«به نام آفریننده»
دوشنبه, 09 اسفند 1395
sms: +98 30005377777753
پیمانکاران 92
برای خرید اطلاعات شرکت ها به صورت محدود (استانی) این صفحه را ملاحظه فرمایید.
شما اینجا هستید: صفحه اول مهندسی عمران شرکت ها و پیمانکاران ◄ فهرست پیمانکاران کل کشور (1395) ◄ بزرگ ترین شرکت های پیمانکاری شرکت های پیمانکاری دارای صلاحیت در 6 رشته

شرکت های پیمانکاری دارای صلاحیت در 6 رشته

ردیفنام شرکتمدیر عاملصلاحیت ها
1اقلیم یاب زاگرسسعید ایلخانی پوررتبه سه ساختمان و ابنیهرتبه سه نیرورتبه سه آبرتبه چهار نفت و گازرتبه چهار تأسیسات و تجهیزاترتبه پنج راه و ترابری
2ایران آروینمحمود تولائیرتبه یک نفت و گازرتبه سه صنعت و معدنرتبه سه راه و ترابریرتبه چهار آبرتبه پنج ساختمان و ابنیهرتبه پنج نیرو
3بین المللی پتروتک سانسیف اله ابراهیمیرتبه یک نیرورتبه یک نفت و گازرتبه یک تأسیسات و تجهیزاترتبه دو ساختمان و ابنیهرتبه سه صنعت و معدنرتبه سه آب
4پرلیتعلیرضا ناصر معدلیرتبه یک ساختمان و ابنیهرتبه یک آبرتبه یک راه و ترابریرتبه یک تأسیسات و تجهیزاترتبه پنج نیرورتبه پنج صنعت و معدن
5پورنامبهزاد مهدی پوررتبه یک آبرتبه یک راه و ترابریرتبه سه ساختمان و ابنیهرتبه سه نیرورتبه سه تأسیسات و تجهیزاترتبه پنج صنعت و معدن
6تام ایران خودرومظفر اعوانیرتبه یک ساختمان و ابنیهرتبه یک نیرورتبه یک صنعت و معدنرتبه یک تأسیسات و تجهیزاترتبه دو نفت و گازرتبه دو راه و ترابری
7تکنیکعلیرضا کامزارتبه یک ساختمان و ابنیهرتبه یک آبرتبه یک راه و ترابریرتبه یک تأسیسات و تجهیزاترتبه سه نفت و گازرتبه چهار صنعت و معدن
8تناوب ایوب حاجی ولیزاده شبستریرتبه یک ساختمان و ابنیهرتبه یک نیرورتبه یک صنعت و معدنرتبه یک نفت و گازرتبه یک تأسیسات و تجهیزاترتبه پنج آب
9جهاد نصر استان مرکزیعلی شجاعیرتبه یک آبرتبه یک راه و ترابریرتبه سه کشاورزیرتبه چهار ساختمان و ابنیهرتبه پنج نفت و گازرتبه پنج تأسیسات و تجهیزات
10جهاد نصر خراسانغلامرضا زعیمیرتبه یک ساختمان و ابنیهرتبه یک آبرتبه یک راه و ترابریرتبه چهار تأسیسات و تجهیزاترتبه پنج نفت و گازرتبه پنج کشاورزی
11جهاد نصر همدانحمید رضا فرخ زادیرتبه یک آبرتبه یک راه و ترابریرتبه سه ساختمان و ابنیهرتبه چهار کشاورزیرتبه پنج صنعت و معدنرتبه پنج نفت و گاز
12جهادنصرزنجان احمد پیریرتبه یک ساختمان و ابنیهرتبه یک آبرتبه یک راه و ترابریرتبه سه تأسیسات و تجهیزاترتبه پنج نفت و گازرتبه پنج کشاورزی
13جهان کوثرمحمود رضائیانرتبه یک ساختمان و ابنیهرتبه یک آبرتبه یک راه و ترابریرتبه دو تأسیسات و تجهیزاترتبه پنج نفت و گازرتبه پنج کشاورزی
14خاک وسنگغلامرضا غلامیرتبه یک ساختمان و ابنیهرتبه یک کاوش های زمینیرتبه دو آبرتبه سه راه و ترابریرتبه چهار تأسیسات و تجهیزاترتبه پنج صنعت و معدن
15راه و ساختمان عماد عادلایرج عسگری حسنوندرتبه یک کاوش های زمینیرتبه دو صنعت و معدنرتبه دو راه و ترابریرتبه چهار ساختمان و ابنیهرتبه پنج آبرتبه پنج تأسیسات و تجهیزات
16راهسازی و عمران ایرانجلال بهرامیرتبه یک ساختمان و ابنیهرتبه یک آبرتبه یک راه و ترابریرتبه سه تأسیسات و تجهیزاترتبه پنج نیرورتبه پنج صنعت و معدن
17ساختمانی بهساز بلند پایهامیر سجاد مصطفویرتبه یک ساختمان و ابنیهرتبه دو تأسیسات و تجهیزاترتبه سه راه و ترابریرتبه چهار آبرتبه پنج نیرورتبه پنج نفت و گاز
18ساختمانی چویل ایذهعلی باز کاوسیرتبه یک ساختمان و ابنیهرتبه یک راه و ترابریرتبه سه نفت و گازرتبه سه تأسیسات و تجهیزاترتبه پنج نیرورتبه پنج آب
19ساختمانی سکافکامبیز صالحی رتبه یک ساختمان و ابنیهرتبه یک نفت و گازرتبه یک راه و ترابریرتبه دو صنعت و معدنرتبه دو تأسیسات و تجهیزاترتبه پنج آب
20ساختمانی کندوان پارسسیدمحمدحسن صاحب الزمانیرتبه یک ساختمان و ابنیهرتبه یک راه و ترابریرتبه سه آبرتبه چهار تأسیسات و تجهیزاترتبه پنج صنعت و معدنرتبه پنج نفت و گاز
21ساختمانی کولهامحسن احمدیرتبه یک کاوش های زمینیرتبه یک آبرتبه یک راه و ترابریرتبه یک تأسیسات و تجهیزاترتبه سه ساختمان و ابنیهرتبه پنج صنعت و معدن
22ساختمانی ماگمااحمد نعمتیرتبه یک ساختمان و ابنیهرتبه یک آبرتبه دو راه و ترابریرتبه دو تأسیسات و تجهیزاترتبه پنج نیرورتبه پنج نفت و گاز
23ساختمانی و مهندسی گوپلهمحمد نبی گوهرگانیرتبه یک ساختمان و ابنیهرتبه یک آبرتبه یک تأسیسات و تجهیزاترتبه سه راه و ترابریرتبه پنج نیرورتبه پنج نفت و گاز
24سازه های آبیناصر ژیانی هروانرتبه یک ساختمان و ابنیهرتبه یک آبرتبه یک تأسیسات و تجهیزاترتبه دو راه و ترابریرتبه پنج صنعت و معدنرتبه پنج نفت و گاز
25سازه های صنعتی آذرانحسین اکبری تیرآبادیرتبه یک ساختمان و ابنیهرتبه یک صنعت و معدنرتبه یک راه و ترابریرتبه دو تأسیسات و تجهیزاترتبه سه آبرتبه پنج نیرو
26سدوعمران پارس گسترسعید راکعیرتبه یک ساختمان و ابنیهرتبه یک آبرتبه یک راه و ترابریرتبه سه تأسیسات و تجهیزاترتبه پنج نیرورتبه پنج صنعت و معدن
27صالح سازغرب کارون عبدالله واعظیرتبه دو آبرتبه دو راه و ترابریرتبه سه تأسیسات و تجهیزاترتبه چهار ساختمان و ابنیهرتبه پنج نفت و گازرتبه پنج کشاورزی
28طوس مسیر جواد عرفانیان پیوندی طوسیرتبه یک کاوش های زمینیرتبه یک راه و ترابریرتبه دو آبرتبه چهار ساختمان و ابنیهرتبه پنج نیرورتبه پنج تأسیسات و تجهیزات
29فاطر کوثران جنوبامیرآرش دیهیمرتبه یک ساختمان و ابنیهرتبه یک راه و ترابریرتبه دو صنعت و معدنرتبه سه تأسیسات و تجهیزاترتبه چهار نفت و گازرتبه پنج آب
30فنی و ساختمانی تهران جنوبطهماسب رضوی ورنامخواستیرتبه یک نفت و گازرتبه سه ساختمان و ابنیهرتبه چهار آبرتبه چهار راه و ترابریرتبه چهار تأسیسات و تجهیزاترتبه پنج صنعت و معدن
31کران دریامحمد مهدی بابائیرتبه یک آبرتبه دو راه و ترابریرتبه سه ساختمان و ابنیهرتبه چهار کاوش های زمینیرتبه چهار نفت و گازرتبه پنج تأسیسات و تجهیزات
32گروه بین المللی آبادراهان پارسقباد چوبداررتبه یک ساختمان و ابنیهرتبه یک نفت و گازرتبه یک راه و ترابریرتبه سه آبرتبه سه تأسیسات و تجهیزاترتبه پنج نیرو
33گسترش خطوط انرژی ایرانمحمد یوسف شمالیرتبه یک نفت و گازرتبه دو صنعت و معدنرتبه سه ساختمان و ابنیهرتبه سه تأسیسات و تجهیزاترتبه چهار آبرتبه پنج نیرو
34گسترش صنعت ایرانحمید آزادسرورتبه یک ساختمان و ابنیهرتبه یک تأسیسات و تجهیزاترتبه دو آبرتبه سه صنعت و معدنرتبه پنج نفت و گازرتبه پنج راه و ترابری
35ماشین سازی اراکخسرو غفاریرتبه یک نیرورتبه یک نفت و گازرتبه یک آبرتبه یک راه و ترابریرتبه یک تأسیسات و تجهیزاترتبه سه صنعت و معدن
36مشیرانمحمد شریف زادهرتبه یک ساختمان و ابنیهرتبه یک صنعت و معدنرتبه یک آبرتبه یک تأسیسات و تجهیزاترتبه سه راه و ترابریرتبه پنج نفت و گاز
37مهندسی ایران ارتباطفتح اله نجابترتبه یک نفت و گازرتبه یک آبرتبه یک راه و ترابریرتبه سه ساختمان و ابنیهرتبه چهار تأسیسات و تجهیزاترتبه پنج صنعت و معدن
38مهندسی ساختمانی فرازصنعتمحمدرحیم امیریرتبه یک صنعت و معدنرتبه دو ساختمان و ابنیهرتبه دو آبرتبه سه تأسیسات و تجهیزاترتبه پنج نفت و گازرتبه پنج راه و ترابری
39مهندسی لوله پی گسترنعمت اله عبادیرتبه یک نفت و گازرتبه یک ارتباطاترتبه یک تأسیسات و تجهیزاترتبه چهار ساختمان و ابنیهرتبه پنج آبرتبه پنج راه و ترابری
40مهندسی نصب و نگهداری کارخانجات صنایع پتروشیمیایرج مسروریرتبه یک ساختمان و ابنیهرتبه یک صنعت و معدنرتبه یک نفت و گازرتبه یک آبرتبه یک تأسیسات و تجهیزاترتبه چهار نیرو
41مهندسی و ساختمان پی چینعلیرضا لاهیجیرتبه یک ساختمان و ابنیهرتبه یک تأسیسات و تجهیزاترتبه چهار صنعت و معدنرتبه چهار راه و ترابریرتبه پنج نفت و گازرتبه پنج آب
42ناورودعلی شیعه بیگیرتبه یک ساختمان و ابنیهرتبه یک نفت و گازرتبه یک راه و ترابریرتبه یک تأسیسات و تجهیزاترتبه سه آبرتبه پنج صنعت و معدن
 

درج یک دیدگاه جدید در این زمینه ...

لطفاً از قلم فارسی استفاده نموده و به منظور درج آگهی رایگان به بخش «آگهی های عمرانی» مراجعه فرمایید. خواهشمندیم از درج یادداشت تقاضای کار و یا تبلیغ محصولات، مشاغل، خدمات، شرکت ها و ... خودداری کنید.

فهرست جدید شرکت های پیمانکاری دارای رتبه پنج (1395)
(بدون نیاز به ثبت نام در سایت)  (بدون نیاز به ثبت نام در سایت)
تبلیغات شرکت های عمرانی :: تبلیغات محصولات مصرفی در مهندسی عمران :: دعوت به همکاری :: فهرست متخصصان و متقاضیان کار :: تدریس خصوصی
جدیدترین آگهی ها
noimage
پیمانکاری
( / تبلیغات شرکت های عمرانی و مرتبط با مهندسی عمران)
پنجشنبه, 05 اسفند 1395
تدریس دروس مهندسی عمران و مکانیک
تدریس دروس مهندسی عمران و مکانیک
(تدریس خصوصی برای دانشجویان عمران / گرایش سازه و معماری)
چهارشنبه, 04 اسفند 1395
نانوعایق رطوبتی جایگزین مناسب ایزوگام و قیر وگونی
نانوعایق رطوبتی جایگزین مناسب ایزوگام و قیر وگونی
( / محصولات و صنایع مورد استفاده در مهندسی عمران)
دوشنبه, 02 اسفند 1395
GPS Gintec G10
GPS Gintec G10
( / محصولات و صنایع مورد استفاده در مهندسی عمران)
دوشنبه, 02 اسفند 1395

'گیرنده مولتی فرکانس جینتک
( / محصولات و صنایع مورد استفاده در مهندسی عمران)
دوشنبه, 02 اسفند 1395
جی پی اس سه فرکانسه G10
جی پی اس سه فرکانسه G10
( / محصولات و صنایع مورد استفاده در مهندسی عمران)
دوشنبه, 02 اسفند 1395
گیرنده GNSS ایستگاهی GINTEC مدل G10
گیرنده GNSS ایستگاهی GINTEC مدل G10
( / محصولات و صنایع مورد استفاده در مهندسی عمران)
دوشنبه, 02 اسفند 1395
noimage
فروش ملزومات برق ساختمانی و صنعتی
( / محصولات و صنایع مورد استفاده در مهندسی عمران)
دوشنبه, 02 اسفند 1395

بانک اطلاعات شرکت های عمرانی , لیست شرکت های ساختمانی , فهرست شرکت های راهسازی , شماره تلفن شرکت های راهسازی , شماره تلفن شرکت های ساختمانی , شماره تلفن شرکت های عمرانی , شماره تلفن شرکت های پیمانکار , شماره تلفن شرکت های پیمانکاری , دانلود نرم افزار شرکت های عمرانی , دانلود لیست شرکت های ساختمانی , دانلود فهرست شرکت های راهسازی , دانلود شماره تلفن شرکت های عمرانی , دانلود آدرس شرکتهای عمرانی , شرکت های راهسازی , پیمانکاران , شرکت های ساختمانی , رتبه , صلاحیت , پایه , رسته , پیمانکاران , اسامی پیمانکاران ارتباطات , اسامی پیمانکاران آب , اسامی پیمانکاران تأسیسات و تجهیزات , اسامی پیمانکاران راه و ترابری , اسامی پیمانکاران ساختمان و ابنیه , اسامی پیمانکاران صنعت و معدن , اسامی پیمانکاران کاوش های زمینی , اسامی پیمانکاران کشاورزی , اسامی پیمانکاران مرمت آثار باستانی , اسامی پیمانکاران نفت و گاز , اسامی پیمانکاران نیرو , شرکت های ارتباطات , شرکت های آب , شرکت های تأسیسات و تجهیزات , شرکت های راه و ترابری , شرکت های ساختمان و ابنیه , شرکت های صنعت و معدن , شرکت های کاوش های زمینی , شرکت های کشاورزی , شرکت های مرمت آثار باستانی , شرکت های نفت و گاز , شرکت های نیرو , شماره تلفن شرکت های پیمانکار ارتباطات , شماره تلفن شرکت های پیمانکار آب , شماره تلفن شرکت های پیمانکار تأسیسات و تجهیزات , شماره تلفن شرکت های پیمانکار راه و ترابری , شماره تلفن شرکت های پیمانکار ساختمان و ابنیه , شماره تلفن شرکت های پیمانکار صنعت و معدن , شماره تلفن شرکت های پیمانکار کاوش های زمینی , شماره تلفن شرکت های پیمانکار کشاورزی , شماره تلفن شرکت های پیمانکار مرمت آثار باستانی , شماره تلفن شرکت های پیمانکار نفت و گاز , شماره تلفن شرکت های پیمانکار نیرو , لیست شرکت های پیمانکاری رسته ارتباطات , لیست شرکت های پیمانکاری رسته آب , لیست شرکت های پیمانکاری رسته تأسیسات و تجهیزات , لیست شرکت های پیمانکاری رسته راه و ترابری , لیست شرکت های پیمانکاری رسته ساختمان و ابنیه , لیست شرکت های پیمانکاری رسته صنعت و معدن , لیست شرکت های پیمانکاری رسته کاوش های زمینی , لیست شرکت های پیمانکاری رسته کشاورزی , لیست شرکت های پیمانکاری رسته مرمت آثار باستانی , لیست شرکت های پیمانکاری رسته نفت و گاز , لیست شرکت های پیمانکاری رسته نیرو , رتبه بندی , تشخیص صلاحیت , تشخیص صلاحیت شده , گرید , ساجات , سامانه ساجات , برنامه و بودجه , سایت ساجات


شما اینجا هستید: صفحه اول مهندسی عمران شرکت ها و پیمانکاران ◄ فهرست پیمانکاران کل کشور (1395) ◄ بزرگ ترین شرکت های پیمانکاری شرکت های پیمانکاری دارای صلاحیت در 6 رشته
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             


  
خرید اطلاعات شرکت ها
نرم افزار پیمانکاران 95
قیمت+مراحل راه اندازی
دانلود راه انداز پیمانکاران 95
خرید محدود اطلاعات