«به نام آفریننده»
چهارشنبه, 22 آذر 1396
sms: +98 30005377777753
پیمانکاران
برای خرید اطلاعات شرکت ها به صورت محدود (استانی) این صفحه را ملاحظه فرمایید.
شما اینجا هستید: صفحه اول مهندسی عمران شرکت ها و پیمانکاران ◄ فهرست پیمانکاران کل کشور ◄ بزرگ ترین شرکت های پیمانکاری شرکت های پیمانکاری دارای صلاحیت در 6 رشته

شرکت های پیمانکاری دارای صلاحیت در 6 رشته

ردیفنام شرکتمدیر عاملصلاحیت ها
1اقلیم یاب زاگرسسعید ایلخانی پوررتبه سه ساختمان و ابنیهرتبه سه نیرورتبه سه آبرتبه چهار نفت و گازرتبه چهار تأسیسات و تجهیزاترتبه پنج راه و ترابری
2ایران آروینمحمود تولائیرتبه یک نفت و گازرتبه سه صنعت و معدنرتبه سه راه و ترابریرتبه چهار آبرتبه پنج ساختمان و ابنیهرتبه پنج نیرو
3بین المللی پتروتک سانسیف اله ابراهیمیرتبه یک نیرورتبه یک نفت و گازرتبه یک تأسیسات و تجهیزاترتبه دو ساختمان و ابنیهرتبه سه صنعت و معدنرتبه سه آب
4پرلیتعلیرضا ناصر معدلیرتبه یک ساختمان و ابنیهرتبه یک آبرتبه یک راه و ترابریرتبه یک تأسیسات و تجهیزاترتبه پنج نیرورتبه پنج صنعت و معدن
5پورنامبهزاد مهدی پوررتبه یک آبرتبه یک راه و ترابریرتبه سه ساختمان و ابنیهرتبه سه نیرورتبه سه تأسیسات و تجهیزاترتبه پنج صنعت و معدن
6تام ایران خودرومظفر اعوانیرتبه یک ساختمان و ابنیهرتبه یک نیرورتبه یک صنعت و معدنرتبه یک تأسیسات و تجهیزاترتبه دو نفت و گازرتبه دو راه و ترابری
7تکنیکعلیرضا کامزارتبه یک ساختمان و ابنیهرتبه یک آبرتبه یک راه و ترابریرتبه یک تأسیسات و تجهیزاترتبه سه نفت و گازرتبه چهار صنعت و معدن
8تناوب ایوب حاجی ولیزاده شبستریرتبه یک ساختمان و ابنیهرتبه یک نیرورتبه یک صنعت و معدنرتبه یک نفت و گازرتبه یک تأسیسات و تجهیزاترتبه پنج آب
9جهاد نصر استان مرکزیعلی شجاعیرتبه یک آبرتبه یک راه و ترابریرتبه سه کشاورزیرتبه چهار ساختمان و ابنیهرتبه پنج نفت و گازرتبه پنج تأسیسات و تجهیزات
10جهاد نصر خراسانغلامرضا زعیمیرتبه یک ساختمان و ابنیهرتبه یک آبرتبه یک راه و ترابریرتبه چهار تأسیسات و تجهیزاترتبه پنج نفت و گازرتبه پنج کشاورزی
11جهاد نصر همدانحمید رضا فرخ زادیرتبه یک آبرتبه یک راه و ترابریرتبه سه ساختمان و ابنیهرتبه چهار کشاورزیرتبه پنج صنعت و معدنرتبه پنج نفت و گاز
12جهادنصرزنجان احمد پیریرتبه یک ساختمان و ابنیهرتبه یک آبرتبه یک راه و ترابریرتبه سه تأسیسات و تجهیزاترتبه پنج نفت و گازرتبه پنج کشاورزی
13جهان کوثرمحمود رضائیانرتبه یک ساختمان و ابنیهرتبه یک آبرتبه یک راه و ترابریرتبه دو تأسیسات و تجهیزاترتبه پنج نفت و گازرتبه پنج کشاورزی
14خاک وسنگغلامرضا غلامیرتبه یک ساختمان و ابنیهرتبه یک کاوش های زمینیرتبه دو آبرتبه سه راه و ترابریرتبه چهار تأسیسات و تجهیزاترتبه پنج صنعت و معدن
15راه و ساختمان عماد عادلایرج عسگری حسنوندرتبه یک کاوش های زمینیرتبه دو صنعت و معدنرتبه دو راه و ترابریرتبه چهار ساختمان و ابنیهرتبه پنج آبرتبه پنج تأسیسات و تجهیزات
16راهسازی و عمران ایرانجلال بهرامیرتبه یک ساختمان و ابنیهرتبه یک آبرتبه یک راه و ترابریرتبه سه تأسیسات و تجهیزاترتبه پنج نیرورتبه پنج صنعت و معدن
17ساختمانی بهساز بلند پایهامیر سجاد مصطفویرتبه یک ساختمان و ابنیهرتبه دو تأسیسات و تجهیزاترتبه سه راه و ترابریرتبه چهار آبرتبه پنج نیرورتبه پنج نفت و گاز
18ساختمانی چویل ایذهعلی باز کاوسیرتبه یک ساختمان و ابنیهرتبه یک راه و ترابریرتبه سه نفت و گازرتبه سه تأسیسات و تجهیزاترتبه پنج نیرورتبه پنج آب
19ساختمانی سکافکامبیز صالحی رتبه یک ساختمان و ابنیهرتبه یک نفت و گازرتبه یک راه و ترابریرتبه دو صنعت و معدنرتبه دو تأسیسات و تجهیزاترتبه پنج آب
20ساختمانی کندوان پارسسیدمحمدحسن صاحب الزمانیرتبه یک ساختمان و ابنیهرتبه یک راه و ترابریرتبه سه آبرتبه چهار تأسیسات و تجهیزاترتبه پنج صنعت و معدنرتبه پنج نفت و گاز
21ساختمانی کولهامحسن احمدیرتبه یک کاوش های زمینیرتبه یک آبرتبه یک راه و ترابریرتبه یک تأسیسات و تجهیزاترتبه سه ساختمان و ابنیهرتبه پنج صنعت و معدن
22ساختمانی ماگمااحمد نعمتیرتبه یک ساختمان و ابنیهرتبه یک آبرتبه دو راه و ترابریرتبه دو تأسیسات و تجهیزاترتبه پنج نیرورتبه پنج نفت و گاز
23ساختمانی و مهندسی گوپلهمحمد نبی گوهرگانیرتبه یک ساختمان و ابنیهرتبه یک آبرتبه یک تأسیسات و تجهیزاترتبه سه راه و ترابریرتبه پنج نیرورتبه پنج نفت و گاز
24سازه های آبیناصر ژیانی هروانرتبه یک ساختمان و ابنیهرتبه یک آبرتبه یک تأسیسات و تجهیزاترتبه دو راه و ترابریرتبه پنج صنعت و معدنرتبه پنج نفت و گاز
25سازه های صنعتی آذرانحسین اکبری تیرآبادیرتبه یک ساختمان و ابنیهرتبه یک صنعت و معدنرتبه یک راه و ترابریرتبه دو تأسیسات و تجهیزاترتبه سه آبرتبه پنج نیرو
26سدوعمران پارس گسترسعید راکعیرتبه یک ساختمان و ابنیهرتبه یک آبرتبه یک راه و ترابریرتبه سه تأسیسات و تجهیزاترتبه پنج نیرورتبه پنج صنعت و معدن
27صالح سازغرب کارون عبدالله واعظیرتبه دو آبرتبه دو راه و ترابریرتبه سه تأسیسات و تجهیزاترتبه چهار ساختمان و ابنیهرتبه پنج نفت و گازرتبه پنج کشاورزی
28طوس مسیر جواد عرفانیان پیوندی طوسیرتبه یک کاوش های زمینیرتبه یک راه و ترابریرتبه دو آبرتبه چهار ساختمان و ابنیهرتبه پنج نیرورتبه پنج تأسیسات و تجهیزات
29فاطر کوثران جنوبامیرآرش دیهیمرتبه یک ساختمان و ابنیهرتبه یک راه و ترابریرتبه دو صنعت و معدنرتبه سه تأسیسات و تجهیزاترتبه چهار نفت و گازرتبه پنج آب
30فنی و ساختمانی تهران جنوبطهماسب رضوی ورنامخواستیرتبه یک نفت و گازرتبه سه ساختمان و ابنیهرتبه چهار آبرتبه چهار راه و ترابریرتبه چهار تأسیسات و تجهیزاترتبه پنج صنعت و معدن
31کران دریامحمد مهدی بابائیرتبه یک آبرتبه دو راه و ترابریرتبه سه ساختمان و ابنیهرتبه چهار کاوش های زمینیرتبه چهار نفت و گازرتبه پنج تأسیسات و تجهیزات
32گروه بین المللی آبادراهان پارسقباد چوبداررتبه یک ساختمان و ابنیهرتبه یک نفت و گازرتبه یک راه و ترابریرتبه سه آبرتبه سه تأسیسات و تجهیزاترتبه پنج نیرو
33گسترش خطوط انرژی ایرانمحمد یوسف شمالیرتبه یک نفت و گازرتبه دو صنعت و معدنرتبه سه ساختمان و ابنیهرتبه سه تأسیسات و تجهیزاترتبه چهار آبرتبه پنج نیرو
34گسترش صنعت ایرانحمید آزادسرورتبه یک ساختمان و ابنیهرتبه یک تأسیسات و تجهیزاترتبه دو آبرتبه سه صنعت و معدنرتبه پنج نفت و گازرتبه پنج راه و ترابری
35ماشین سازی اراکخسرو غفاریرتبه یک نیرورتبه یک نفت و گازرتبه یک آبرتبه یک راه و ترابریرتبه یک تأسیسات و تجهیزاترتبه سه صنعت و معدن
36مشیرانمحمد شریف زادهرتبه یک ساختمان و ابنیهرتبه یک صنعت و معدنرتبه یک آبرتبه یک تأسیسات و تجهیزاترتبه سه راه و ترابریرتبه پنج نفت و گاز
37مهندسی ایران ارتباطفتح اله نجابترتبه یک نفت و گازرتبه یک آبرتبه یک راه و ترابریرتبه سه ساختمان و ابنیهرتبه چهار تأسیسات و تجهیزاترتبه پنج صنعت و معدن
38مهندسی ساختمانی فرازصنعتمحمدرحیم امیریرتبه یک صنعت و معدنرتبه دو ساختمان و ابنیهرتبه دو آبرتبه سه تأسیسات و تجهیزاترتبه پنج نفت و گازرتبه پنج راه و ترابری
39مهندسی لوله پی گسترنعمت اله عبادیرتبه یک نفت و گازرتبه یک ارتباطاترتبه یک تأسیسات و تجهیزاترتبه چهار ساختمان و ابنیهرتبه پنج آبرتبه پنج راه و ترابری
40مهندسی نصب و نگهداری کارخانجات صنایع پتروشیمیایرج مسروریرتبه یک ساختمان و ابنیهرتبه یک صنعت و معدنرتبه یک نفت و گازرتبه یک آبرتبه یک تأسیسات و تجهیزاترتبه چهار نیرو
41مهندسی و ساختمان پی چینعلیرضا لاهیجیرتبه یک ساختمان و ابنیهرتبه یک تأسیسات و تجهیزاترتبه چهار صنعت و معدنرتبه چهار راه و ترابریرتبه پنج نفت و گازرتبه پنج آب
42ناورودعلی شیعه بیگیرتبه یک ساختمان و ابنیهرتبه یک نفت و گازرتبه یک راه و ترابریرتبه یک تأسیسات و تجهیزاترتبه سه آبرتبه پنج صنعت و معدن
 

درج یک دیدگاه جدید در این زمینه ...

لطفاً از قلم فارسی استفاده نموده و به منظور درج آگهی رایگان به بخش «آگهی های عمرانی» مراجعه فرمایید. خواهشمندیم از درج یادداشت تقاضای کار و یا تبلیغ محصولات، مشاغل، خدمات، شرکت ها و ... خودداری کنید.

پیمانکاران 96
فهرست جدید شرکت های پیمانکاری دارای رتبه پنج (1395)
(بدون نیاز به ثبت نام در سایت)  (بدون نیاز به ثبت نام در سایت)
تبلیغات شرکت های عمرانی :: تبلیغات محصولات مصرفی در مهندسی عمران :: دعوت به همکاری :: فهرست متخصصان و متقاضیان کار :: تدریس خصوصی
جدیدترین آگهی ها
آسانسور و پله برقی
آسانسور و پله برقی
( / محصولات و صنایع مورد استفاده در مهندسی عمران)
دوشنبه, 20 آذر 1396
noimage
تبلیغات
( / تبلیغات شرکت های عمرانی و مرتبط با مهندسی عمران)
دوشنبه, 20 آذر 1396
همکاری درزمینه نقشه برداری
همکاری درزمینه نقشه برداری
(رسته راه و نقشه برداری / نقشه برداری)
يكشنبه, 19 آذر 1396
noimage
مرکز تخصصی معماری
( / تبلیغات شرکت های عمرانی و مرتبط با مهندسی عمران)
يكشنبه, 19 آذر 1396
تدریس خصوصی کلیه دروس عمران توسط فوق لیسانس عمران دانشگاه شریف
تدریس خصوصی کلیه دروس عمران توسط فوق لیسانس عمران دانشگاه شریف
(تدریس خصوصی برای دانشجویان عمران / گرایش سازه و معماری)
پنجشنبه, 16 آذر 1396
قیچی خم و برش میلگرد تا قطر 32
قیچی خم و برش میلگرد تا قطر 32
( / محصولات و صنایع مورد استفاده در مهندسی عمران)
دوشنبه, 13 آذر 1396
کار
کار
(رسته سازه و معماری / سازه و ساختمان)
يكشنبه, 12 آذر 1396
noimage
تدریس خصوصی و عمومی
( / تدریس خصوصی برای دانشجویان عمران)
چهارشنبه, 08 آذر 1396
پیمانکاران 96

بانک اطلاعات شرکت های عمرانی , لیست شرکت های ساختمانی , فهرست شرکت های راهسازی , شماره تلفن شرکت های راهسازی , شماره تلفن شرکت های ساختمانی , شماره تلفن شرکت های عمرانی , شماره تلفن شرکت های پیمانکار , شماره تلفن شرکت های پیمانکاری , دانلود نرم افزار شرکت های عمرانی , دانلود لیست شرکت های ساختمانی , دانلود فهرست شرکت های راهسازی , دانلود شماره تلفن شرکت های عمرانی , دانلود آدرس شرکتهای عمرانی , شرکت های راهسازی , پیمانکاران , شرکت های ساختمانی , رتبه , صلاحیت , پایه , رسته , پیمانکاران , اسامی پیمانکاران ارتباطات , اسامی پیمانکاران آب , اسامی پیمانکاران تأسیسات و تجهیزات , اسامی پیمانکاران راه و ترابری , اسامی پیمانکاران ساختمان و ابنیه , اسامی پیمانکاران صنعت و معدن , اسامی پیمانکاران کاوش های زمینی , اسامی پیمانکاران کشاورزی , اسامی پیمانکاران مرمت آثار باستانی , اسامی پیمانکاران نفت و گاز , اسامی پیمانکاران نیرو , شرکت های ارتباطات , شرکت های آب , شرکت های تأسیسات و تجهیزات , شرکت های راه و ترابری , شرکت های ساختمان و ابنیه , شرکت های صنعت و معدن , شرکت های کاوش های زمینی , شرکت های کشاورزی , شرکت های مرمت آثار باستانی , شرکت های نفت و گاز , شرکت های نیرو , شماره تلفن شرکت های پیمانکار ارتباطات , شماره تلفن شرکت های پیمانکار آب , شماره تلفن شرکت های پیمانکار تأسیسات و تجهیزات , شماره تلفن شرکت های پیمانکار راه و ترابری , شماره تلفن شرکت های پیمانکار ساختمان و ابنیه , شماره تلفن شرکت های پیمانکار صنعت و معدن , شماره تلفن شرکت های پیمانکار کاوش های زمینی , شماره تلفن شرکت های پیمانکار کشاورزی , شماره تلفن شرکت های پیمانکار مرمت آثار باستانی , شماره تلفن شرکت های پیمانکار نفت و گاز , شماره تلفن شرکت های پیمانکار نیرو , لیست شرکت های پیمانکاری رسته ارتباطات , لیست شرکت های پیمانکاری رسته آب , لیست شرکت های پیمانکاری رسته تأسیسات و تجهیزات , لیست شرکت های پیمانکاری رسته راه و ترابری , لیست شرکت های پیمانکاری رسته ساختمان و ابنیه , لیست شرکت های پیمانکاری رسته صنعت و معدن , لیست شرکت های پیمانکاری رسته کاوش های زمینی , لیست شرکت های پیمانکاری رسته کشاورزی , لیست شرکت های پیمانکاری رسته مرمت آثار باستانی , لیست شرکت های پیمانکاری رسته نفت و گاز , لیست شرکت های پیمانکاری رسته نیرو , رتبه بندی , تشخیص صلاحیت , تشخیص صلاحیت شده , گرید , ساجات , سامانه ساجات , برنامه و بودجه , سایت ساجات

برای مشاوره و آگاهی از نحوه خرید اطلاعات شرکت ها از طریق شماره های مندرج در فرم تماس با ما پرسش های خود را مطرح فرمایید.
 *** راهنمای خرید اطلاعات پیمانکاران ***

شما اینجا هستید: صفحه اول مهندسی عمران شرکت ها و پیمانکاران ◄ فهرست پیمانکاران کل کشور ◄ بزرگ ترین شرکت های پیمانکاری شرکت های پیمانکاری دارای صلاحیت در 6 رشته