک نيروپايه يک صنعت و معدنپايه يک نفت و گازپايه يک راه و ترابريپايه يک تأسيسات و تجهيزاتپايه دو آب 505
4 بلندپايه پايه يک ساختمان و ابنيهپايه يک نيروپايه يک صنعت و معدنپايه يک آبپايه يک راه و ترابريپايه يک تأسيسات و تجهيزاتپايه دو نفت و گاز 505
5 مهندسي وساختماني جهانپارس پايه يک ساختمان و ابنيهپايه يک نيروپايه يک نفت و گازپايه يک آبپايه يک راه و ترابريپايه يک تأسيسات و تجهيزاتپايه سه صنعت و معدن 482
6 مهندسي نصب و نگهداري کارخانجات صنايع پتروشيمي پايه يک ساختمان و ابنيهپايه يک نيروپايه يک صنعت و معدنپايه يک نفت و گازپايه يک آبپايه يک تأسيسات و تجهيزات 460
7 عمراني و صنعتي پارس گرما پايه يک ساختمان و ابنيهپايه يک صنعت و معدنپايه يک آبپايه يک راه و ترابريپايه يک تأسيسات و تجهيزاتپايه دو نفت و گازپايه سه نيرو 437
8 ماشين سازي اراک پايه يک نيروپايه يک نفت و گازپايه يک آبپايه يک راه و ترابريپايه يک تأسيسات و تجهيزاتپايه سه صنعت و معدن 423
9 بين المللي پتروتک سان پايه يک ساختمان و ابنيهپايه يک نيروپايه يک صنعت و معدنپايه يک نفت و گازپايه يک تأسيسات و تجهيزاتپايه دو آب 415
10 سازه هاي صنعتي آذران پايه يک ساختمان و ابنيهپايه يک نيروپايه يک صنعت و معدنپايه يک راه و ترابريپايه دو آبپايه دو تأسيسات و تجهيزاتپايه پنج نفت و گاز 398
11 کانرود سازه پايه يک ساختمان و ابنيهپايه يک صنعت و معدنپايه يک آبپايه يک راه و ترابريپايه يک تأسيسات و تجهيزاتپايه چهار نفت و گازپايه پنج نيرو 385
12 سالار سحاب پايه يک ساختمان و ابنيهپايه يک نفت و گازپايه يک آبپايه يک راه و ترابريپايه يک تأسيسات و تجهيزاتپايه پنج نيروپايه پنج صنعت و معدن 378
13 تناوب پايه يک ساختمان و ابنيهپايه يک نيروپايه يک صنعت و معدنپايه يک نفت و گازپايه يک تأسيسات و تجهيزاتپايه پنج آب 374
14 راه و ساختمان بلند طبقه پايه يک ساختمان و ابنيهپايه يک نفت و گازپايه يک آبپايه يک راه و ترابريپايه يک تأسيسات و تجهيزات 370
15 تام ايران خودرو پايه يک ساختمان و ابنيهپايه يک نيروپايه يک صنعت و معدنپايه يک تأسيسات و تجهيزاتپايه دو نفت و گازپايه دو راه و ترابري 370
16 ساختمان سد و تاسيسات آبياري (سابير) پايه يک ساختمان و ابنيهپايه يک نفت و گازپايه يک آبپايه يک راه و ترابريپايه دو کاوش هاي زمينيپايه دو تأسيسات و تجهيزاتپايه پنج نيروپايه پنج صنعت و معدن 369
17 مهندسي پناه ساز ايران پايه يک ساختمان و ابنيهپايه يک نفت و گازپايه يک آبپايه يک راه و ترابريپايه دو تأسيسات و تجهيزاتپايه پنج صنعت و معدنپايه پنج کشاورزي 354
18 جهاد نصر کرمانشاه پايه يک ساختمان و ابنيهپايه يک آبپايه يک راه و ترابريپايه يک تأسيسات و تجهيزاتپايه دو نفت و گازپايه دو کشاورزيپايه پنج نيروپايه پنج صنعت و معدن 345
19 ناورود پايه يک ساختمان و ابنيهپايه يک نفت و گازپايه يک راه و ترابريپايه يک تأسيسات و تجهيزاتپايه دو آبپايه پنج صنعت و معدن 329
20 بام راه پايه يک ساختمان و ابنيهپايه يک صنعت و معدنپايه يک آبپايه يک راه و ترابري 328
21 مهندسي و توسعه نفت و گاز محمديان پايه يک ساختمان و ابنيهپايه يک نفت و گازپايه يک آبپايه يک راه و ترابري 328
22 بين المللي پيمانکاري استراتوس پايه يک ساختمان و ابنيهپايه يک کاوش هاي زمينيپايه يک آبپايه يک راه و ترابريپايه يک تأسيسات و تجهيزاتپايه چهار صنعت و معدنپايه چهار ارتباطاتپايه پنج نفت و گاز 325
23 آذرسيماب پايه يک ساختمان و ابنيهپايه يک آبپايه يک راه و ترابريپايه يک تأسيسات و تجهيزاتپايه دو نفت و گاز 325
24 تکنيک پايه يک ساختمان و ابنيهپايه يک آبپايه يک راه و ترابريپايه يک تأسيسات و تجهيزاتپايه سه نفت و گازپايه چهار صنعت و معدن 314
25 آسفالت طوس پايه يک ساختمان و ابنيهپايه يک کاوش هاي زمينيپايه يک صنعت و معدنپايه يک نفت و گازپايه دو آبپايه پنج نيروپايه پنج تأسيسات و تجهيزات 313
26 مهندسي ايران ارتباط پايه يک نفت و گازپايه يک آبپايه يک راه و ترابريپايه دو تأسيسات و تجهيزاتپايه سه ساختمان و ابنيهپايه پنج نيروپايه پنج صنعت و معدن 312
27 آرمان نصر آذربايجان پايه يک نفت و گازپايه يک آبپايه يک راه و ترابريپايه دو ساختمان و ابنيهپايه چهار تأسيسات و تجهيزاتپايه چهار کشاورزيپايه پنج کاوش هاي زمينيپايه پنج صنعت و معدن 312
28 پرليت پايه يک ساختمان و ابنيهپايه يک آبپايه يک راه و ترابريپايه يک تأسيسات و تجهيزاتپايه سه نفت و گازپايه پنج نيروپايه پنج صنعت و معدن 311
29 ملي ساختمان پايه يک ساختمان و ابنيهپايه يک آبپايه يک راه و ترابريپايه يک تأسيسات و تجهيزاتپايه سه صنعت و معدنپايه پنج نيروپايه پنج نفت و گاز 311
30 نصر ميثاق اهواز پايه يک نفت و گازپايه يک آبپايه يک راه و ترابريپايه يک کشاورزيپايه سه تأسيسات و تجهيزاتپايه پنج ساختمان و ابنيهپايه پنج صنعت و معدن 310
31 ساختماني سکاف پايه يک ساختمان و ابنيهپايه يک نفت و گازپايه يک راه و ترابريپايه دو صنعت و معدنپايه دو تأسيسات و تجهيزاتپايه پنج آب 309
32 گروه بين المللي آبادراهان پارس پايه يک ساختمان و ابنيهپايه يک نفت و گازپايه يک راه و ترابريپايه يک تأسيسات و تجهيزاتپايه سه آبپايه پنج نيرو 307
33 مشيران پايه يک ساختمان و ابنيهپايه يک صنعت و معدنپايه يک آبپايه يک تأسيسات و تجهيزاتپايه سه راه و ترابريپايه پنج نفت و گاز 307
34 گاما پايه يک ساختمان و ابنيهپايه يک نفت و گازپايه يک آبپايه يک تأسيسات و تجهيزاتپايه سه صنعت و معدن 303
35 جنوب سازه پايه يک ساختمان و ابنيهپايه يک نفت و گازپايه يک آبپايه يک تأسيسات و تجهيزاتپايه سه راه و ترابري 303
36 جهاد نصر کرمان پايه يک کاوش هاي زمينيپايه يک نفت و گازپايه يک آبپايه يک راه و ترابري 293
37 مهندسين عمران مارون پايه يک ساختمان و ابنيهپايه يک آبپايه يک راه و ترابريپايه يک تأسيسات و تجهيزاتپايه پنج صنعت و معدنپايه پنج نفت و گاز 289
38 ساختماني و مهندسي گوپله پايه يک ساختمان و ابنيهپايه يک آبپايه يک راه و ترابريپايه يک تأسيسات و تجهيزاتپايه پنج نيروپايه پنج نفت و گاز 289
39 ژرف کار جم پايه يک آبپايه يک راه و ترابريپايه يک تأسيسات و تجهيزاتپايه دو نفت و گازپايه سه ساختمان و ابنيهپايه پنج صنعت و معدنپايه پنج کشاورزي 286
40 اوکسين صنعت پايه يک ساختمان و ابنيهپايه يک صنعت و معدنپايه يک نفت و گازپايه يک تأسيسات و تجهيزاتپايه پنج نيرو 285
41 آهاب پايه يک ساختمان و ابنيهپايه يک آبپايه يک راه و ترابريپايه يک تأسيسات و تجهيزاتپايه پنج صنعت و معدن 285
42 دي پايه يک ساختمان و ابنيهپايه يک آبپايه يک راه و ترابريپايه يک تأسيسات و تجهيزاتپايه پنج صنعت و معدن 285
43 ساختماني ژيان پايه يک کاوش هاي زمينيپايه يک آبپايه يک راه و ترابريپايه يک تأسيسات و تجهيزاتپايه دو ساختمان و ابنيهپايه پنج نيروپايه پنج صنعت و معدن 283
44 صدور خدمات فني ومهندسي سابيربين الملل پايه يک ساختمان و ابنيهپايه يک آبپايه يک راه و ترابريپايه يک تأسيسات و تجهيزاتپايه پنج کاوش هاي زميني 282
45 توسعه و عمران باتيس پايه يک ساختمان و ابنيهپايه يک صنعت و معدنپايه يک تأسيسات و تجهيزاتپايه دو آبپايه دو راه و ترابري 281
46 انرژي گستر نصير پايه يک ساختمان و ابنيهپايه يک صنعت و معدنپايه يک نفت و گازپايه يک تأسيسات و تجهيزات 281
47 مهندسي درريز پايه يک ساختمان و ابنيهپايه يک صنعت و معدنپايه يک نفت و گازپايه يک تأسيسات و تجهيزات 281
48 مهندسي عمران وتوليدي نيرو پايه يک ساختمان و ابنيهپايه يک آبپايه يک راه و ترابريپايه يک تأسيسات و تجهيزات 281
49 مهندسي و ساختمان شمس عمران پايه يک ساختمان و ابنيهپايه يک آبپايه يک راه و ترابريپايه يک تأسيسات و تجهيزات 281
50 ساختماني تابليه پايه يک ساختمان و ابنيهپايه يک آبپايه يک راه و ترابريپايه يک تأسيسات و تجهيزات 281
51 ساختماني و مهندسي ميسان پايه يک صنعت و معدنپايه يک نفت و گازپايه يک تأسيسات و تجهيزاتپايه دو ساختمان و ابنيهپايه سه نيروپايه پنج آبپايه پنج راه و ترابري 281
52 نصب نيرو پايه يک ساختمان و ابنيهپايه يک نيروپايه يک نفت و گازپايه يک تأسيسات و تجهيزات 281
53 سازه پاد تهران پايه يک ساختمان و ابنيهپايه يک صنعت و معدنپايه يک نفت و گازپايه سه نيروپايه چهار تأسيسات و تجهيزاتپايه پنج آبپايه پنج راه و ترابري 274
54 گروه بين المللي توسعه و عمران نصر سپهر پايه يک آبپايه يک راه و ترابريپايه يک تأسيسات و تجهيزاتپايه دو ساختمان و ابنيهپايه دو کشاورزيپايه پنج صنعت و معدنپايه پنج نفت و گاز 271
55 ديداس پايه يک ساختمان و ابنيهپايه يک آبپايه يک راه و ترابريپايه دو تأسيسات و تجهيزاتپايه چهار نفت و گاز 271
56 توسعه منابع آب و انرژي پايه يک ساختمان و ابنيهپايه يک آبپايه يک راه و ترابريپايه دو تأسيسات و تجهيزاتپايه پنج نفت و گازپايه پنج کشاورزي 265
57 جهان کوثر پايه يک ساختمان و ابنيهپايه يک آبپايه يک راه و ترابريپايه دو تأسيسات و تجهيزاتپايه پنج نفت و گازپايه پنج کشاورزي 265
58 ساختماني کولهام پايه يک کاوش هاي زمينيپايه يک آبپايه يک راه و ترابريپايه يک تأسيسات و تجهيزاتپايه سه ساختمان و ابنيهپايه پنج صنعت و معدن 264
59 مهندسي آب و خاک پايه يک ساختمان و ابنيهپايه يک آبپايه يک راه و ترابريپايه دو تأسيسات و تجهيزاتپايه پنج کشاورزي 261
60 ساختماني پاوان پايه يک ساختمان و ابنيهپايه يک آبپايه يک راه و ترابريپايه دو تأسيسات و تجهيزات 260
61 ساختماني گسترش و نوسازي صنايع ايرانيان مانا پايه يک ساختمان و ابنيهپايه يک صنعت و معدنپايه يک تأسيسات و تجهيزاتپايه دو آبپايه سه راه و ترابري 258
62 سدوعمران پارس گستر پايه يک ساختمان و ابنيهپايه يک آبپايه يک راه و ترابريپايه سه تأسيسات و تجهيزاتپايه پنج نيروپايه پنج صنعت و معدن 257
63 راهسازي و عمران ايران پايه يک ساختمان و ابنيهپايه يک آبپايه يک راه و ترابريپايه سه تأسيسات و تجهيزاتپايه پنج نيروپايه پنج صنعت و معدن 257
64 جهادنصرزنجان پايه يک ساختمان و ابنيهپايه يک آبپايه يک راه و ترابريپايه سه تأسيسات و تجهيزاتپايه پنج نفت و گازپايه پنج کشاورزي 254
65 جهادنصريزد پايه يک کاوش هاي زمينيپايه يک آبپايه يک راه و ترابريپايه دو ساختمان و ابنيهپايه سه کشاورزيپايه چهار تأسيسات و تجهيزاتپايه پنج صنعت و معدنپايه پنج نفت و گاز 252
66 جهاد نصر لرستان پايه يک نفت و گازپايه يک راه و ترابريپايه دو آبپايه سه ساختمان و ابنيهپايه چهار تأسيسات و تجهيزاتپايه پنج صنعت و معدنپايه پنج کشاورزي 249
67 جهاد نصر خراسان پايه يک ساختمان و ابنيهپايه يک آبپايه يک راه و ترابريپايه چهار تأسيسات و تجهيزاتپايه پنج نفت و گازپايه پنج کشاورزي 249
68 احداث و توسعه نيروگاه هاي مپنا(توسعه يک) پايه يک نيروپايه يک تأسيسات و تجهيزاتپايه دو ساختمان و ابنيهپايه دو نفت و گازپايه سه آبپايه چهار ارتباطاتپايه چهار راه و ترابريپايه پنج صنعت و معدن 249
69 پيشگامان فن انديش تهران پايه يک ساختمان و ابنيهپايه يک نفت و گازپايه يک تأسيسات و تجهيزاتپايه سه صنعت و معدنپايه سه آبپايه پنج نيروپايه پنج راه و ترابري 244
70 سازه هاي آبي پايه يک ساختمان و ابنيهپايه يک آبپايه يک تأسيسات و تجهيزاتپايه دو راه و ترابريپايه پنج صنعت و معدنپايه پنج نفت و گاز 244
71 پارس تکنو پايه يک ساختمان و ابنيهپايه يک آبپايه يک تأسيسات و تجهيزاتپايه دو راه و ترابريپايه پنج نيروپايه پنج نفت و گاز 244
72 بين المللي ارسا ساختمان پايه يک ساختمان و ابنيهپايه يک آبپايه يک راه و ترابريپايه پنج تأسيسات و تجهيزات 241
73 مسکن و عمران قدس رضوي پايه يک ساختمان و ابنيهپايه يک راه و ترابريپايه يک تأسيسات و تجهيزاتپايه دو آبپايه پنج نفت و گاز 240
74 ابنيه فني تهران پايه يک ساختمان و ابنيهپايه يک راه و ترابريپايه يک تأسيسات و تجهيزاتپايه دو نفت و گازپايه پنج آب 240
75 توسعه ساختمان و راه پايه يک ساختمان و ابنيهپايه يک آبپايه يک راه و ترابري 239
76 جهاد نصر استان مرکزي پايه يک آبپايه يک راه و ترابريپايه يک کشاورزيپايه دو ساختمان و ابنيهپايه پنج نفت و گازپايه پنج تأسيسات و تجهيزات 239
77 جنرال مکانيک پايه يک ساختمان و ابنيهپايه يک آبپايه يک راه و ترابري 239
78 نيمرخ پايه يک ساختمان و ابنيهپايه يک آبپايه يک راه و ترابري 239
79 ساختماني حران راه پايه يک ساختمان و ابنيهپايه يک آبپايه يک راه و ترابري 239
80 فني و مهندسي طرح و بازرسي پايه يک ساختمان و ابنيهپايه يک نفت و گازپايه يک تأسيسات و تجهيزاتپايه دو نيرو 236
81 ايستابتون پايه يک آبپايه يک راه و ترابريپايه دو ساختمان و ابنيهپايه دو تأسيسات و تجهيزاتپايه سه کشاورزي 236
82 مهندسي و ساختمان تيو انرژي پايه يک صنعت و معدنپايه يک نفت و گازپايه يک تأسيسات و تجهيزاتپايه چهار آب 232
83 پورنام پايه يک آبپايه يک راه و ترابريپايه سه ساختمان و ابنيهپايه سه نيروپايه سه تأسيسات و تجهيزاتپايه پنج صنعت و معدن 231
84 مهندسي پل و ساختمان الموت پايه يک آبپايه يک راه و ترابريپايه دو ساختمان و ابنيهپايه دو تأسيسات و تجهيزات 230
85 صنعتي و بازرگاني صنام پايه يک ساختمان و ابنيهپايه يک ارتباطاتپايه يک تأسيسات و تجهيزاتپايه دو نيروپايه سه نفت و گازپايه چهار راه و ترابريپايه پنج صنعت و معدنپايه پنج آب 230
86 چکاد جنوب پايه يک نفت و گازپايه يک آبپايه يک تأسيسات و تجهيزاتپايه پنج ساختمان و ابنيهپايه پنج راه و ترابري 228
87 مهندسي تارا پايه يک آبپايه يک راه و ترابريپايه يک تأسيسات و تجهيزاتپايه پنج ساختمان و ابنيهپايه پنج نفت و گاز 228
88 صنايع آذرآب پايه يک صنعت و معدنپايه يک نفت و گازپايه يک تأسيسات و تجهيزاتپايه پنج نيرو 225
 

درج یک دیدگاه جدید در این زمینه ...

لطفاً از قلم فارسی استفاده نموده و به منظور درج آگهی رایگان به بخش «آگهی های عمرانی» مراجعه فرمایید. خواهشمندیم از درج یادداشت تقاضای کار و یا تبلیغ محصولات، مشاغل، خدمات، شرکت ها و ... خودداری کنید.

پیمانکاران 96
فهرست جدید شرکت های پیمانکاری دارای رتبه پنج (1395)
(بدون نیاز به ثبت نام در سایت)  (بدون نیاز به ثبت نام در سایت)
تبلیغات شرکت های عمرانی :: تبلیغات محصولات مصرفی در مهندسی عمران :: دعوت به همکاری :: فهرست متخصصان و متقاضیان کار :: تدریس خصوصی
جدیدترین آگهی ها
noimage
جوایای کار در شرکت عمرانی
(امور اجرایی / اداری - عمرانی)
جمعه, 31 فروردين 1397
جویای کار
جویای کار
(امور اجرایی / اداری - عمرانی)
پنجشنبه, 30 فروردين 1397
noimage
جویای کار
(امور اجرایی / اداری - عمرانی)
چهارشنبه, 29 فروردين 1397
noimage
مهندس عمران 11 سال سابقه کار
(رسته سازه و معماری / سازه و ساختمان)
چهارشنبه, 29 فروردين 1397
بازسازی ساختمان های قدیمی
بازسازی ساختمان های قدیمی
( / تبلیغات شرکت های عمرانی و مرتبط با مهندسی عمران)
سه شنبه, 28 فروردين 1397
مهندس نقشه برداری  پهباد و سنجش از دور
مهندس نقشه برداری پهباد و سنجش از دور
(رسته راه و نقشه برداری / نقشه برداری)
سه شنبه, 28 فروردين 1397
noimage
تولید وپخش لوله های pvc ناودانی و فاضلابی با نشان استاندارد
( / محصولات و صنایع مورد استفاده در مهندسی عمران)
سه شنبه, 28 فروردين 1397
ترمووود پارس وود
ترمووود پارس وود
( / تبلیغات شرکت های عمرانی و مرتبط با مهندسی عمران)
سه شنبه, 28 فروردين 1397
پیمانکاران 96

بانک اطلاعات شرکت های عمرانی , لیست شرکت های ساختمانی , فهرست شرکت های راهسازی , شماره تلفن شرکت های راهسازی , شماره تلفن شرکت های ساختمانی , شماره تلفن شرکت های عمرانی , شماره تلفن شرکت های پیمانکار , شماره تلفن شرکت های پیمانکاری , دانلود نرم افزار شرکت های عمرانی , دانلود لیست شرکت های ساختمانی , دانلود فهرست شرکت های راهسازی , دانلود شماره تلفن شرکت های عمرانی , دانلود آدرس شرکتهای عمرانی , شرکت های راهسازی , پیمانکاران , شرکت های ساختمانی , رتبه , صلاحیت , پایه , رسته , پیمانکاران , اسامی پیمانکاران ارتباطات , اسامی پیمانکاران آب , اسامی پیمانکاران تأسیسات و تجهیزات , اسامی پیمانکاران راه و ترابری , اسامی پیمانکاران ساختمان و ابنیه , اسامی پیمانکاران صنعت و معدن , اسامی پیمانکاران کاوش های زمینی , اسامی پیمانکاران کشاورزی , اسامی پیمانکاران مرمت آثار باستانی , اسامی پیمانکاران نفت و گاز , اسامی پیمانکاران نیرو , شرکت های ارتباطات , شرکت های آب , شرکت های تأسیسات و تجهیزات , شرکت های راه و ترابری , شرکت های ساختمان و ابنیه , شرکت های صنعت و معدن , شرکت های کاوش های زمینی , شرکت های کشاورزی , شرکت های مرمت آثار باستانی , شرکت های نفت و گاز , شرکت های نیرو , شماره تلفن شرکت های پیمانکار ارتباطات , شماره تلفن شرکت های پیمانکار آب , شماره تلفن شرکت های پیمانکار تأسیسات و تجهیزات , شماره تلفن شرکت های پیمانکار راه و ترابری , شماره تلفن شرکت های پیمانکار ساختمان و ابنیه , شماره تلفن شرکت های پیمانکار صنعت و معدن , شماره تلفن شرکت های پیمانکار کاوش های زمینی , شماره تلفن شرکت های پیمانکار کشاورزی , شماره تلفن شرکت های پیمانکار مرمت آثار باستانی , شماره تلفن شرکت های پیمانکار نفت و گاز , شماره تلفن شرکت های پیمانکار نیرو , لیست شرکت های پیمانکاری رسته ارتباطات , لیست شرکت های پیمانکاری رسته آب , لیست شرکت های پیمانکاری رسته تأسیسات و تجهیزات , لیست شرکت های پیمانکاری رسته راه و ترابری , لیست شرکت های پیمانکاری رسته ساختمان و ابنیه , لیست شرکت های پیمانکاری رسته صنعت و معدن , لیست شرکت های پیمانکاری رسته کاوش های زمینی , لیست شرکت های پیمانکاری رسته کشاورزی , لیست شرکت های پیمانکاری رسته مرمت آثار باستانی , لیست شرکت های پیمانکاری رسته نفت و گاز , لیست شرکت های پیمانکاری رسته نیرو , رتبه بندی , تشخیص صلاحیت , تشخیص صلاحیت شده , گرید , ساجات , سامانه ساجات , برنامه و بودجه , سایت ساجات

برای مشاوره و آگاهی از نحوه خرید اطلاعات شرکت ها از طریق شماره های مندرج در فرم تماس با ما پرسش های خود را مطرح فرمایید.
 *** راهنمای خرید اطلاعات پیمانکاران ***

شما اینجا هستید: صفحه اول مهندسی عمران شرکت ها و پیمانکاران ◄ فهرست پیمانکاران کل کشور ◄ بزرگ ترین شرکت های پیمانکاری 88 شرکت برتر پیمانکاری کشور بر حسب امتیاز