«به نام آفریننده»
يكشنبه, 01 اسفند 1395
sms: +98 30005377777753
پیمانکاران 92
برای خرید اطلاعات شرکت ها به صورت محدود (استانی) این صفحه را ملاحظه فرمایید.
شما اینجا هستید: صفحه اول مهندسی عمران شرکت ها و پیمانکاران ◄ فهرست پیمانکاران کل کشور (1395) ◄ بزرگ ترین شرکت های پیمانکاری شرکت های پیمانکاری دارای صلاحیت در 5 رشته

شرکت های پیمانکاری دارای صلاحیت در 5 رشته

ردیفنام شرکتمدیر عاملصلاحیت ها
1آذر اتفاقداود قدیمی سرندرتبه یک آبرتبه چهار ساختمان و ابنیهرتبه چهار تأسیسات و تجهیزاترتبه پنج نیرورتبه پنج راه و ترابری
2آذرسیمابفرخ هاشم زاده فرهنگرتبه یک ساختمان و ابنیهرتبه یک آبرتبه یک راه و ترابریرتبه یک تأسیسات و تجهیزاترتبه دو نفت و گاز
3آرک بتون فرامرز هوشنگیرتبه سه آبرتبه سه تأسیسات و تجهیزاترتبه چهار ساختمان و ابنیهرتبه پنج نفت و گازرتبه پنج راه و ترابری
4آرمه بتن پایابمحمود عزیزیرتبه سه ساختمان و ابنیهرتبه سه راه و ترابریرتبه چهار تأسیسات و تجهیزاترتبه پنج نفت و گازرتبه پنج آب
5آرمه نومجید ابریشمیرتبه یک ساختمان و ابنیهرتبه یک تأسیسات و تجهیزاترتبه سه راه و ترابریرتبه پنج نفت و گازرتبه پنج آب
6آریا رود پارسعلی اصغر رخشانرتبه یک آبرتبه سه راه و ترابریرتبه چهار نفت و گازرتبه پنج ساختمان و ابنیهرتبه پنج تأسیسات و تجهیزات
7آریانیرومهدی حیدرزاده طاریرتبه یک تأسیسات و تجهیزاترتبه سه آبرتبه چهار نفت و گازرتبه پنج ساختمان و ابنیهرتبه پنج نیرو
8آماد گستر اروندبابک کریمیرتبه دو نفت و گازرتبه سه ساختمان و ابنیهرتبه چهار راه و ترابریرتبه چهار تأسیسات و تجهیزاترتبه پنج آب
9آنا صنعت آسیا حسین رضاپور رتبه دو تأسیسات و تجهیزاترتبه سه نیرورتبه سه نفت و گازرتبه پنج ساختمان و ابنیهرتبه پنج صنعت و معدن
10ابنیه فنی تهرانجمشید خلیل زاده نقنهرتبه یک ساختمان و ابنیهرتبه دو تأسیسات و تجهیزاترتبه سه راه و ترابریرتبه پنج نفت و گازرتبه پنج آب
11ابنیه فنی شاهین امینشاهین رفیع زادهرتبه سه ساختمان و ابنیهرتبه سه تأسیسات و تجهیزاترتبه چهار آبرتبه پنج نفت و گازرتبه پنج راه و ترابری
12اسسکوسعید کلباسی انارکیرتبه یک نیرورتبه دو تأسیسات و تجهیزاترتبه سه ساختمان و ابنیهرتبه پنج صنعت و معدنرتبه پنج نفت و گاز
13اسکان سازه گروههعلی اخگریرتبه سه ساختمان و ابنیهرتبه چهار راه و ترابریرتبه چهار تأسیسات و تجهیزاترتبه پنج نفت و گازرتبه پنج آب
14الماس راه جنوب احمد آلبوناصررتبه دو آبرتبه سه راه و ترابریرتبه چهار ساختمان و ابنیهرتبه پنج نفت و گازرتبه پنج تأسیسات و تجهیزات
15اندیشه نوسازان تهرانشهرام ناصریرتبه دو راه و ترابریرتبه سه تأسیسات و تجهیزاترتبه چهار ساختمان و ابنیهرتبه چهار آبرتبه پنج نفت و گاز
16اورین پایهپیمان نیکوفررتبه دو ساختمان و ابنیهرتبه دو تأسیسات و تجهیزاترتبه چهار آبرتبه پنج نفت و گازرتبه پنج راه و ترابری
17اوکسین صنعتعلیرضا احمدخانیهارتبه یک ساختمان و ابنیهرتبه یک صنعت و معدنرتبه یک نفت و گازرتبه یک تأسیسات و تجهیزاترتبه پنج نیرو
18ایران کارتجهانبخش خواجه علیرتبه یک تأسیسات و تجهیزاترتبه سه صنعت و معدنرتبه چهار نیرورتبه پنج ساختمان و ابنیهرتبه پنج آب
19بتن سازان دهدشتجلیل کیانی پوررتبه سه ساختمان و ابنیهرتبه سه آبرتبه سه تأسیسات و تجهیزاترتبه چهار راه و ترابریرتبه پنج نفت و گاز
20بستاب بنا خسرو وکیل رعیترتبه یک ساختمان و ابنیهرتبه یک تأسیسات و تجهیزاترتبه چهار راه و ترابریرتبه پنج نفت و گازرتبه پنج آب
21بنیان بتنعلیرضا اکرمیرتبه یک ساختمان و ابنیهرتبه دو راه و ترابریرتبه سه تأسیسات و تجهیزاترتبه پنج نفت و گازرتبه پنج آب
22بیستون کسری محمود بیستونی رتبه دو راه و ترابریرتبه سه ساختمان و ابنیهرتبه چهار تأسیسات و تجهیزاترتبه پنج نفت و گازرتبه پنج آب
23بین المللی توسعه و مهندسی پارسسید مرتضی امامیرتبه یک نفت و گازرتبه دو ساختمان و ابنیهرتبه سه تأسیسات و تجهیزاترتبه پنج نیرورتبه پنج صنعت و معدن
24بین المللی خلخال دشتکریم عابدینیرتبه یک نفت و گازرتبه یک راه و ترابریرتبه دو ساختمان و ابنیهرتبه پنج آبرتبه پنج تأسیسات و تجهیزات
25پاراوان گستر شمال رضا ابراهیم زادهرتبه یک ساختمان و ابنیهرتبه یک تأسیسات و تجهیزاترتبه سه راه و ترابریرتبه پنج نفت و گازرتبه پنج آب
26پارس اوای پارتشهاب تومانیرتبه دو ساختمان و ابنیهرتبه سه تأسیسات و تجهیزاترتبه چهار راه و ترابریرتبه پنج نفت و گازرتبه پنج آب
27پارس کیهانمصطفی رضائی سارویرتبه یک نفت و گازرتبه یک تأسیسات و تجهیزاترتبه سه ساختمان و ابنیهرتبه سه نیرورتبه پنج صنعت و معدن
28پایاب کوثرغلامعباس زیبائیرتبه یک آبرتبه یک راه و ترابریرتبه دو ساختمان و ابنیهرتبه پنج نفت و گازرتبه پنج تأسیسات و تجهیزات
29پایندآب کوشاغلا مرضا سفید گر نائینیرتبه یک آبرتبه دو راه و ترابریرتبه دو کشاورزیرتبه پنج ساختمان و ابنیهرتبه پنج تأسیسات و تجهیزات
30پژوهش راهسازانپیمان حیدری سورشجانیرتبه سه ساختمان و ابنیهرتبه سه آبرتبه چهار تأسیسات و تجهیزاترتبه پنج نفت و گازرتبه پنج راه و ترابری
31پیاب سازه گسترعلی عباسیرتبه یک ساختمان و ابنیهرتبه یک راه و ترابریرتبه دو تأسیسات و تجهیزاترتبه سه آبرتبه پنج صنعت و معدن
32پیمانکاری پیمابفرید اجلالیرتبه یک آبرتبه دو ساختمان و ابنیهرتبه دو تأسیسات و تجهیزاترتبه پنج نفت و گازرتبه پنج راه و ترابری
33پیمانکاری تامین برق و آب ایران (تابیران)اصغر اللهویردی زاده شیخلورتبه یک ساختمان و ابنیهرتبه یک نیرورتبه یک تأسیسات و تجهیزاترتبه پنج صنعت و معدنرتبه پنج راه و ترابری
34پیمانکاری عمومی صنایع فولاد گسترشحسن قاسم زادهرتبه یک ساختمان و ابنیهرتبه یک صنعت و معدنرتبه چهار تأسیسات و تجهیزاترتبه پنج نیرورتبه پنج نفت و گاز
35تاسیساتی ساختمانی زیدون کوش نصراله خادمیرتبه یک راه و ترابریرتبه سه ساختمان و ابنیهرتبه سه نفت و گازرتبه سه آبرتبه پنج تأسیسات و تجهیزات
36تعاونی صنعتی فنی مهندسی و مشاوره ای 427 سگال آذرمجید پورشریفیرتبه یک آبرتبه دو تأسیسات و تجهیزاترتبه سه ساختمان و ابنیهرتبه سه نفت و گازرتبه پنج راه و ترابری
37توسعه ساختمانسیدابوالحسن هاشمی هارتبه یک ساختمان و ابنیهرتبه دو تأسیسات و تجهیزاترتبه چهار راه و ترابریرتبه پنج نفت و گازرتبه پنج آب
38توسعه عمران مکراننعمت اله نجفیرتبه دو ساختمان و ابنیهرتبه سه آبرتبه سه راه و ترابریرتبه پنج نفت و گازرتبه پنج تأسیسات و تجهیزات
39توسعه منابع آب و انرژیحبیب الله براتیرتبه یک ساختمان و ابنیهرتبه یک آبرتبه یک راه و ترابریرتبه دو تأسیسات و تجهیزاترتبه پنج کشاورزی
40توسعه نیروسعید سراجیرتبه یک نیرورتبه دو تأسیسات و تجهیزاترتبه چهار ساختمان و ابنیهرتبه پنج صنعت و معدنرتبه پنج نفت و گاز
41توسعه و عمران باتیسنادر راجی رتبه یک ساختمان و ابنیهرتبه یک صنعت و معدنرتبه یک تأسیسات و تجهیزاترتبه دو آبرتبه دو راه و ترابری
42توکا بتنشهرام رضائیرتبه یک ساختمان و ابنیهرتبه چهار راه و ترابریرتبه چهار تأسیسات و تجهیزاترتبه پنج نیرورتبه پنج نفت و گاز
43جنوب سازهمحمدرضا دهقانرتبه یک ساختمان و ابنیهرتبه یک نفت و گازرتبه یک آبرتبه یک تأسیسات و تجهیزاترتبه سه راه و ترابری
44جهاد نصر فارسحبیب شکیبائیرتبه یک آبرتبه یک راه و ترابریرتبه چهار کشاورزیرتبه پنج ساختمان و ابنیهرتبه پنج نفت و گاز
45جهاد نصر کوثراحمد گائینیرتبه یک آبرتبه دو ساختمان و ابنیهرتبه دو راه و ترابریرتبه پنج تأسیسات و تجهیزاترتبه پنج کشاورزی
46جهادتوسعه خدمات زیربناییعلی اصغر جوادی ارجمندرتبه یک ساختمان و ابنیهرتبه دو آبرتبه دو راه و ترابریرتبه چهار تأسیسات و تجهیزاترتبه چهار کشاورزی
47جهادنصرتهرانعلیرضا زوارهرتبه یک آبرتبه دو راه و ترابریرتبه چهار کشاورزیرتبه پنج ساختمان و ابنیهرتبه پنج صنعت و معدن
48جهادنصرکردستاناردشیر معتمدوزیریرتبه یک آبرتبه دو راه و ترابریرتبه سه ساختمان و ابنیهرتبه پنج نفت و گازرتبه پنج تأسیسات و تجهیزات
49چاوش راه بنارضا قدوسیرتبه یک ساختمان و ابنیهرتبه یک راه و ترابریرتبه دو تأسیسات و تجهیزاترتبه چهار نفت و گازرتبه پنج آب
50چکاد جنوبکرامت اله علیزادهرتبه یک نفت و گازرتبه یک آبرتبه یک تأسیسات و تجهیزاترتبه پنج ساختمان و ابنیهرتبه پنج راه و ترابری
51چیلکوپرویز بهرامی رادرتبه یک ساختمان و ابنیهرتبه یک راه و ترابریرتبه یک تأسیسات و تجهیزاترتبه پنج نفت و گازرتبه پنج آب
52حسنا سازه غرببابک حجازیرتبه دو آبرتبه سه نفت و گازرتبه چهار کشاورزیرتبه پنج ساختمان و ابنیهرتبه پنج تأسیسات و تجهیزات
53خاک کوباسداله جعفریرتبه یک راه و ترابریرتبه سه ساختمان و ابنیهرتبه چهار تأسیسات و تجهیزاترتبه پنج نفت و گازرتبه پنج آب
54خاورخاکمحمد آقا معزیرتبه یک آبرتبه سه راه و ترابریرتبه چهار تأسیسات و تجهیزاترتبه پنج ساختمان و ابنیهرتبه پنج نفت و گاز
55دشت دنای جنوبفربد فرهادیرتبه دو آبرتبه چهار ساختمان و ابنیهرتبه چهار راه و ترابریرتبه پنج نفت و گازرتبه پنج تأسیسات و تجهیزات
56دیعلی درویشرتبه یک ساختمان و ابنیهرتبه یک آبرتبه یک راه و ترابریرتبه دو تأسیسات و تجهیزاترتبه پنج صنعت و معدن
57دیداسمحمد امیرزادهرتبه یک ساختمان و ابنیهرتبه یک آبرتبه یک راه و ترابریرتبه دو تأسیسات و تجهیزاترتبه چهار نفت و گاز
58رادیرامحمود جنیدیرتبه یک ساختمان و ابنیهرتبه یک نفت و گازرتبه دو تأسیسات و تجهیزاترتبه پنج نیرورتبه پنج آب
59راسکپرویز حدادیانرتبه دو ساختمان و ابنیهرتبه سه راه و ترابریرتبه سه تأسیسات و تجهیزاترتبه پنج نفت و گازرتبه پنج آب
60راه آفرین مینوغلامرضا رهنمای نودهیرتبه سه ساختمان و ابنیهرتبه سه آبرتبه سه تأسیسات و تجهیزاترتبه چهار راه و ترابریرتبه پنج کشاورزی
61راه و ساختمان بلند طبقهفریبرز اسلامی خوزانیرتبه یک ساختمان و ابنیهرتبه یک نفت و گازرتبه یک آبرتبه یک راه و ترابریرتبه یک تأسیسات و تجهیزات
62راه و ساختمان سیپورتاسماعیل حشمتی افشاررتبه یک ساختمان و ابنیهرتبه یک تأسیسات و تجهیزاترتبه سه صنعت و معدنرتبه پنج نفت و گازرتبه پنج راه و ترابری
63راه و ساختمان مخروط کار حمید شمسرتبه یک ساختمان و ابنیهرتبه سه آبرتبه سه تأسیسات و تجهیزاترتبه پنج نفت و گازرتبه پنج راه و ترابری
64راه و ساختمانی و عمرانی بتن آذرافشین شهرام فررتبه یک ساختمان و ابنیهرتبه دو راه و ترابریرتبه چهار تأسیسات و تجهیزاترتبه پنج نفت و گازرتبه پنج آب
65راه وساختمان پیرو بنارامبد پیرورتبه دو ساختمان و ابنیهرتبه دو راه و ترابریرتبه چهار تأسیسات و تجهیزاترتبه پنج نفت و گازرتبه پنج آب
66راهسازان و ساختمان هنزااشکان ناظمیرتبه یک ساختمان و ابنیهرتبه یک راه و ترابریرتبه یک تأسیسات و تجهیزاترتبه پنج نفت و گازرتبه پنج آب
67رژین صنعتصغری قاسمیرتبه یک نفت و گازرتبه یک تأسیسات و تجهیزاترتبه دو ساختمان و ابنیهرتبه پنج صنعت و معدنرتبه پنج راه و ترابری
68رکیندژاسدالله احمدیرتبه یک ساختمان و ابنیهرتبه یک تأسیسات و تجهیزاترتبه چهار آبرتبه پنج صنعت و معدنرتبه پنج نفت و گاز
69روندمحمود باغبان اورندیرتبه یک ساختمان و ابنیهرتبه چهار آبرتبه چهار راه و ترابریرتبه پنج مرمت آثار باستانیرتبه پنج تأسیسات و تجهیزات
70رهستانحبیب اله جهانیانرتبه دو ساختمان و ابنیهرتبه دو راه و ترابریرتبه سه نفت و گازرتبه سه تأسیسات و تجهیزاترتبه پنج آب
71ریگ بتنآقا مهران کیانیرتبه یک آبرتبه یک تأسیسات و تجهیزاترتبه دو نفت و گازرتبه سه ساختمان و ابنیهرتبه سه راه و ترابری
72زلال ایران امیرمنصور عطائیرتبه یک آبرتبه یک تأسیسات و تجهیزاترتبه چهار ساختمان و ابنیهرتبه پنج صنعت و معدنرتبه پنج نفت و گاز
73زیباکومه سازمازندرانعلی محمد خورشیدی میانائیرتبه یک راه و ترابریرتبه دو ساختمان و ابنیهرتبه سه آبرتبه پنج نیرورتبه پنج تأسیسات و تجهیزات
74ژالکهعلیرضا فرامرزیرتبه یک ساختمان و ابنیهرتبه یک نفت و گازرتبه یک تأسیسات و تجهیزاترتبه پنج نیرورتبه پنج آب
75ساب نیروغلامرضا کیوانلورتبه یک ساختمان و ابنیهرتبه یک آبرتبه یک تأسیسات و تجهیزاترتبه چهار کاوش های زمینیرتبه چهار راه و ترابری
76ساختمانی انهارمسعود معظمیرتبه یک ساختمان و ابنیهرتبه یک نفت و گازرتبه یک تأسیسات و تجهیزاترتبه پنج صنعت و معدنرتبه پنج راه و ترابری
77ساختمانی بالار نصب رشتعلی مهرپوردارستانیرتبه یک تأسیسات و تجهیزاترتبه سه ساختمان و ابنیهرتبه سه نفت و گازرتبه سه آبرتبه پنج راه و ترابری
78ساختمانی بتن و ماشین قدس رضویعباس شیرمحمدیرتبه یک ساختمان و ابنیهرتبه یک راه و ترابریرتبه چهار تأسیسات و تجهیزاترتبه پنج صنعت و معدنرتبه پنج آب
79ساختمانی پیکرنهادحمید محمدی جمالیرتبه یک ساختمان و ابنیهرتبه یک تأسیسات و تجهیزاترتبه چهار آبرتبه پنج صنعت و معدنرتبه پنج نفت و گاز
80ساختمانی تاسیساتی بالیای شمال روزبه پیروزنیارتبه سه تأسیسات و تجهیزاترتبه چهار نفت و گازرتبه چهار آبرتبه پنج ساختمان و ابنیهرتبه پنج راه و ترابری
81ساختمانی تیراژشاهوردی فرنیارتبه یک راه و ترابریرتبه سه کاوش های زمینیرتبه سه آبرتبه پنج ساختمان و ابنیهرتبه پنج نفت و گاز
82ساختمانی سکوکارجواد هادی پوررتبه یک ساختمان و ابنیهرتبه یک تأسیسات و تجهیزاترتبه چهار راه و ترابریرتبه پنج صنعت و معدنرتبه پنج آب
83ساختمانی سنگتاشمسعود اورنگیرتبه یک ساختمان و ابنیهرتبه یک راه و ترابریرتبه دو تأسیسات و تجهیزاترتبه پنج نفت و گازرتبه پنج آب
84ساختمانی شرق سازه کویرمنصور بی شماررتبه دو ساختمان و ابنیهرتبه دو آبرتبه دو تأسیسات و تجهیزاترتبه پنج نیرورتبه پنج نفت و گاز
85ساختمانی فراراه قمرضا فرمانیان آرانیرتبه یک ساختمان و ابنیهرتبه یک راه و ترابریرتبه سه تأسیسات و تجهیزاترتبه پنج نفت و گازرتبه پنج آب
86ساختمانی کتام گستر محمد قفلگری جداریرتبه یک ساختمان و ابنیهرتبه یک نفت و گازرتبه دو تأسیسات و تجهیزاترتبه پنج صنعت و معدنرتبه پنج آب
87ساختمانی کششاحمد وکیلی ندوشنرتبه یک ساختمان و ابنیهرتبه یک آبرتبه یک راه و ترابریرتبه دو تأسیسات و تجهیزاترتبه پنج نفت و گاز
88ساختمانی کومارجواد محمد بیگیرتبه یک ساختمان و ابنیهرتبه یک آبرتبه یک تأسیسات و تجهیزاترتبه پنج نفت و گازرتبه پنج راه و ترابری
89ساختمانی گسترش و نوسازی صنایع ایرانیان مانابیژن سرانجامرتبه یک ساختمان و ابنیهرتبه یک صنعت و معدنرتبه یک تأسیسات و تجهیزاترتبه دو آبرتبه سه راه و ترابری
90ساختمانی گیلبانسید یوسف اسمعیلی طاهر گورابیرتبه یک آبرتبه دو ساختمان و ابنیهرتبه دو راه و ترابریرتبه سه تأسیسات و تجهیزاترتبه پنج کشاورزی
91ساختمانی میشوسعید کاهنرتبه یک ساختمان و ابنیهرتبه سه آبرتبه سه تأسیسات و تجهیزاترتبه پنج صنعت و معدنرتبه پنج راه و ترابری
92ساختمانی و تاسیساتی دشت بهسازمحمدتقی خزاعیرتبه یک ساختمان و ابنیهرتبه دو نفت و گازرتبه سه تأسیسات و تجهیزاترتبه پنج آبرتبه پنج راه و ترابری
93ساختمانی و تاسیساتی و راهسازی تموج کیهان صادق وزیریرتبه سه ساختمان و ابنیهرتبه سه آبرتبه چهار تأسیسات و تجهیزاترتبه پنج ارتباطاترتبه پنج راه و ترابری
94ساختمانی وتاسیساتی سرندگلوبالفرشید احمدیان رتبه یک ساختمان و ابنیهرتبه دو آبرتبه سه تأسیسات و تجهیزاترتبه پنج نیرورتبه پنج راه و ترابری
95سارالعبیداله مورکیرتبه یک آبرتبه چهار ساختمان و ابنیهرتبه چهار تأسیسات و تجهیزاترتبه پنج نیرورتبه پنج راه و ترابری
96ساری قمیش اردبیلفرشید حریری اردبیلیرتبه دو ساختمان و ابنیهرتبه سه آبرتبه چهار تأسیسات و تجهیزاترتبه پنج نفت و گازرتبه پنج راه و ترابری
97سازمان همیاری شهرداریهای استان یزدعلی افخمی عقدارتبه دو راه و ترابریرتبه سه ساختمان و ابنیهرتبه سه کاوش های زمینیرتبه پنج آبرتبه پنج تأسیسات و تجهیزات
98سازه اهوازفریدون گلشنیرتبه دو ساختمان و ابنیهرتبه دو آبرتبه سه تأسیسات و تجهیزاترتبه پنج نیرورتبه پنج نفت و گاز
99سازه صنعت کارانسید ابوطالب رضوی اسفلیرتبه دو ساختمان و ابنیهرتبه دو تأسیسات و تجهیزاترتبه سه صنعت و معدنرتبه پنج نیرورتبه پنج نفت و گاز
100سالار سحابمسعود سالاریرتبه یک ساختمان و ابنیهرتبه یک آبرتبه یک راه و ترابریرتبه یک تأسیسات و تجهیزاترتبه دو نفت و گاز
101سایبر صنعتفرخ طایفیرتبه دو نفت و گازرتبه دو تأسیسات و تجهیزاترتبه چهار آبرتبه پنج نیرورتبه پنج صنعت و معدن
102سرمدسازان ساتراپحسن اسفندیاررتبه یک ساختمان و ابنیهرتبه دو راه و ترابریرتبه سه تأسیسات و تجهیزاترتبه پنج صنعت و معدنرتبه پنج آب
103سلارمالاکانمرتضی معلمیان اصفهانیرتبه یک نفت و گازرتبه دو ساختمان و ابنیهرتبه دو راه و ترابریرتبه پنج نیرورتبه پنج تأسیسات و تجهیزات
104سماسدکامران طهماسبی گندمکاریرتبه یک ساختمان و ابنیهرتبه یک آبرتبه دو تأسیسات و تجهیزاترتبه پنج نفت و گازرتبه پنج راه و ترابری
105سماگستربنای تهرانحمید کاویانی مقدمرتبه دو ساختمان و ابنیهرتبه سه نفت و گازرتبه سه تأسیسات و تجهیزاترتبه پنج آبرتبه پنج راه و ترابری
106سمندیسسیدابراهیم طاهریرتبه یک ساختمان و ابنیهرتبه یک نفت و گازرتبه یک تأسیسات و تجهیزاترتبه پنج صنعت و معدنرتبه پنج راه و ترابری
107سهند سازه البرزمجید محمدزادهرتبه یک نفت و گازرتبه یک تأسیسات و تجهیزاترتبه چهار راه و ترابریرتبه پنج ساختمان و ابنیهرتبه پنج آب
108سیویل آسینجواد شاه حسینیرتبه یک ساختمان و ابنیهرتبه دو تأسیسات و تجهیزاترتبه چهار راه و ترابریرتبه پنج نفت و گازرتبه پنج آب
109سیویل دزعبدالعظیم گلچینرتبه یک ساختمان و ابنیهرتبه دو آبرتبه سه تأسیسات و تجهیزاترتبه پنج نفت و گازرتبه پنج راه و ترابری
110شایگان مهر آپاداناداریوش یعقوبوندرتبه یک آبرتبه سه کشاورزیرتبه چهار راه و ترابریرتبه پنج ساختمان و ابنیهرتبه پنج تأسیسات و تجهیزات
111شباهنگ وحدتآرش شیخ زادهرتبه یک نفت و گازرتبه سه آبرتبه سه تأسیسات و تجهیزاترتبه پنج ساختمان و ابنیهرتبه پنج راه و ترابری
112شرکت تعمیر و نگهداری انتقال نیروی خوزستانسعید گرامیرتبه یک نیرورتبه سه ارتباطاترتبه چهار ساختمان و ابنیهرتبه پنج نفت و گازرتبه پنج تأسیسات و تجهیزات
113شرکت ساختمانی و تاسیساتی آگورمجید نظریرتبه یک ساختمان و ابنیهرتبه چهار راه و ترابریرتبه چهار تأسیسات و تجهیزاترتبه پنج نفت و گازرتبه پنج آب
114شینا سازه سنندجصائب عطائیرتبه سه ساختمان و ابنیهرتبه سه راه و ترابریرتبه چهار آبرتبه پنج نفت و گازرتبه پنج تأسیسات و تجهیزات
115صدور خدمات فنی ومهندسی سابیربین الملل بهروز ابراهیمی رتبه یک ساختمان و ابنیهرتبه یک آبرتبه یک راه و ترابریرتبه یک تأسیسات و تجهیزاترتبه پنج کاوش های زمینی
116صنایع فلزی کوشامحمد حسین مسگر بنفش تپهرتبه یک تأسیسات و تجهیزاترتبه دو صنعت و معدنرتبه دو نفت و گازرتبه پنج ساختمان و ابنیهرتبه پنج نیرو
117صنعت زمانسعید منوچهریانرتبه یک ساختمان و ابنیهرتبه یک آبرتبه چهار راه و ترابریرتبه چهار تأسیسات و تجهیزاترتبه پنج صنعت و معدن
118صنعتی و مهندسی استیمعلیرضا پرهیزکاررتبه یک ساختمان و ابنیهرتبه یک نفت و گازرتبه یک تأسیسات و تجهیزاترتبه چهار صنعت و معدنرتبه پنج نیرو
119عمران آذرستانآرین زورچنگرتبه یک ساختمان و ابنیهرتبه یک تأسیسات و تجهیزاترتبه دو آبرتبه سه راه و ترابریرتبه پنج نفت و گاز
120عمران سازه گستر علیرضا بهرامیرتبه دو آبرتبه سه نفت و گازرتبه چهار راه و ترابریرتبه پنج ساختمان و ابنیهرتبه پنج تأسیسات و تجهیزات
121عمران سیرت محمد رضا خادمیرتبه یک راه و ترابریرتبه سه نفت و گازرتبه چهار آبرتبه پنج ساختمان و ابنیهرتبه پنج تأسیسات و تجهیزات
122عمران گستر جهاد نصرجواد امامیرتبه یک آبرتبه دو راه و ترابریرتبه چهار کشاورزیرتبه پنج ساختمان و ابنیهرتبه پنج تأسیسات و تجهیزات
123عمران وآبادی شایان مهرمهدی محمدخانی بیدسرخیرتبه سه ساختمان و ابنیهرتبه سه آبرتبه سه راه و ترابریرتبه پنج نفت و گازرتبه پنج تأسیسات و تجهیزات
124عمرانی و صنعتی پارس بنای صدر اسد اله اقدسیرتبه یک ساختمان و ابنیهرتبه دو راه و ترابریرتبه سه تأسیسات و تجهیزاترتبه پنج نفت و گازرتبه پنج آب
125فراسازه دج کاوانعلیرضا رزاقی فردرتبه دو ساختمان و ابنیهرتبه سه تأسیسات و تجهیزاترتبه چهار راه و ترابریرتبه پنج نفت و گازرتبه پنج آب
126فراگستر بیستونعلی فتوره چیرتبه یک تأسیسات و تجهیزاترتبه دو نیرورتبه سه ساختمان و ابنیهرتبه پنج نفت و گازرتبه پنج راه و ترابری
127فنی مهندسی بهساخت فراز جنوبداریوش راستیرتبه سه ساختمان و ابنیهرتبه سه نفت و گازرتبه چهار تأسیسات و تجهیزاترتبه پنج صنعت و معدنرتبه پنج راه و ترابری
128فنی مهندسی سیف بنامحمد ولایتیرتبه یک ساختمان و ابنیهرتبه سه راه و ترابریرتبه سه تأسیسات و تجهیزاترتبه پنج کاوش های زمینیرتبه پنج نفت و گاز
129فنی و ساختمانی کانیومنصور حیدریرتبه یک آبرتبه یک راه و ترابریرتبه سه ساختمان و ابنیهرتبه پنج کاوش های زمینیرتبه پنج تأسیسات و تجهیزات
130قوس بتن سپاهانمحمدرضا عظیمی یانچشمهرتبه دو ساختمان و ابنیهرتبه سه تأسیسات و تجهیزاترتبه چهار آبرتبه پنج صنعت و معدنرتبه پنج راه و ترابری
131کاردان بهساز غربمصطفی بابکریرتبه سه آبرتبه سه راه و ترابریرتبه سه تأسیسات و تجهیزاترتبه چهار نفت و گازرتبه پنج ساختمان و ابنیه
132کازهعلی احمدیرتبه یک نفت و گازرتبه دو تأسیسات و تجهیزاترتبه سه ساختمان و ابنیهرتبه سه راه و ترابریرتبه چهار صنعت و معدن
133کاوشگران نصر بافقمحمدرضا جعفری سیریزیرتبه یک کاوش های زمینیرتبه یک راه و ترابریرتبه سه آبرتبه پنج ساختمان و ابنیهرتبه پنج صنعت و معدن
134گارنومسعود کریمائیرتبه یک ساختمان و ابنیهرتبه یک تأسیسات و تجهیزاترتبه سه آبرتبه پنج نفت و گازرتبه پنج راه و ترابری
135گامامهرداد مترجمی خدادادرتبه یک ساختمان و ابنیهرتبه یک نفت و گازرتبه یک آبرتبه یک تأسیسات و تجهیزاترتبه سه صنعت و معدن
136گامرون صنعتابوالحسن شریعت زادهرتبه یک آبرتبه سه ساختمان و ابنیهرتبه سه راه و ترابریرتبه پنج نیرورتبه پنج نفت و گاز
137گروه صنعتی رسم آراسیدکاظم اعتصامیرتبه دو نیرورتبه سه تأسیسات و تجهیزاترتبه چهار ساختمان و ابنیهرتبه پنج نفت و گازرتبه پنج آب
138گزکوهاردوان حسن زادهرتبه دو ساختمان و ابنیهرتبه دو نفت و گازرتبه دو راه و ترابریرتبه سه تأسیسات و تجهیزاترتبه پنج آب
139مجتمع صنایع قائم رضارضا یزدخواستیرتبه یک ساختمان و ابنیهرتبه یک صنعت و معدنرتبه یک تأسیسات و تجهیزاترتبه سه نفت و گازرتبه پنج نیرو
140مجتمع عمرانی ایرانشهرمحسن نواب لاهیجانیرتبه یک ساختمان و ابنیهرتبه یک راه و ترابریرتبه یک تأسیسات و تجهیزاترتبه سه صنعت و معدنرتبه پنج آب
141مجذوب سازه خوزستانسیدمحمدعلی مرعشی نیارتبه سه ساختمان و ابنیهرتبه سه نفت و گازرتبه سه تأسیسات و تجهیزاترتبه پنج آبرتبه پنج راه و ترابری
142معدنی آهن آجینحمید رضا امیریانرتبه یک کاوش های زمینیرتبه یک صنعت و معدنرتبه یک آبرتبه پنج ساختمان و ابنیهرتبه پنج راه و ترابری
143مقاطعه کاری فرزا سازابراهیم زمانیرتبه دو راه و ترابریرتبه سه ساختمان و ابنیهرتبه چهار تأسیسات و تجهیزاترتبه پنج نفت و گازرتبه پنج آب
144منجی کار جنوبشمس اله قنواتیرتبه سه ساختمان و ابنیهرتبه سه آبرتبه سه راه و ترابریرتبه پنج نفت و گازرتبه پنج تأسیسات و تجهیزات
145مهار شالودهحسن طهرانیرتبه سه ساختمان و ابنیهرتبه چهار راه و ترابریرتبه چهار تأسیسات و تجهیزاترتبه پنج آبرتبه پنج مرمت آثار باستانی
146مهندسی آب و خاکعلیرضا حقیقیرتبه یک ساختمان و ابنیهرتبه یک آبرتبه یک راه و ترابریرتبه دو تأسیسات و تجهیزاترتبه پنج کشاورزی
147مهندسی الکتریکومسید احمد مشکوة الساداترتبه یک تأسیسات و تجهیزاترتبه دو ساختمان و ابنیهرتبه چهار نیرورتبه پنج صنعت و معدنرتبه پنج آب
148مهندسی الماتکومجتبی قره داغیرتبه یک نفت و گازرتبه یک ارتباطاترتبه چهار تأسیسات و تجهیزاترتبه پنج ساختمان و ابنیهرتبه پنج نیرو
149مهندسی پرساپیمحمود رضا کریمی حصاریرتبه سه ساختمان و ابنیهرتبه سه آبرتبه سه تأسیسات و تجهیزاترتبه پنج نفت و گازرتبه پنج راه و ترابری
150مهندسی پیشتازان بردینایمان سلیمانی دشتکیرتبه سه نیرورتبه سه آبرتبه سه تأسیسات و تجهیزاترتبه پنج ساختمان و ابنیهرتبه پنج نفت و گاز
151مهندسی تارااردشیر طهرانی زادهرتبه یک آبرتبه یک راه و ترابریرتبه یک تأسیسات و تجهیزاترتبه پنج ساختمان و ابنیهرتبه پنج نفت و گاز
152مهندسی توسعه وسازندگی سدادمحمد حیدریرتبه دو ساختمان و ابنیهرتبه دو تأسیسات و تجهیزاترتبه چهار آبرتبه چهار راه و ترابریرتبه پنج نفت و گاز
153مهندسی خدماتی توسعه گستر صحرای بازلانهمهربان عطائی چرهرتبه چهار آبرتبه چهار راه و ترابریرتبه چهار کشاورزیرتبه پنج ساختمان و ابنیهرتبه پنج تأسیسات و تجهیزات
154مهندسی سبز آشیان آپاداناسیدمجید رضوی الغرویرتبه یک ساختمان و ابنیهرتبه یک نفت و گازرتبه دو تأسیسات و تجهیزاترتبه پنج آبرتبه پنج راه و ترابری
155مهندسی شفابوحید شهبارتبه یک آبرتبه دو تأسیسات و تجهیزاترتبه سه ساختمان و ابنیهرتبه پنج نیرورتبه پنج صنعت و معدن
156مهندسی عمرابفرزین مهدیاررتبه یک آبرتبه یک تأسیسات و تجهیزاترتبه سه نفت و گازرتبه چهار ساختمان و ابنیهرتبه چهار صنعت و معدن
157مهندسی گرانسا پارسسید غلامعباس جمشیدیرتبه یک ساختمان و ابنیهرتبه یک آبرتبه دو راه و ترابریرتبه سه تأسیسات و تجهیزاترتبه پنج نفت و گاز
158مهندسی گیشاخشتعلی عبدالخانیرتبه یک ساختمان و ابنیهرتبه دو تأسیسات و تجهیزاترتبه سه آبرتبه پنج نفت و گازرتبه پنج راه و ترابری
159مهندسی و ساختمانی بونیز سازهخلیل ممتازجهرمیرتبه یک ساختمان و ابنیهرتبه یک نفت و گازرتبه یک تأسیسات و تجهیزاترتبه سه نیرورتبه پنج صنعت و معدن
160مهندسین پلیگون سازهبهاره تابندهرتبه دو تأسیسات و تجهیزاترتبه سه آبرتبه سه راه و ترابریرتبه چهار نفت و گازرتبه پنج نیرو
161مهندسین ساختمانی فریاب جنوباحمدعلی قدک زادهرتبه یک ساختمان و ابنیهرتبه سه آبرتبه سه تأسیسات و تجهیزاترتبه پنج نفت و گازرتبه پنج راه و ترابری
162ناودیس راهجمشید شیخ اکبریرتبه یک راه و ترابریرتبه چهار ساختمان و ابنیهرتبه چهار آبرتبه پنج صنعت و معدنرتبه پنج نفت و گاز
163نیرپارسبهروز جباریرتبه یک نفت و گازرتبه دو نیرورتبه دو راه و ترابریرتبه سه تأسیسات و تجهیزاترتبه پنج صنعت و معدن
164نیک پی سرای ایرانیانامیرمصطفی دادرسرتبه یک ساختمان و ابنیهرتبه یک تأسیسات و تجهیزاترتبه سه آبرتبه سه راه و ترابریرتبه پنج نفت و گاز
165وطن یولاریعلیرضا سلیمانیرتبه سه ساختمان و ابنیهرتبه چهار راه و ترابریرتبه چهار تأسیسات و تجهیزاترتبه پنج نفت و گازرتبه پنج آب
 

درج یک دیدگاه جدید در این زمینه ...

لطفاً از قلم فارسی استفاده نموده و به منظور درج آگهی رایگان به بخش «آگهی های عمرانی» مراجعه فرمایید. خواهشمندیم از درج یادداشت تقاضای کار و یا تبلیغ محصولات، مشاغل، خدمات، شرکت ها و ... خودداری کنید.

فهرست جدید شرکت های پیمانکاری دارای رتبه پنج (1395)
(بدون نیاز به ثبت نام در سایت)  (بدون نیاز به ثبت نام در سایت)
تبلیغات شرکت های عمرانی :: تبلیغات محصولات مصرفی در مهندسی عمران :: دعوت به همکاری :: فهرست متخصصان و متقاضیان کار :: تدریس خصوصی
جدیدترین آگهی ها
برنامه مدیریت جامع محیط کار ویژه پیمانکاران
برنامه مدیریت جامع محیط کار ویژه پیمانکاران
( / محصولات و صنایع مورد استفاده در مهندسی عمران)
يكشنبه, 01 اسفند 1395
noimage
آموزش ایمنی ، بهداشت ومحیط زیست در عملیات عمرانی
(تدریس خصوصی برای دانشجویان عمران / سایر دروس)
شنبه, 30 بهمن 1395
طراحی و ساخت دستگاه امحای رنگ دوجزئی برای اولین بار در ایران
طراحی و ساخت دستگاه امحای رنگ دوجزئی برای اولین بار در ایران
( / تبلیغات شرکت های عمرانی و مرتبط با مهندسی عمران)
شنبه, 30 بهمن 1395
گروه مهندسان هدیش
گروه مهندسان هدیش
( / تبلیغات شرکت های عمرانی و مرتبط با مهندسی عمران)
دوشنبه, 25 بهمن 1395
noimage
جویای کار
(امور اجرایی / مدیریت ساخت، مدیریت و کنترل پروژه)
شنبه, 23 بهمن 1395
اجرای پروژه های راهسازی واجاره دهنده تراش آسفالت2000 وفنیشرفوگل
اجرای پروژه های راهسازی واجاره دهنده تراش آسفالت2000 وفنیشرفوگل
( / تبلیغات شرکت های عمرانی و مرتبط با مهندسی عمران)
جمعه, 22 بهمن 1395
بتن ریزی لیسه ای
بتن ریزی لیسه ای
( / تبلیغات شرکت های عمرانی و مرتبط با مهندسی عمران)
جمعه, 15 بهمن 1395
noimage
تهیه کلیه صورت وضعیت ادعاها و اجرایی پروژه ها
( / تبلیغات شرکت های عمرانی و مرتبط با مهندسی عمران)
پنجشنبه, 14 بهمن 1395

بانک اطلاعات شرکت های عمرانی , لیست شرکت های ساختمانی , فهرست شرکت های راهسازی , شماره تلفن شرکت های راهسازی , شماره تلفن شرکت های ساختمانی , شماره تلفن شرکت های عمرانی , شماره تلفن شرکت های پیمانکار , شماره تلفن شرکت های پیمانکاری , دانلود نرم افزار شرکت های عمرانی , دانلود لیست شرکت های ساختمانی , دانلود فهرست شرکت های راهسازی , دانلود شماره تلفن شرکت های عمرانی , دانلود آدرس شرکتهای عمرانی , شرکت های راهسازی , پیمانکاران , شرکت های ساختمانی , رتبه , صلاحیت , پایه , رسته , پیمانکاران , اسامی پیمانکاران ارتباطات , اسامی پیمانکاران آب , اسامی پیمانکاران تأسیسات و تجهیزات , اسامی پیمانکاران راه و ترابری , اسامی پیمانکاران ساختمان و ابنیه , اسامی پیمانکاران صنعت و معدن , اسامی پیمانکاران کاوش های زمینی , اسامی پیمانکاران کشاورزی , اسامی پیمانکاران مرمت آثار باستانی , اسامی پیمانکاران نفت و گاز , اسامی پیمانکاران نیرو , شرکت های ارتباطات , شرکت های آب , شرکت های تأسیسات و تجهیزات , شرکت های راه و ترابری , شرکت های ساختمان و ابنیه , شرکت های صنعت و معدن , شرکت های کاوش های زمینی , شرکت های کشاورزی , شرکت های مرمت آثار باستانی , شرکت های نفت و گاز , شرکت های نیرو , شماره تلفن شرکت های پیمانکار ارتباطات , شماره تلفن شرکت های پیمانکار آب , شماره تلفن شرکت های پیمانکار تأسیسات و تجهیزات , شماره تلفن شرکت های پیمانکار راه و ترابری , شماره تلفن شرکت های پیمانکار ساختمان و ابنیه , شماره تلفن شرکت های پیمانکار صنعت و معدن , شماره تلفن شرکت های پیمانکار کاوش های زمینی , شماره تلفن شرکت های پیمانکار کشاورزی , شماره تلفن شرکت های پیمانکار مرمت آثار باستانی , شماره تلفن شرکت های پیمانکار نفت و گاز , شماره تلفن شرکت های پیمانکار نیرو , لیست شرکت های پیمانکاری رسته ارتباطات , لیست شرکت های پیمانکاری رسته آب , لیست شرکت های پیمانکاری رسته تأسیسات و تجهیزات , لیست شرکت های پیمانکاری رسته راه و ترابری , لیست شرکت های پیمانکاری رسته ساختمان و ابنیه , لیست شرکت های پیمانکاری رسته صنعت و معدن , لیست شرکت های پیمانکاری رسته کاوش های زمینی , لیست شرکت های پیمانکاری رسته کشاورزی , لیست شرکت های پیمانکاری رسته مرمت آثار باستانی , لیست شرکت های پیمانکاری رسته نفت و گاز , لیست شرکت های پیمانکاری رسته نیرو , رتبه بندی , تشخیص صلاحیت , تشخیص صلاحیت شده , گرید , ساجات , سامانه ساجات , برنامه و بودجه , سایت ساجات


شما اینجا هستید: صفحه اول مهندسی عمران شرکت ها و پیمانکاران ◄ فهرست پیمانکاران کل کشور (1395) ◄ بزرگ ترین شرکت های پیمانکاری شرکت های پیمانکاری دارای صلاحیت در 5 رشته
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             


  
خرید اطلاعات شرکت ها
نرم افزار پیمانکاران 95
قیمت+مراحل راه اندازی
دانلود راه انداز پیمانکاران 95
خرید محدود اطلاعات