«به نام آفریننده»
يكشنبه, 26 آذر 1396
sms: +98 30005377777753
پیمانکاران
برای خرید اطلاعات شرکت ها به صورت محدود (استانی) این صفحه را ملاحظه فرمایید.
شما اینجا هستید: صفحه اول مهندسی عمران شرکت ها و پیمانکاران ◄ فهرست پیمانکاران کل کشور ◄ بزرگ ترین شرکت های پیمانکاری شرکت های پیمانکاری دارای صلاحیت در 5 رشته

شرکت های پیمانکاری دارای صلاحیت در 5 رشته

ردیفنام شرکتمدیر عاملصلاحیت ها
1آذر اتفاقداود قدیمی سرندرتبه یک آبرتبه چهار ساختمان و ابنیهرتبه چهار تأسیسات و تجهیزاترتبه پنج نیرورتبه پنج راه و ترابری
2آذرسیمابفرخ هاشم زاده فرهنگرتبه یک ساختمان و ابنیهرتبه یک آبرتبه یک راه و ترابریرتبه یک تأسیسات و تجهیزاترتبه دو نفت و گاز
3آرک بتون فرامرز هوشنگیرتبه سه آبرتبه سه تأسیسات و تجهیزاترتبه چهار ساختمان و ابنیهرتبه پنج نفت و گازرتبه پنج راه و ترابری
4آرمه بتن پایابمحمود عزیزیرتبه سه ساختمان و ابنیهرتبه سه راه و ترابریرتبه چهار تأسیسات و تجهیزاترتبه پنج نفت و گازرتبه پنج آب
5آرمه نومجید ابریشمیرتبه یک ساختمان و ابنیهرتبه یک تأسیسات و تجهیزاترتبه سه راه و ترابریرتبه پنج نفت و گازرتبه پنج آب
6آریا رود پارسعلی اصغر رخشانرتبه یک آبرتبه سه راه و ترابریرتبه چهار نفت و گازرتبه پنج ساختمان و ابنیهرتبه پنج تأسیسات و تجهیزات
7آریانیرومهدی حیدرزاده طاریرتبه یک تأسیسات و تجهیزاترتبه سه آبرتبه چهار نفت و گازرتبه پنج ساختمان و ابنیهرتبه پنج نیرو
8آماد گستر اروندبابک کریمیرتبه دو نفت و گازرتبه سه ساختمان و ابنیهرتبه چهار راه و ترابریرتبه چهار تأسیسات و تجهیزاترتبه پنج آب
9آنا صنعت آسیا حسین رضاپور رتبه دو تأسیسات و تجهیزاترتبه سه نیرورتبه سه نفت و گازرتبه پنج ساختمان و ابنیهرتبه پنج صنعت و معدن
10ابنیه فنی تهرانجمشید خلیل زاده نقنهرتبه یک ساختمان و ابنیهرتبه دو تأسیسات و تجهیزاترتبه سه راه و ترابریرتبه پنج نفت و گازرتبه پنج آب
11ابنیه فنی شاهین امینشاهین رفیع زادهرتبه سه ساختمان و ابنیهرتبه سه تأسیسات و تجهیزاترتبه چهار آبرتبه پنج نفت و گازرتبه پنج راه و ترابری
12اسسکوسعید کلباسی انارکیرتبه یک نیرورتبه دو تأسیسات و تجهیزاترتبه سه ساختمان و ابنیهرتبه پنج صنعت و معدنرتبه پنج نفت و گاز
13اسکان سازه گروههعلی اخگریرتبه سه ساختمان و ابنیهرتبه چهار راه و ترابریرتبه چهار تأسیسات و تجهیزاترتبه پنج نفت و گازرتبه پنج آب
14الماس راه جنوب احمد آلبوناصررتبه دو آبرتبه سه راه و ترابریرتبه چهار ساختمان و ابنیهرتبه پنج نفت و گازرتبه پنج تأسیسات و تجهیزات
15اندیشه نوسازان تهرانشهرام ناصریرتبه دو راه و ترابریرتبه سه تأسیسات و تجهیزاترتبه چهار ساختمان و ابنیهرتبه چهار آبرتبه پنج نفت و گاز
16اورین پایهپیمان نیکوفررتبه دو ساختمان و ابنیهرتبه دو تأسیسات و تجهیزاترتبه چهار آبرتبه پنج نفت و گازرتبه پنج راه و ترابری
17اوکسین صنعتعلیرضا احمدخانیهارتبه یک ساختمان و ابنیهرتبه یک صنعت و معدنرتبه یک نفت و گازرتبه یک تأسیسات و تجهیزاترتبه پنج نیرو
18ایران کارتجهانبخش خواجه علیرتبه یک تأسیسات و تجهیزاترتبه سه صنعت و معدنرتبه چهار نیرورتبه پنج ساختمان و ابنیهرتبه پنج آب
19بتن سازان دهدشتجلیل کیانی پوررتبه سه ساختمان و ابنیهرتبه سه آبرتبه سه تأسیسات و تجهیزاترتبه چهار راه و ترابریرتبه پنج نفت و گاز
20بستاب بنا خسرو وکیل رعیترتبه یک ساختمان و ابنیهرتبه یک تأسیسات و تجهیزاترتبه چهار راه و ترابریرتبه پنج نفت و گازرتبه پنج آب
21بنیان بتنعلیرضا اکرمیرتبه یک ساختمان و ابنیهرتبه دو راه و ترابریرتبه سه تأسیسات و تجهیزاترتبه پنج نفت و گازرتبه پنج آب
22بیستون کسری محمود بیستونی رتبه دو راه و ترابریرتبه سه ساختمان و ابنیهرتبه چهار تأسیسات و تجهیزاترتبه پنج نفت و گازرتبه پنج آب
23بین المللی توسعه و مهندسی پارسسید مرتضی امامیرتبه یک نفت و گازرتبه دو ساختمان و ابنیهرتبه سه تأسیسات و تجهیزاترتبه پنج نیرورتبه پنج صنعت و معدن
24بین المللی خلخال دشتکریم عابدینیرتبه یک نفت و گازرتبه یک راه و ترابریرتبه دو ساختمان و ابنیهرتبه پنج آبرتبه پنج تأسیسات و تجهیزات
25پاراوان گستر شمال رضا ابراهیم زادهرتبه یک ساختمان و ابنیهرتبه یک تأسیسات و تجهیزاترتبه سه راه و ترابریرتبه پنج نفت و گازرتبه پنج آب
26پارس اوای پارتشهاب تومانیرتبه دو ساختمان و ابنیهرتبه سه تأسیسات و تجهیزاترتبه چهار راه و ترابریرتبه پنج نفت و گازرتبه پنج آب
27پارس کیهانمصطفی رضائی سارویرتبه یک نفت و گازرتبه یک تأسیسات و تجهیزاترتبه سه ساختمان و ابنیهرتبه سه نیرورتبه پنج صنعت و معدن
28پایاب کوثرغلامعباس زیبائیرتبه یک آبرتبه یک راه و ترابریرتبه دو ساختمان و ابنیهرتبه پنج نفت و گازرتبه پنج تأسیسات و تجهیزات
29پایندآب کوشاغلا مرضا سفید گر نائینیرتبه یک آبرتبه دو راه و ترابریرتبه دو کشاورزیرتبه پنج ساختمان و ابنیهرتبه پنج تأسیسات و تجهیزات
30پژوهش راهسازانپیمان حیدری سورشجانیرتبه سه ساختمان و ابنیهرتبه سه آبرتبه چهار تأسیسات و تجهیزاترتبه پنج نفت و گازرتبه پنج راه و ترابری
31پیاب سازه گسترعلی عباسیرتبه یک ساختمان و ابنیهرتبه یک راه و ترابریرتبه دو تأسیسات و تجهیزاترتبه سه آبرتبه پنج صنعت و معدن
32پیمانکاری پیمابفرید اجلالیرتبه یک آبرتبه دو ساختمان و ابنیهرتبه دو تأسیسات و تجهیزاترتبه پنج نفت و گازرتبه پنج راه و ترابری
33پیمانکاری تامین برق و آب ایران (تابیران)اصغر اللهویردی زاده شیخلورتبه یک ساختمان و ابنیهرتبه یک نیرورتبه یک تأسیسات و تجهیزاترتبه پنج صنعت و معدنرتبه پنج راه و ترابری
34پیمانکاری عمومی صنایع فولاد گسترشحسن قاسم زادهرتبه یک ساختمان و ابنیهرتبه یک صنعت و معدنرتبه چهار تأسیسات و تجهیزاترتبه پنج نیرورتبه پنج نفت و گاز
35تاسیساتی ساختمانی زیدون کوش نصراله خادمیرتبه یک راه و ترابریرتبه سه ساختمان و ابنیهرتبه سه نفت و گازرتبه سه آبرتبه پنج تأسیسات و تجهیزات
36تعاونی صنعتی فنی مهندسی و مشاوره ای 427 سگال آذرمجید پورشریفیرتبه یک آبرتبه دو تأسیسات و تجهیزاترتبه سه ساختمان و ابنیهرتبه سه نفت و گازرتبه پنج راه و ترابری
37توسعه ساختمانسیدابوالحسن هاشمی هارتبه یک ساختمان و ابنیهرتبه دو تأسیسات و تجهیزاترتبه چهار راه و ترابریرتبه پنج نفت و گازرتبه پنج آب
38توسعه عمران مکراننعمت اله نجفیرتبه دو ساختمان و ابنیهرتبه سه آبرتبه سه راه و ترابریرتبه پنج نفت و گازرتبه پنج تأسیسات و تجهیزات
39توسعه منابع آب و انرژیحبیب الله براتیرتبه یک ساختمان و ابنیهرتبه یک آبرتبه یک راه و ترابریرتبه دو تأسیسات و تجهیزاترتبه پنج کشاورزی
40توسعه نیروسعید سراجیرتبه یک نیرورتبه دو تأسیسات و تجهیزاترتبه چهار ساختمان و ابنیهرتبه پنج صنعت و معدنرتبه پنج نفت و گاز
41توسعه و عمران باتیسنادر راجی رتبه یک ساختمان و ابنیهرتبه یک صنعت و معدنرتبه یک تأسیسات و تجهیزاترتبه دو آبرتبه دو راه و ترابری
42توکا بتنشهرام رضائیرتبه یک ساختمان و ابنیهرتبه چهار راه و ترابریرتبه چهار تأسیسات و تجهیزاترتبه پنج نیرورتبه پنج نفت و گاز
43جنوب سازهمحمدرضا دهقانرتبه یک ساختمان و ابنیهرتبه یک نفت و گازرتبه یک آبرتبه یک تأسیسات و تجهیزاترتبه سه راه و ترابری
44جهاد نصر فارسحبیب شکیبائیرتبه یک آبرتبه یک راه و ترابریرتبه چهار کشاورزیرتبه پنج ساختمان و ابنیهرتبه پنج نفت و گاز
45جهاد نصر کوثراحمد گائینیرتبه یک آبرتبه دو ساختمان و ابنیهرتبه دو راه و ترابریرتبه پنج تأسیسات و تجهیزاترتبه پنج کشاورزی
46جهادتوسعه خدمات زیربناییعلی اصغر جوادی ارجمندرتبه یک ساختمان و ابنیهرتبه دو آبرتبه دو راه و ترابریرتبه چهار تأسیسات و تجهیزاترتبه چهار کشاورزی
47جهادنصرتهرانعلیرضا زوارهرتبه یک آبرتبه دو راه و ترابریرتبه چهار کشاورزیرتبه پنج ساختمان و ابنیهرتبه پنج صنعت و معدن
48جهادنصرکردستاناردشیر معتمدوزیریرتبه یک آبرتبه دو راه و ترابریرتبه سه ساختمان و ابنیهرتبه پنج نفت و گازرتبه پنج تأسیسات و تجهیزات
49چاوش راه بنارضا قدوسیرتبه یک ساختمان و ابنیهرتبه یک راه و ترابریرتبه دو تأسیسات و تجهیزاترتبه چهار نفت و گازرتبه پنج آب
50چکاد جنوبکرامت اله علیزادهرتبه یک نفت و گازرتبه یک آبرتبه یک تأسیسات و تجهیزاترتبه پنج ساختمان و ابنیهرتبه پنج راه و ترابری
51چیلکوپرویز بهرامی رادرتبه یک ساختمان و ابنیهرتبه یک راه و ترابریرتبه یک تأسیسات و تجهیزاترتبه پنج نفت و گازرتبه پنج آب
52حسنا سازه غرببابک حجازیرتبه دو آبرتبه سه نفت و گازرتبه چهار کشاورزیرتبه پنج ساختمان و ابنیهرتبه پنج تأسیسات و تجهیزات
53خاک کوباسداله جعفریرتبه یک راه و ترابریرتبه سه ساختمان و ابنیهرتبه چهار تأسیسات و تجهیزاترتبه پنج نفت و گازرتبه پنج آب
54خاورخاکمحمد آقا معزیرتبه یک آبرتبه سه راه و ترابریرتبه چهار تأسیسات و تجهیزاترتبه پنج ساختمان و ابنیهرتبه پنج نفت و گاز
55دشت دنای جنوبفربد فرهادیرتبه دو آبرتبه چهار ساختمان و ابنیهرتبه چهار راه و ترابریرتبه پنج نفت و گازرتبه پنج تأسیسات و تجهیزات
56دیعلی درویشرتبه یک ساختمان و ابنیهرتبه یک آبرتبه یک راه و ترابریرتبه دو تأسیسات و تجهیزاترتبه پنج صنعت و معدن
57دیداسمحمد امیرزادهرتبه یک ساختمان و ابنیهرتبه یک آبرتبه یک راه و ترابریرتبه دو تأسیسات و تجهیزاترتبه چهار نفت و گاز
58رادیرامحمود جنیدیرتبه یک ساختمان و ابنیهرتبه یک نفت و گازرتبه دو تأسیسات و تجهیزاترتبه پنج نیرورتبه پنج آب
59راسکپرویز حدادیانرتبه دو ساختمان و ابنیهرتبه سه راه و ترابریرتبه سه تأسیسات و تجهیزاترتبه پنج نفت و گازرتبه پنج آب
60راه آفرین مینوغلامرضا رهنمای نودهیرتبه سه ساختمان و ابنیهرتبه سه آبرتبه سه تأسیسات و تجهیزاترتبه چهار راه و ترابریرتبه پنج کشاورزی
61راه و ساختمان بلند طبقهفریبرز اسلامی خوزانیرتبه یک ساختمان و ابنیهرتبه یک نفت و گازرتبه یک آبرتبه یک راه و ترابریرتبه یک تأسیسات و تجهیزات
62راه و ساختمان سیپورتاسماعیل حشمتی افشاررتبه یک ساختمان و ابنیهرتبه یک تأسیسات و تجهیزاترتبه سه صنعت و معدنرتبه پنج نفت و گازرتبه پنج راه و ترابری
63راه و ساختمان مخروط کار حمید شمسرتبه یک ساختمان و ابنیهرتبه سه آبرتبه سه تأسیسات و تجهیزاترتبه پنج نفت و گازرتبه پنج راه و ترابری
64راه و ساختمانی و عمرانی بتن آذرافشین شهرام فررتبه یک ساختمان و ابنیهرتبه دو راه و ترابریرتبه چهار تأسیسات و تجهیزاترتبه پنج نفت و گازرتبه پنج آب
65راه وساختمان پیرو بنارامبد پیرورتبه دو ساختمان و ابنیهرتبه دو راه و ترابریرتبه چهار تأسیسات و تجهیزاترتبه پنج نفت و گازرتبه پنج آب
66راهسازان و ساختمان هنزااشکان ناظمیرتبه یک ساختمان و ابنیهرتبه یک راه و ترابریرتبه یک تأسیسات و تجهیزاترتبه پنج نفت و گازرتبه پنج آب
67رژین صنعتصغری قاسمیرتبه یک نفت و گازرتبه یک تأسیسات و تجهیزاترتبه دو ساختمان و ابنیهرتبه پنج صنعت و معدنرتبه پنج راه و ترابری
68رکیندژاسدالله احمدیرتبه یک ساختمان و ابنیهرتبه یک تأسیسات و تجهیزاترتبه چهار آبرتبه پنج صنعت و معدنرتبه پنج نفت و گاز
69روندمحمود باغبان اورندیرتبه یک ساختمان و ابنیهرتبه چهار آبرتبه چهار راه و ترابریرتبه پنج مرمت آثار باستانیرتبه پنج تأسیسات و تجهیزات
70رهستانحبیب اله جهانیانرتبه دو ساختمان و ابنیهرتبه دو راه و ترابریرتبه سه نفت و گازرتبه سه تأسیسات و تجهیزاترتبه پنج آب
71ریگ بتنآقا مهران کیانیرتبه یک آبرتبه یک تأسیسات و تجهیزاترتبه دو نفت و گازرتبه سه ساختمان و ابنیهرتبه سه راه و ترابری
72زلال ایران امیرمنصور عطائیرتبه یک آبرتبه یک تأسیسات و تجهیزاترتبه چهار ساختمان و ابنیهرتبه پنج صنعت و معدنرتبه پنج نفت و گاز
73زیباکومه سازمازندرانعلی محمد خورشیدی میانائیرتبه یک راه و ترابریرتبه دو ساختمان و ابنیهرتبه سه آبرتبه پنج نیرورتبه پنج تأسیسات و تجهیزات
74ژالکهعلیرضا فرامرزیرتبه یک ساختمان و ابنیهرتبه یک نفت و گازرتبه یک تأسیسات و تجهیزاترتبه پنج نیرورتبه پنج آب
75ساب نیروغلامرضا کیوانلورتبه یک ساختمان و ابنیهرتبه یک آبرتبه یک تأسیسات و تجهیزاترتبه چهار کاوش های زمینیرتبه چهار راه و ترابری
76ساختمانی انهارمسعود معظمیرتبه یک ساختمان و ابنیهرتبه یک نفت و گازرتبه یک تأسیسات و تجهیزاترتبه پنج صنعت و معدنرتبه پنج راه و ترابری
77ساختمانی بالار نصب رشتعلی مهرپوردارستانیرتبه یک تأسیسات و تجهیزاترتبه سه ساختمان و ابنیهرتبه سه نفت و گازرتبه سه آبرتبه پنج راه و ترابری
78ساختمانی بتن و ماشین قدس رضویعباس شیرمحمدیرتبه یک ساختمان و ابنیهرتبه یک راه و ترابریرتبه چهار تأسیسات و تجهیزاترتبه پنج صنعت و معدنرتبه پنج آب
79ساختمانی پیکرنهادحمید محمدی جمالیرتبه یک ساختمان و ابنیهرتبه یک تأسیسات و تجهیزاترتبه چهار آبرتبه پنج صنعت و معدنرتبه پنج نفت و گاز
80ساختمانی تاسیساتی بالیای شمال روزبه پیروزنیارتبه سه تأسیسات و تجهیزاترتبه چهار نفت و گازرتبه چهار آبرتبه پنج ساختمان و ابنیهرتبه پنج راه و ترابری
81ساختمانی تیراژشاهوردی فرنیارتبه یک راه و ترابریرتبه سه کاوش های زمینیرتبه سه آبرتبه پنج ساختمان و ابنیهرتبه پنج نفت و گاز
82ساختمانی سکوکارجواد هادی پوررتبه یک ساختمان و ابنیهرتبه یک تأسیسات و تجهیزاترتبه چهار راه و ترابریرتبه پنج صنعت و معدنرتبه پنج آب
83ساختمانی سنگتاشمسعود اورنگیرتبه یک ساختمان و ابنیهرتبه یک راه و ترابریرتبه دو تأسیسات و تجهیزاترتبه پنج نفت و گازرتبه پنج آب
84ساختمانی شرق سازه کویرمنصور بی شماررتبه دو ساختمان و ابنیهرتبه دو آبرتبه دو تأسیسات و تجهیزاترتبه پنج نیرورتبه پنج نفت و گاز
85ساختمانی فراراه قمرضا فرمانیان آرانیرتبه یک ساختمان و ابنیهرتبه یک راه و ترابریرتبه سه تأسیسات و تجهیزاترتبه پنج نفت و گازرتبه پنج آب
86ساختمانی کتام گستر محمد قفلگری جداریرتبه یک ساختمان و ابنیهرتبه یک نفت و گازرتبه دو تأسیسات و تجهیزاترتبه پنج صنعت و معدنرتبه پنج آب
87ساختمانی کششاحمد وکیلی ندوشنرتبه یک ساختمان و ابنیهرتبه یک آبرتبه یک راه و ترابریرتبه دو تأسیسات و تجهیزاترتبه پنج نفت و گاز
88ساختمانی کومارجواد محمد بیگیرتبه یک ساختمان و ابنیهرتبه یک آبرتبه یک تأسیسات و تجهیزاترتبه پنج نفت و گازرتبه پنج راه و ترابری
89ساختمانی گسترش و نوسازی صنایع ایرانیان مانابیژن سرانجامرتبه یک ساختمان و ابنیهرتبه یک صنعت و معدنرتبه یک تأسیسات و تجهیزاترتبه دو آبرتبه سه راه و ترابری
90ساختمانی گیلبانسید یوسف اسمعیلی طاهر گورابیرتبه یک آبرتبه دو ساختمان و ابنیهرتبه دو راه و ترابریرتبه سه تأسیسات و تجهیزاترتبه پنج کشاورزی
91ساختمانی میشوسعید کاهنرتبه یک ساختمان و ابنیهرتبه سه آبرتبه سه تأسیسات و تجهیزاترتبه پنج صنعت و معدنرتبه پنج راه و ترابری
92ساختمانی و تاسیساتی دشت بهسازمحمدتقی خزاعیرتبه یک ساختمان و ابنیهرتبه دو نفت و گازرتبه سه تأسیسات و تجهیزاترتبه پنج آبرتبه پنج راه و ترابری
93ساختمانی و تاسیساتی و راهسازی تموج کیهان صادق وزیریرتبه سه ساختمان و ابنیهرتبه سه آبرتبه چهار تأسیسات و تجهیزاترتبه پنج ارتباطاترتبه پنج راه و ترابری
94ساختمانی وتاسیساتی سرندگلوبالفرشید احمدیان رتبه یک ساختمان و ابنیهرتبه دو آبرتبه سه تأسیسات و تجهیزاترتبه پنج نیرورتبه پنج راه و ترابری
95سارالعبیداله مورکیرتبه یک آبرتبه چهار ساختمان و ابنیهرتبه چهار تأسیسات و تجهیزاترتبه پنج نیرورتبه پنج راه و ترابری
96ساری قمیش اردبیلفرشید حریری اردبیلیرتبه دو ساختمان و ابنیهرتبه سه آبرتبه چهار تأسیسات و تجهیزاترتبه پنج نفت و گازرتبه پنج راه و ترابری
97سازمان همیاری شهرداریهای استان یزدعلی افخمی عقدارتبه دو راه و ترابریرتبه سه ساختمان و ابنیهرتبه سه کاوش های زمینیرتبه پنج آبرتبه پنج تأسیسات و تجهیزات
98سازه اهوازفریدون گلشنیرتبه دو ساختمان و ابنیهرتبه دو آبرتبه سه تأسیسات و تجهیزاترتبه پنج نیرورتبه پنج نفت و گاز
99سازه صنعت کارانسید ابوطالب رضوی اسفلیرتبه دو ساختمان و ابنیهرتبه دو تأسیسات و تجهیزاترتبه سه صنعت و معدنرتبه پنج نیرورتبه پنج نفت و گاز
100سالار سحابمسعود سالاریرتبه یک ساختمان و ابنیهرتبه یک آبرتبه یک راه و ترابریرتبه یک تأسیسات و تجهیزاترتبه دو نفت و گاز
101سایبر صنعتفرخ طایفیرتبه دو نفت و گازرتبه دو تأسیسات و تجهیزاترتبه چهار آبرتبه پنج نیرورتبه پنج صنعت و معدن
102سرمدسازان ساتراپحسن اسفندیاررتبه یک ساختمان و ابنیهرتبه دو راه و ترابریرتبه سه تأسیسات و تجهیزاترتبه پنج صنعت و معدنرتبه پنج آب
103سلارمالاکانمرتضی معلمیان اصفهانیرتبه یک نفت و گازرتبه دو ساختمان و ابنیهرتبه دو راه و ترابریرتبه پنج نیرورتبه پنج تأسیسات و تجهیزات
104سماسدکامران طهماسبی گندمکاریرتبه یک ساختمان و ابنیهرتبه یک آبرتبه دو تأسیسات و تجهیزاترتبه پنج نفت و گازرتبه پنج راه و ترابری
105سماگستربنای تهرانحمید کاویانی مقدمرتبه دو ساختمان و ابنیهرتبه سه نفت و گازرتبه سه تأسیسات و تجهیزاترتبه پنج آبرتبه پنج راه و ترابری
106سمندیسسیدابراهیم طاهریرتبه یک ساختمان و ابنیهرتبه یک نفت و گازرتبه یک تأسیسات و تجهیزاترتبه پنج صنعت و معدنرتبه پنج راه و ترابری
107سهند سازه البرزمجید محمدزادهرتبه یک نفت و گازرتبه یک تأسیسات و تجهیزاترتبه چهار راه و ترابریرتبه پنج ساختمان و ابنیهرتبه پنج آب
108سیویل آسینجواد شاه حسینیرتبه یک ساختمان و ابنیهرتبه دو تأسیسات و تجهیزاترتبه چهار راه و ترابریرتبه پنج نفت و گازرتبه پنج آب
109سیویل دزعبدالعظیم گلچینرتبه یک ساختمان و ابنیهرتبه دو آبرتبه سه تأسیسات و تجهیزاترتبه پنج نفت و گازرتبه پنج راه و ترابری
110شایگان مهر آپاداناداریوش یعقوبوندرتبه یک آبرتبه سه کشاورزیرتبه چهار راه و ترابریرتبه پنج ساختمان و ابنیهرتبه پنج تأسیسات و تجهیزات
111شباهنگ وحدتآرش شیخ زادهرتبه یک نفت و گازرتبه سه آبرتبه سه تأسیسات و تجهیزاترتبه پنج ساختمان و ابنیهرتبه پنج راه و ترابری
112شرکت تعمیر و نگهداری انتقال نیروی خوزستانسعید گرامیرتبه یک نیرورتبه سه ارتباطاترتبه چهار ساختمان و ابنیهرتبه پنج نفت و گازرتبه پنج تأسیسات و تجهیزات
113شرکت ساختمانی و تاسیساتی آگورمجید نظریرتبه یک ساختمان و ابنیهرتبه چهار راه و ترابریرتبه چهار تأسیسات و تجهیزاترتبه پنج نفت و گازرتبه پنج آب
114شینا سازه سنندجصائب عطائیرتبه سه ساختمان و ابنیهرتبه سه راه و ترابریرتبه چهار آبرتبه پنج نفت و گازرتبه پنج تأسیسات و تجهیزات
115صدور خدمات فنی ومهندسی سابیربین الملل بهروز ابراهیمی رتبه یک ساختمان و ابنیهرتبه یک آبرتبه یک راه و ترابریرتبه یک تأسیسات و تجهیزاترتبه پنج کاوش های زمینی
116صنایع فلزی کوشامحمد حسین مسگر بنفش تپهرتبه یک تأسیسات و تجهیزاترتبه دو صنعت و معدنرتبه دو نفت و گازرتبه پنج ساختمان و ابنیهرتبه پنج نیرو
117صنعت زمانسعید منوچهریانرتبه یک ساختمان و ابنیهرتبه یک آبرتبه چهار راه و ترابریرتبه چهار تأسیسات و تجهیزاترتبه پنج صنعت و معدن
118صنعتی و مهندسی استیمعلیرضا پرهیزکاررتبه یک ساختمان و ابنیهرتبه یک نفت و گازرتبه یک تأسیسات و تجهیزاترتبه چهار صنعت و معدنرتبه پنج نیرو
119عمران آذرستانآرین زورچنگرتبه یک ساختمان و ابنیهرتبه یک تأسیسات و تجهیزاترتبه دو آبرتبه سه راه و ترابریرتبه پنج نفت و گاز
120عمران سازه گستر علیرضا بهرامیرتبه دو آبرتبه سه نفت و گازرتبه چهار راه و ترابریرتبه پنج ساختمان و ابنیهرتبه پنج تأسیسات و تجهیزات
121عمران سیرت محمد رضا خادمیرتبه یک راه و ترابریرتبه سه نفت و گازرتبه چهار آبرتبه پنج ساختمان و ابنیهرتبه پنج تأسیسات و تجهیزات
122عمران گستر جهاد نصرجواد امامیرتبه یک آبرتبه دو راه و ترابریرتبه چهار کشاورزیرتبه پنج ساختمان و ابنیهرتبه پنج تأسیسات و تجهیزات
123عمران وآبادی شایان مهرمهدی محمدخانی بیدسرخیرتبه سه ساختمان و ابنیهرتبه سه آبرتبه سه راه و ترابریرتبه پنج نفت و گازرتبه پنج تأسیسات و تجهیزات
124عمرانی و صنعتی پارس بنای صدر اسد اله اقدسیرتبه یک ساختمان و ابنیهرتبه دو راه و ترابریرتبه سه تأسیسات و تجهیزاترتبه پنج نفت و گازرتبه پنج آب
125فراسازه دج کاوانعلیرضا رزاقی فردرتبه دو ساختمان و ابنیهرتبه سه تأسیسات و تجهیزاترتبه چهار راه و ترابریرتبه پنج نفت و گازرتبه پنج آب
126فراگستر بیستونعلی فتوره چیرتبه یک تأسیسات و تجهیزاترتبه دو نیرورتبه سه ساختمان و ابنیهرتبه پنج نفت و گازرتبه پنج راه و ترابری
127فنی مهندسی بهساخت فراز جنوبداریوش راستیرتبه سه ساختمان و ابنیهرتبه سه نفت و گازرتبه چهار تأسیسات و تجهیزاترتبه پنج صنعت و معدنرتبه پنج راه و ترابری
128فنی مهندسی سیف بنامحمد ولایتیرتبه یک ساختمان و ابنیهرتبه سه راه و ترابریرتبه سه تأسیسات و تجهیزاترتبه پنج کاوش های زمینیرتبه پنج نفت و گاز
129فنی و ساختمانی کانیومنصور حیدریرتبه یک آبرتبه یک راه و ترابریرتبه سه ساختمان و ابنیهرتبه پنج کاوش های زمینیرتبه پنج تأسیسات و تجهیزات
130قوس بتن سپاهانمحمدرضا عظیمی یانچشمهرتبه دو ساختمان و ابنیهرتبه سه تأسیسات و تجهیزاترتبه چهار آبرتبه پنج صنعت و معدنرتبه پنج راه و ترابری
131کاردان بهساز غربمصطفی بابکریرتبه سه آبرتبه سه راه و ترابریرتبه سه تأسیسات و تجهیزاترتبه چهار نفت و گازرتبه پنج ساختمان و ابنیه
132کازهعلی احمدیرتبه یک نفت و گازرتبه دو تأسیسات و تجهیزاترتبه سه ساختمان و ابنیهرتبه سه راه و ترابریرتبه چهار صنعت و معدن
133کاوشگران نصر بافقمحمدرضا جعفری سیریزیرتبه یک کاوش های زمینیرتبه یک راه و ترابریرتبه سه آبرتبه پنج ساختمان و ابنیهرتبه پنج صنعت و معدن
134گارنومسعود کریمائیرتبه یک ساختمان و ابنیهرتبه یک تأسیسات و تجهیزاترتبه سه آبرتبه پنج نفت و گازرتبه پنج راه و ترابری
135گامامهرداد مترجمی خدادادرتبه یک ساختمان و ابنیهرتبه یک نفت و گازرتبه یک آبرتبه یک تأسیسات و تجهیزاترتبه سه صنعت و معدن
136گامرون صنعتابوالحسن شریعت زادهرتبه یک آبرتبه سه ساختمان و ابنیهرتبه سه راه و ترابریرتبه پنج نیرورتبه پنج نفت و گاز
137گروه صنعتی رسم آراسیدکاظم اعتصامیرتبه دو نیرورتبه سه تأسیسات و تجهیزاترتبه چهار ساختمان و ابنیهرتبه پنج نفت و گازرتبه پنج آب
138گزکوهاردوان حسن زادهرتبه دو ساختمان و ابنیهرتبه دو نفت و گازرتبه دو راه و ترابریرتبه سه تأسیسات و تجهیزاترتبه پنج آب
139مجتمع صنایع قائم رضارضا یزدخواستیرتبه یک ساختمان و ابنیهرتبه یک صنعت و معدنرتبه یک تأسیسات و تجهیزاترتبه سه نفت و گازرتبه پنج نیرو
140مجتمع عمرانی ایرانشهرمحسن نواب لاهیجانیرتبه یک ساختمان و ابنیهرتبه یک راه و ترابریرتبه یک تأسیسات و تجهیزاترتبه سه صنعت و معدنرتبه پنج آب
141مجذوب سازه خوزستانسیدمحمدعلی مرعشی نیارتبه سه ساختمان و ابنیهرتبه سه نفت و گازرتبه سه تأسیسات و تجهیزاترتبه پنج آبرتبه پنج راه و ترابری
142معدنی آهن آجینحمید رضا امیریانرتبه یک کاوش های زمینیرتبه یک صنعت و معدنرتبه یک آبرتبه پنج ساختمان و ابنیهرتبه پنج راه و ترابری
143مقاطعه کاری فرزا سازابراهیم زمانیرتبه دو راه و ترابریرتبه سه ساختمان و ابنیهرتبه چهار تأسیسات و تجهیزاترتبه پنج نفت و گازرتبه پنج آب
144منجی کار جنوبشمس اله قنواتیرتبه سه ساختمان و ابنیهرتبه سه آبرتبه سه راه و ترابریرتبه پنج نفت و گازرتبه پنج تأسیسات و تجهیزات
145مهار شالودهحسن طهرانیرتبه سه ساختمان و ابنیهرتبه چهار راه و ترابریرتبه چهار تأسیسات و تجهیزاترتبه پنج آبرتبه پنج مرمت آثار باستانی
146مهندسی آب و خاکعلیرضا حقیقیرتبه یک ساختمان و ابنیهرتبه یک آبرتبه یک راه و ترابریرتبه دو تأسیسات و تجهیزاترتبه پنج کشاورزی
147مهندسی الکتریکومسید احمد مشکوة الساداترتبه یک تأسیسات و تجهیزاترتبه دو ساختمان و ابنیهرتبه چهار نیرورتبه پنج صنعت و معدنرتبه پنج آب
148مهندسی الماتکومجتبی قره داغیرتبه یک نفت و گازرتبه یک ارتباطاترتبه چهار تأسیسات و تجهیزاترتبه پنج ساختمان و ابنیهرتبه پنج نیرو
149مهندسی پرساپیمحمود رضا کریمی حصاریرتبه سه ساختمان و ابنیهرتبه سه آبرتبه سه تأسیسات و تجهیزاترتبه پنج نفت و گازرتبه پنج راه و ترابری
150مهندسی پیشتازان بردینایمان سلیمانی دشتکیرتبه سه نیرورتبه سه آبرتبه سه تأسیسات و تجهیزاترتبه پنج ساختمان و ابنیهرتبه پنج نفت و گاز
151مهندسی تارااردشیر طهرانی زادهرتبه یک آبرتبه یک راه و ترابریرتبه یک تأسیسات و تجهیزاترتبه پنج ساختمان و ابنیهرتبه پنج نفت و گاز
152مهندسی توسعه وسازندگی سدادمحمد حیدریرتبه دو ساختمان و ابنیهرتبه دو تأسیسات و تجهیزاترتبه چهار آبرتبه چهار راه و ترابریرتبه پنج نفت و گاز
153مهندسی خدماتی توسعه گستر صحرای بازلانهمهربان عطائی چرهرتبه چهار آبرتبه چهار راه و ترابریرتبه چهار کشاورزیرتبه پنج ساختمان و ابنیهرتبه پنج تأسیسات و تجهیزات
154مهندسی سبز آشیان آپاداناسیدمجید رضوی الغرویرتبه یک ساختمان و ابنیهرتبه یک نفت و گازرتبه دو تأسیسات و تجهیزاترتبه پنج آبرتبه پنج راه و ترابری
155مهندسی شفابوحید شهبارتبه یک آبرتبه دو تأسیسات و تجهیزاترتبه سه ساختمان و ابنیهرتبه پنج نیرورتبه پنج صنعت و معدن
156مهندسی عمرابفرزین مهدیاررتبه یک آبرتبه یک تأسیسات و تجهیزاترتبه سه نفت و گازرتبه چهار ساختمان و ابنیهرتبه چهار صنعت و معدن
157مهندسی گرانسا پارسسید غلامعباس جمشیدیرتبه یک ساختمان و ابنیهرتبه یک آبرتبه دو راه و ترابریرتبه سه تأسیسات و تجهیزاترتبه پنج نفت و گاز
158مهندسی گیشاخشتعلی عبدالخانیرتبه یک ساختمان و ابنیهرتبه دو تأسیسات و تجهیزاترتبه سه آبرتبه پنج نفت و گازرتبه پنج راه و ترابری
159مهندسی و ساختمانی بونیز سازهخلیل ممتازجهرمیرتبه یک ساختمان و ابنیهرتبه یک نفت و گازرتبه یک تأسیسات و تجهیزاترتبه سه نیرورتبه پنج صنعت و معدن
160مهندسین پلیگون سازهبهاره تابندهرتبه دو تأسیسات و تجهیزاترتبه سه آبرتبه سه راه و ترابریرتبه چهار نفت و گازرتبه پنج نیرو
161مهندسین ساختمانی فریاب جنوباحمدعلی قدک زادهرتبه یک ساختمان و ابنیهرتبه سه آبرتبه سه تأسیسات و تجهیزاترتبه پنج نفت و گازرتبه پنج راه و ترابری
162ناودیس راهجمشید شیخ اکبریرتبه یک راه و ترابریرتبه چهار ساختمان و ابنیهرتبه چهار آبرتبه پنج صنعت و معدنرتبه پنج نفت و گاز
163نیرپارسبهروز جباریرتبه یک نفت و گازرتبه دو نیرورتبه دو راه و ترابریرتبه سه تأسیسات و تجهیزاترتبه پنج صنعت و معدن
164نیک پی سرای ایرانیانامیرمصطفی دادرسرتبه یک ساختمان و ابنیهرتبه یک تأسیسات و تجهیزاترتبه سه آبرتبه سه راه و ترابریرتبه پنج نفت و گاز
165وطن یولاریعلیرضا سلیمانیرتبه سه ساختمان و ابنیهرتبه چهار راه و ترابریرتبه چهار تأسیسات و تجهیزاترتبه پنج نفت و گازرتبه پنج آب
 

درج یک دیدگاه جدید در این زمینه ...

لطفاً از قلم فارسی استفاده نموده و به منظور درج آگهی رایگان به بخش «آگهی های عمرانی» مراجعه فرمایید. خواهشمندیم از درج یادداشت تقاضای کار و یا تبلیغ محصولات، مشاغل، خدمات، شرکت ها و ... خودداری کنید.

پیمانکاران 96
فهرست جدید شرکت های پیمانکاری دارای رتبه پنج (1395)
(بدون نیاز به ثبت نام در سایت)  (بدون نیاز به ثبت نام در سایت)
تبلیغات شرکت های عمرانی :: تبلیغات محصولات مصرفی در مهندسی عمران :: دعوت به همکاری :: فهرست متخصصان و متقاضیان کار :: تدریس خصوصی
جدیدترین آگهی ها
اجرای ساختمان توسط مهندس پایه یک نظام مهندسی پیمان مدیریت 5%
اجرای ساختمان توسط مهندس پایه یک نظام مهندسی پیمان مدیریت 5%
( / تبلیغات شرکت های عمرانی و مرتبط با مهندسی عمران)
شنبه, 25 آذر 1396
noimage
اجرای فوم بتن درتبریز
( / تبلیغات شرکت های عمرانی و مرتبط با مهندسی عمران)
جمعه, 24 آذر 1396
noimage
مرکزپخش وفروش فیلترهای دستگاههای راهسازی
( / تبلیغات شرکت های عمرانی و مرتبط با مهندسی عمران)
جمعه, 24 آذر 1396
noimage
اسانسور و بالابر هیدرولیکی
( / تبلیغات شرکت های عمرانی و مرتبط با مهندسی عمران)
سه شنبه, 21 آذر 1396
آسانسور و پله برقی
آسانسور و پله برقی
( / محصولات و صنایع مورد استفاده در مهندسی عمران)
دوشنبه, 20 آذر 1396
noimage
تبلیغات
( / تبلیغات شرکت های عمرانی و مرتبط با مهندسی عمران)
دوشنبه, 20 آذر 1396
همکاری درزمینه نقشه برداری
همکاری درزمینه نقشه برداری
(رسته راه و نقشه برداری / نقشه برداری)
يكشنبه, 19 آذر 1396
noimage
مرکز تخصصی معماری
( / تبلیغات شرکت های عمرانی و مرتبط با مهندسی عمران)
يكشنبه, 19 آذر 1396
پیمانکاران 96

بانک اطلاعات شرکت های عمرانی , لیست شرکت های ساختمانی , فهرست شرکت های راهسازی , شماره تلفن شرکت های راهسازی , شماره تلفن شرکت های ساختمانی , شماره تلفن شرکت های عمرانی , شماره تلفن شرکت های پیمانکار , شماره تلفن شرکت های پیمانکاری , دانلود نرم افزار شرکت های عمرانی , دانلود لیست شرکت های ساختمانی , دانلود فهرست شرکت های راهسازی , دانلود شماره تلفن شرکت های عمرانی , دانلود آدرس شرکتهای عمرانی , شرکت های راهسازی , پیمانکاران , شرکت های ساختمانی , رتبه , صلاحیت , پایه , رسته , پیمانکاران , اسامی پیمانکاران ارتباطات , اسامی پیمانکاران آب , اسامی پیمانکاران تأسیسات و تجهیزات , اسامی پیمانکاران راه و ترابری , اسامی پیمانکاران ساختمان و ابنیه , اسامی پیمانکاران صنعت و معدن , اسامی پیمانکاران کاوش های زمینی , اسامی پیمانکاران کشاورزی , اسامی پیمانکاران مرمت آثار باستانی , اسامی پیمانکاران نفت و گاز , اسامی پیمانکاران نیرو , شرکت های ارتباطات , شرکت های آب , شرکت های تأسیسات و تجهیزات , شرکت های راه و ترابری , شرکت های ساختمان و ابنیه , شرکت های صنعت و معدن , شرکت های کاوش های زمینی , شرکت های کشاورزی , شرکت های مرمت آثار باستانی , شرکت های نفت و گاز , شرکت های نیرو , شماره تلفن شرکت های پیمانکار ارتباطات , شماره تلفن شرکت های پیمانکار آب , شماره تلفن شرکت های پیمانکار تأسیسات و تجهیزات , شماره تلفن شرکت های پیمانکار راه و ترابری , شماره تلفن شرکت های پیمانکار ساختمان و ابنیه , شماره تلفن شرکت های پیمانکار صنعت و معدن , شماره تلفن شرکت های پیمانکار کاوش های زمینی , شماره تلفن شرکت های پیمانکار کشاورزی , شماره تلفن شرکت های پیمانکار مرمت آثار باستانی , شماره تلفن شرکت های پیمانکار نفت و گاز , شماره تلفن شرکت های پیمانکار نیرو , لیست شرکت های پیمانکاری رسته ارتباطات , لیست شرکت های پیمانکاری رسته آب , لیست شرکت های پیمانکاری رسته تأسیسات و تجهیزات , لیست شرکت های پیمانکاری رسته راه و ترابری , لیست شرکت های پیمانکاری رسته ساختمان و ابنیه , لیست شرکت های پیمانکاری رسته صنعت و معدن , لیست شرکت های پیمانکاری رسته کاوش های زمینی , لیست شرکت های پیمانکاری رسته کشاورزی , لیست شرکت های پیمانکاری رسته مرمت آثار باستانی , لیست شرکت های پیمانکاری رسته نفت و گاز , لیست شرکت های پیمانکاری رسته نیرو , رتبه بندی , تشخیص صلاحیت , تشخیص صلاحیت شده , گرید , ساجات , سامانه ساجات , برنامه و بودجه , سایت ساجات

برای مشاوره و آگاهی از نحوه خرید اطلاعات شرکت ها از طریق شماره های مندرج در فرم تماس با ما پرسش های خود را مطرح فرمایید.
 *** راهنمای خرید اطلاعات پیمانکاران ***

شما اینجا هستید: صفحه اول مهندسی عمران شرکت ها و پیمانکاران ◄ فهرست پیمانکاران کل کشور ◄ بزرگ ترین شرکت های پیمانکاری شرکت های پیمانکاری دارای صلاحیت در 5 رشته