«به نام آفریننده»
دوشنبه, 03 ارديبهشت 1397
sms: +98 30005377777753
پیمانکاران
برای خرید اطلاعات شرکت ها به صورت محدود (استانی) این صفحه را ملاحظه فرمایید.
شما اینجا هستید: صفحه اول مهندسی عمران شرکت ها و پیمانکاران ◄ فهرست پیمانکاران کل کشور ◄ بزرگ ترین شرکت های پیمانکاری شرکت های پیمانکاری دارای 3 پایه یک

شرکت های پیمانکاری دارای 3 پایه یک

ردیفنام شرکتمدیر عاملصلاحیت ها
1 آرمان نصر آذربايجان قدرت احمدزاده زمهرير پايه يک نفت و گازپايه يک آبپايه يک راه و ترابريپايه دو ساختمان و ابنيهپايه چهار تأسيسات و تجهيزاتپايه چهار کشاورزيپايه پنج کاوش هاي زمينيپايه پنج صنعت و معدن
2 مهندسي ايران ارتباط فتح اله نجابت پايه يک نفت و گازپايه يک آبپايه يک راه و ترابريپايه دو تأسيسات و تجهيزاتپايه سه ساختمان و ابنيهپايه پنج نيروپايه پنج صنعت و معدن
3 ساختماني سکاف کامبيز صالحي پايه يک ساختمان و ابنيهپايه يک نفت و گازپايه يک راه و ترابريپايه دو صنعت و معدنپايه دو تأسيسات و تجهيزاتپايه پنج آب
4 ژرف کار جم مجيد عامري ومکاني پايه يک آبپايه يک راه و ترابريپايه يک تأسيسات و تجهيزاتپايه دو نفت و گازپايه سه ساختمان و ابنيهپايه پنج صنعت و معدنپايه پنج کشاورزي
5 ساختماني و مهندسي ميسان فرامرز نصر پايه يک صنعت و معدنپايه يک نفت و گازپايه يک تأسيسات و تجهيزاتپايه دو ساختمان و ابنيهپايه سه نيروپايه پنج آبپايه پنج راه و ترابري
6 توسعه و عمران باتيس نادر راجي پايه يک ساختمان و ابنيهپايه يک صنعت و معدنپايه يک تأسيسات و تجهيزاتپايه دو آبپايه دو راه و ترابري
7 سازه پاد تهران احمد ميرنژادجويباري پايه يک ساختمان و ابنيهپايه يک صنعت و معدنپايه يک نفت و گازپايه سه نيروپايه چهار تأسيسات و تجهيزاتپايه پنج آبپايه پنج راه و ترابري
8 ديداس محمد اميرزاده پايه يک ساختمان و ابنيهپايه يک آبپايه يک راه و ترابريپايه دو تأسيسات و تجهيزاتپايه چهار نفت و گاز
9 توسعه و عمران نصر سپهر رحمن حسن پور اصفهاني پايه يک آبپايه يک راه و ترابريپايه يک تأسيسات و تجهيزاتپايه دو ساختمان و ابنيهپايه دو کشاورزيپايه پنج صنعت و معدنپايه پنج نفت و گاز
10 جهان کوثر محمود رضائيان پايه يک ساختمان و ابنيهپايه يک آبپايه يک راه و ترابريپايه دو تأسيسات و تجهيزاتپايه پنج نفت و گازپايه پنج کشاورزي
11 توسعه منابع آب و انرژي سيد ناصر تقدمي سرابي پايه يک ساختمان و ابنيهپايه يک آبپايه يک راه و ترابريپايه دو تأسيسات و تجهيزاتپايه پنج نفت و گازپايه پنج کشاورزي
12 مهندسي آب و خاک عليرضا حقيقي پايه يک ساختمان و ابنيهپايه يک آبپايه يک راه و ترابريپايه دو تأسيسات و تجهيزاتپايه پنج کشاورزي
13 ساختماني پاوان احمد خرازي پايه يک ساختمان و ابنيهپايه يک آبپايه يک راه و ترابريپايه دو تأسيسات و تجهيزات
14 نوسازي صنايع ايرانيان مانا بيژن سرانجام پايه يک ساختمان و ابنيهپايه يک صنعت و معدنپايه يک تأسيسات و تجهيزاتپايه دو آبپايه سه راه و ترابري
15 سدوعمران پارس گستر سعيد راکعي پايه يک ساختمان و ابنيهپايه يک آبپايه يک راه و ترابريپايه سه تأسيسات و تجهيزاتپايه پنج نيروپايه پنج صنعت و معدن
16 راهسازي و عمران ايران جلال بهرامي پايه يک ساختمان و ابنيهپايه يک آبپايه يک راه و ترابريپايه سه تأسيسات و تجهيزاتپايه پنج نيروپايه پنج صنعت و معدن
17 جهادنصرزنجان احمد پيري پايه يک ساختمان و ابنيهپايه يک آبپايه يک راه و ترابريپايه سه تأسيسات و تجهيزاتپايه پنج نفت و گازپايه پنج کشاورزي
18 جهادنصريزد سيد حسن صفوي پايه يک کاوش هاي زمينيپايه يک آبپايه يک راه و ترابريپايه دو ساختمان و ابنيهپايه سه کشاورزيپايه چهار تأسيسات و تجهيزاتپايه پنج صنعت و معدنپايه پنج نفت و گاز
19 جهاد نصر خراسان غلامرضا زعيمي پايه يک ساختمان و ابنيهپايه يک آبپايه يک راه و ترابريپايه چهار تأسيسات و تجهيزاتپايه پنج نفت و گازپايه پنج کشاورزي
20 سازه هاي آبي ناصر ژياني هروان پايه يک ساختمان و ابنيهپايه يک آبپايه يک تأسيسات و تجهيزاتپايه دو راه و ترابريپايه پنج صنعت و معدنپايه پنج نفت و گاز
21 پارس تکنو علاءالدين سادات باريکاني پايه يک ساختمان و ابنيهپايه يک آبپايه يک تأسيسات و تجهيزاتپايه دو راه و ترابريپايه پنج نيروپايه پنج نفت و گاز
22 پيشگامان فن انديش تهران سيد محمد علي سادات موسوي پايه يک ساختمان و ابنيهپايه يک نفت و گازپايه يک تأسيسات و تجهيزاتپايه سه صنعت و معدنپايه سه آبپايه پنج نيروپايه پنج راه و ترابري
23 بين المللي ارسا ساختمان علي ابوالحسني پايه يک ساختمان و ابنيهپايه يک آبپايه يک راه و ترابريپايه پنج تأسيسات و تجهيزات
24 ابنيه فني تهران جمشيد خليل زاده نقنه پايه يک ساختمان و ابنيهپايه يک راه و ترابريپايه يک تأسيسات و تجهيزاتپايه دو نفت و گازپايه پنج آب
25 مسکن و عمران قدس رضوي محمد رضا رئيسي پايه يک ساختمان و ابنيهپايه يک راه و ترابريپايه يک تأسيسات و تجهيزاتپايه دو آبپايه پنج نفت و گاز
26 توسعه ساختمان و راه عباس غفاري پايه يک ساختمان و ابنيهپايه يک آبپايه يک راه و ترابري
27 نيمرخ محمد باقر حدادزاده هندو پايه يک ساختمان و ابنيهپايه يک آبپايه يک راه و ترابري
28 جنرال مکانيک عبدالحسين بيگدلي پايه يک ساختمان و ابنيهپايه يک آبپايه يک راه و ترابري
29 جهاد نصر استان مرکزي علي شجاعي پايه يک آبپايه يک راه و ترابريپايه يک کشاورزيپايه دو ساختمان و ابنيهپايه پنج نفت و گازپايه پنج تأسيسات و تجهيزات
30 ساختماني حران راه علي دهبان پايه يک ساختمان و ابنيهپايه يک آبپايه يک راه و ترابري
31 فني و مهندسي طرح و بازرسي سيد حميد رضا طباطبائي سامني پايه يک ساختمان و ابنيهپايه يک نفت و گازپايه يک تأسيسات و تجهيزاتپايه دو نيرو
32 مهندسي و ساختمان تيو انرژي مجيد فتحي جوزداني پايه يک صنعت و معدنپايه يک نفت و گازپايه يک تأسيسات و تجهيزاتپايه چهار آب
33 صنعتي و بازرگاني صنام اميرهوشنگ مهرآراء پايه يک ساختمان و ابنيهپايه يک ارتباطاتپايه يک تأسيسات و تجهيزاتپايه دو نيروپايه سه نفت و گازپايه چهار راه و ترابريپايه پنج صنعت و معدنپايه پنج آب
34 چکاد جنوب کرامت اله عليزاده پايه يک نفت و گازپايه يک آبپايه يک تأسيسات و تجهيزاتپايه پنج ساختمان و ابنيهپايه پنج راه و ترابري
35 مهندسي تارا اردشير طهراني زاده پايه يک آبپايه يک راه و ترابريپايه يک تأسيسات و تجهيزاتپايه پنج ساختمان و ابنيهپايه پنج نفت و گاز
36 صنايع آذرآب فريبرز پرنا پايه يک صنعت و معدنپايه يک نفت و گازپايه يک تأسيسات و تجهيزاتپايه پنج نيرو
37 گروه مپنا عباس علي آبادي پايه يک نيروپايه يک نفت و گازپايه يک تأسيسات و تجهيزات
38 چاوش راه بنا رضا قدوسي پايه يک ساختمان و ابنيهپايه يک راه و ترابريپايه يک تأسيسات و تجهيزاتپايه سه نفت و گازپايه پنج آب
39 مجتمع عمراني ايرانشهر محسن نواب لاهيجاني پايه يک ساختمان و ابنيهپايه يک راه و ترابريپايه يک تأسيسات و تجهيزاتپايه سه صنعت و معدنپايه پنج آب
40 مجتمع صنايع قائم رضا رضا يزدخواستي پايه يک ساختمان و ابنيهپايه يک صنعت و معدنپايه يک تأسيسات و تجهيزاتپايه سه نفت و گازپايه پنج نيرو
41 مهندسي و ساختماني بونيز سازه خليل ممتازجهرمي پايه يک ساختمان و ابنيهپايه يک نفت و گازپايه يک تأسيسات و تجهيزاتپايه سه نيروپايه پنج صنعت و معدن
42 ساختمان و نصب صنايع پتروشيمي غلام رضا عادل زاده پايه يک ساختمان و ابنيهپايه يک نفت و گازپايه يک تأسيسات و تجهيزاتپايه سه راه و ترابري
43 احداث علي آقابابا پايه يک ساختمان و ابنيهپايه يک نفت و گازپايه يک تأسيسات و تجهيزاتپايه سه صنعت و معدن
44 ساختماني و تاسيساتي لقمانکار سعدي حسامي پايه يک ساختمان و ابنيهپايه يک راه و ترابريپايه يک تأسيسات و تجهيزاتپايه چهار آبپايه پنج صنعت و معدنپايه پنج نفت و گاز
45 معدني آهن آجين حميد رضا اميريان پايه يک کاوش هاي زمينيپايه يک صنعت و معدنپايه يک آبپايه پنج ساختمان و ابنيهپايه پنج راه و ترابري
46 ريبار احمد فرزاد منش پايه يک کاوش هاي زمينيپايه يک صنعت و معدنپايه يک راه و ترابريپايه پنج ساختمان و ابنيه
47 صنعتي و مهندسي استيم عليرضا پرهيزکار پايه يک ساختمان و ابنيهپايه يک نفت و گازپايه يک تأسيسات و تجهيزاتپايه چهار صنعت و معدنپايه پنج نيرو
48 ساب نيرو غلامرضا کيوانلو پايه يک ساختمان و ابنيهپايه يک آبپايه يک تأسيسات و تجهيزاتپايه چهار کاوش هاي زمينيپايه چهار راه و ترابري
49 سامان محيط ناصر مجيبيان پايه يک ساختمان و ابنيهپايه يک راه و ترابريپايه يک تأسيسات و تجهيزاتپايه چهار آب
50 پرهون طرح سيد مسيح مؤمني پايه يک ساختمان و ابنيهپايه يک آبپايه يک تأسيسات و تجهيزاتپايه چهار راه و ترابري
51 چيلکو پرويز بهرامي راد پايه يک ساختمان و ابنيهپايه يک راه و ترابريپايه يک تأسيسات و تجهيزاتپايه پنج نفت و گازپايه پنج آب
52 ژالکه عليرضا فرامرزي پايه يک ساختمان و ابنيهپايه يک نفت و گازپايه يک تأسيسات و تجهيزاتپايه پنج نيروپايه پنج آب
53 راهسازان و ساختمان هنزا اشکان ناظمي پايه يک ساختمان و ابنيهپايه يک راه و ترابريپايه يک تأسيسات و تجهيزاتپايه پنج نفت و گازپايه پنج آب
54 سمنديس سيدابراهيم طاهري پايه يک ساختمان و ابنيهپايه يک نفت و گازپايه يک تأسيسات و تجهيزاتپايه پنج صنعت و معدنپايه پنج راه و ترابري
55 ساختماني انهار مسعود معظمي پايه يک ساختمان و ابنيهپايه يک نفت و گازپايه يک تأسيسات و تجهيزاتپايه پنج صنعت و معدنپايه پنج راه و ترابري
56 تامين برق و آب ايران (تابيران) اصغر اللهويردي زاده شيخلو پايه يک ساختمان و ابنيهپايه يک نيروپايه يک تأسيسات و تجهيزاتپايه پنج صنعت و معدنپايه پنج راه و ترابري
57 ساختماني کومار جواد محمد بيگي پايه يک ساختمان و ابنيهپايه يک آبپايه يک تأسيسات و تجهيزاتپايه پنج نفت و گازپايه پنج راه و ترابري
58 مهندسي لوله پي گستر نعمت اله عبادي پايه يک نفت و گازپايه يک ارتباطاتپايه يک تأسيسات و تجهيزاتپايه سه ساختمان و ابنيهپايه پنج آبپايه پنج راه و ترابري
59 پايندان علي اکبر شعباني فردجهرمي پايه يک ساختمان و ابنيهپايه يک نفت و گازپايه يک تأسيسات و تجهيزاتپايه پنج آب
60 ساختماني صالحکاران سپاهان مصطفي نداف سيچاني پايه يک ساختمان و ابنيهپايه يک راه و ترابريپايه يک تأسيسات و تجهيزاتپايه پنج نفت و گاز
61 فرآيندنو عليرضا مقدس زاده اردبيلي پايه يک ساختمان و ابنيهپايه يک راه و ترابريپايه يک تأسيسات و تجهيزاتپايه پنج آب
62 ساختماني بتن عرشه امير رضا راتق پايه يک ساختمان و ابنيهپايه يک راه و ترابريپايه يک تأسيسات و تجهيزاتپايه پنج آب
63 مهندسي و نصب محورسازان نصراله منتظري پايه يک ساختمان و ابنيهپايه يک نفت و گازپايه يک تأسيسات و تجهيزاتپايه پنج صنعت و معدن
64 ساختماني مولدينگ اشکان خدابنده لو پايه يک ساختمان و ابنيهپايه يک راه و ترابريپايه يک تأسيسات و تجهيزاتپايه پنج آب
 

درج یک دیدگاه جدید در این زمینه ...

لطفاً از قلم فارسی استفاده نموده و به منظور درج آگهی رایگان به بخش «آگهی های عمرانی» مراجعه فرمایید. خواهشمندیم از درج یادداشت تقاضای کار و یا تبلیغ محصولات، مشاغل، خدمات، شرکت ها و ... خودداری کنید.

پیمانکاران 96
فهرست جدید شرکت های پیمانکاری دارای رتبه پنج (1395)
(بدون نیاز به ثبت نام در سایت)  (بدون نیاز به ثبت نام در سایت)
تبلیغات شرکت های عمرانی :: تبلیغات محصولات مصرفی در مهندسی عمران :: دعوت به همکاری :: فهرست متخصصان و متقاضیان کار :: تدریس خصوصی
جدیدترین آگهی ها
تدریس خصوصی دروس عمران موسسه مکاسیویل
تدریس خصوصی دروس عمران موسسه مکاسیویل
(تدریس خصوصی برای دانشجویان عمران / گرایش سازه و معماری)
دوشنبه, 03 ارديبهشت 1397
noimage
جوایای کار در شرکت عمرانی
(امور اجرایی / اداری - عمرانی)
جمعه, 31 فروردين 1397
جویای کار
جویای کار
(امور اجرایی / اداری - عمرانی)
پنجشنبه, 30 فروردين 1397
noimage
جویای کار
(امور اجرایی / اداری - عمرانی)
چهارشنبه, 29 فروردين 1397
noimage
مهندس عمران 11 سال سابقه کار
(رسته سازه و معماری / سازه و ساختمان)
چهارشنبه, 29 فروردين 1397
بازسازی ساختمان های قدیمی
بازسازی ساختمان های قدیمی
( / تبلیغات شرکت های عمرانی و مرتبط با مهندسی عمران)
سه شنبه, 28 فروردين 1397
مهندس نقشه برداری  پهباد و سنجش از دور
مهندس نقشه برداری پهباد و سنجش از دور
(رسته راه و نقشه برداری / نقشه برداری)
سه شنبه, 28 فروردين 1397
noimage
تولید وپخش لوله های pvc ناودانی و فاضلابی با نشان استاندارد
( / محصولات و صنایع مورد استفاده در مهندسی عمران)
سه شنبه, 28 فروردين 1397
پیمانکاران 96

بانک اطلاعات شرکت های عمرانی , لیست شرکت های ساختمانی , فهرست شرکت های راهسازی , شماره تلفن شرکت های راهسازی , شماره تلفن شرکت های ساختمانی , شماره تلفن شرکت های عمرانی , شماره تلفن شرکت های پیمانکار , شماره تلفن شرکت های پیمانکاری , دانلود نرم افزار شرکت های عمرانی , دانلود لیست شرکت های ساختمانی , دانلود فهرست شرکت های راهسازی , دانلود شماره تلفن شرکت های عمرانی , دانلود آدرس شرکتهای عمرانی , شرکت های راهسازی , پیمانکاران , شرکت های ساختمانی , رتبه , صلاحیت , پایه , رسته , پیمانکاران , اسامی پیمانکاران ارتباطات , اسامی پیمانکاران آب , اسامی پیمانکاران تأسیسات و تجهیزات , اسامی پیمانکاران راه و ترابری , اسامی پیمانکاران ساختمان و ابنیه , اسامی پیمانکاران صنعت و معدن , اسامی پیمانکاران کاوش های زمینی , اسامی پیمانکاران کشاورزی , اسامی پیمانکاران مرمت آثار باستانی , اسامی پیمانکاران نفت و گاز , اسامی پیمانکاران نیرو , شرکت های ارتباطات , شرکت های آب , شرکت های تأسیسات و تجهیزات , شرکت های راه و ترابری , شرکت های ساختمان و ابنیه , شرکت های صنعت و معدن , شرکت های کاوش های زمینی , شرکت های کشاورزی , شرکت های مرمت آثار باستانی , شرکت های نفت و گاز , شرکت های نیرو , شماره تلفن شرکت های پیمانکار ارتباطات , شماره تلفن شرکت های پیمانکار آب , شماره تلفن شرکت های پیمانکار تأسیسات و تجهیزات , شماره تلفن شرکت های پیمانکار راه و ترابری , شماره تلفن شرکت های پیمانکار ساختمان و ابنیه , شماره تلفن شرکت های پیمانکار صنعت و معدن , شماره تلفن شرکت های پیمانکار کاوش های زمینی , شماره تلفن شرکت های پیمانکار کشاورزی , شماره تلفن شرکت های پیمانکار مرمت آثار باستانی , شماره تلفن شرکت های پیمانکار نفت و گاز , شماره تلفن شرکت های پیمانکار نیرو , لیست شرکت های پیمانکاری رسته ارتباطات , لیست شرکت های پیمانکاری رسته آب , لیست شرکت های پیمانکاری رسته تأسیسات و تجهیزات , لیست شرکت های پیمانکاری رسته راه و ترابری , لیست شرکت های پیمانکاری رسته ساختمان و ابنیه , لیست شرکت های پیمانکاری رسته صنعت و معدن , لیست شرکت های پیمانکاری رسته کاوش های زمینی , لیست شرکت های پیمانکاری رسته کشاورزی , لیست شرکت های پیمانکاری رسته مرمت آثار باستانی , لیست شرکت های پیمانکاری رسته نفت و گاز , لیست شرکت های پیمانکاری رسته نیرو , رتبه بندی , تشخیص صلاحیت , تشخیص صلاحیت شده , گرید , ساجات , سامانه ساجات , برنامه و بودجه , سایت ساجات

برای مشاوره و آگاهی از نحوه خرید اطلاعات شرکت ها از طریق شماره های مندرج در فرم تماس با ما پرسش های خود را مطرح فرمایید.
 *** راهنمای خرید اطلاعات پیمانکاران ***

شما اینجا هستید: صفحه اول مهندسی عمران شرکت ها و پیمانکاران ◄ فهرست پیمانکاران کل کشور ◄ بزرگ ترین شرکت های پیمانکاری شرکت های پیمانکاری دارای 3 پایه یک